U bent hier

Eerstelijnsmeeting 2018: middelengebruik

De Eerstelijnsmeeting (15/3) heeft aandacht voor geneesmiddelengebruik en verslavingsproblematiek

Elk jaar in maart organiseren het Huis voor Gezondheid, het Kenniscentrum WWZ, het Brussels Overleg Thuiszorg en Home-Info een netwerk-, info- en bijscholingsevenement voor medewerkers uit de Brusselse gezondheids- en welzijnssector. De Gezondheidsmeeting heet vanaf dit jaar de Eerstelijnsmeeting. Deze naamswijziging sluit meer aan bij de betrokken partners uit de gezondheids- en welzijnssector, en past bovendien in het kader van de hervormingen van de eerstelijn.

De Eerstelijnsmeeting behandelt in 2018 het thema middelengebruik, met aandacht voor zowel geneesmiddelengebruik als verslavingsproblematiek. U kan zich inschrijven voor één van onderstaande workshops. De deelnameprijs bedraagt € 15, u ontvangt bij inschrijving een mail met alle details omtrent de betaling. Uw inschrijving is pas bevestigd na betaling van het inschrijvingsgeld.

 

PROGRAMMA

18u45: Onthaal
19u30: Verwelkoming staatssecretaris Bianca Debaets en
            dr. Annick Dermine, directeur Huis voor Gezondheid
20u00: Start workshops
22u00: Receptie

U kan ook de folder raadplegen, met alle verdere details.

 

WORKSHOP 1 - HOE KIJKEN WE ALS ZORGVERLENERS NAAR MIDDELENMISBRUIKERS?

VAN STIGMATISERING TOT HET TOEPASSEN VAN HARM REDUCTION-STRATEGIEËN.

Op basis van hardnekkige vooroordelen en vastgeroeste stereotypen worden mensen met een middelenafhankelijkheid scheef bekeken; burgers, zorgverleners en -organisatie zijn te vaak geneigd hen te mijden. Dr. Van Breusegem overloopt enkele stigma’s en benadrukt waarom destigmatisering cruciaal is voor een adequate hulpverlening. Vervolgens licht Tessa Windelinckx van Free Clinic het begrip harm reduction toe en legt zij uit welke harm-reduction strategieën er toegepast kunnen worden.

Aansluitend wordt aan de hand van een casus aangetoond hoe belangrijk het is om een goed uitgebouwd interdisciplinaire samenwerkingrond de middelenmisbruiker op te zetten. Welke acties zijn vereist om de gezondheidsrisico’s te verlagen en hoe kan samenwerking de autonomie van de patiënt verhogen?

Organisatie: Huis voor Gezondheid

 

WORKSHOP 2 - EFFICIËNT EN GEZOND MIDDELENGEBRUIK IN DE THUISZORG: WIE SPEELT WELKE ROL?

Wanneer op een bepaald moment de hulp van verschillende zorgverleners moet ingeschakeld worden, kan er een Multidisciplinair Overleg (MDO) worden georganiseerd, zodat het zorgnetwerk rond de patiënt onderlinge afspraken kan maken. Er bestaat dus een overlegvorm, maar misschien kan de zorgverlening nog verder geoptimaliseerd worden?

Sinds kort is er naast een vaste huisarts ook een huisapotheker die chronische patiënten nauwer kan opvolgen en begeleiden bij het medicatiegebruik. Wat houdt dit precies in en hoever kan het aanbod reiken? Hoe kunnen thuisverpleging en gezinshulp inspelen op bestaande noden die niet of onvoldoende worden opgevangen. Hoe kan het hele zorgteam voorkomen dat routine leidt tot ‘inefficiënt’ en uiteindelijk ‘ongezond’ middelengebruik.

Heel wat stof om van gedachten te wisselen. We doen dit graag met enkele specialisten uit het zorgnetwerk rond de patiënt...

Organisatie: Brussels Overleg Thuiszorg

 

WORKSHOP 3 - MIJN PILLETJES: ONONTBEERLIJK OF BEPERKEND?

In rusthuizen wordt veel medicatie geslikt. Ouderen hebben vaak verschillende aandoeningen en gebruiken daarvoor meerdere medicijnen. Hierdoor is de kans op interacties en bijwerkingen groter. Hoe gaat het rusthuis hiermee om? Probeert men het medicijnengebruik te beperken? Wat is de rol van de bewoner zelf, de familie, het zorgpersoneel, de behandelende arts, de coördinerend en raadgevend arts?Krijgt men al die partijen op eenzelfde lijn? Een ingewikkeld verhaal, waarbij het welzijn van de oudere bewoner centraal moet staan. De sprekers in onze workshop zullen dit onderwerp elk vanuit een eigen invalshoek benaderen.

Huisarts en CRA Sumio Yoshimi, apotheker Ann Herzeel en rusthuisdirecteur Jan Vandekerckhove geven hun kijk op de zaak. Daarna kunnen de aanwezigen vragen stellen en in debat gaan met de sprekers.

Organisatie: Home-Info

 

WORKSHOP 4 - MIDDELENGEBRUIK OP STRAAT:

VAN DETECTIE OVER GECONTROLEERD GEBRUIK TOT EEN STRUCTURELE AANPAK.

Thuislozen en middelengebruik worden snel in een adem genoemd. Ondanks het feit dat dit cliché bestaat, is er op heden geen oorzakelijk verband. Daklozen kampen echter vaak met meervoudige problematieken, waaronder middelengebruik helaas opvallend prominent is.

Pierre Ryckmans licht toe welke detectiemethodes en hulpverlening de straatverplegers in Brussel toepassen. Anne Slimbrouck, Thomas Pelseneer en Judith Reymann werken voor vzw Lama, die aan druggebruikers laagdrempelige toegang tot multidisciplinaire begeleiding, zorg en behandeling aanbiedt. Zij gaan dieper in op de aanpak bij het doelpubliek van o.a. thuislozen.

Helemaal anders is de aanpak van Housing First, waarbij het eerste werkpunt de opheffing van de thuisloosheid is om vervolgens de andere problematieken, waaronder vaak middelengebruik, stapsgewijs en begeleid aan te pakken. Karen Swyngedauw van La Strada (Steunpunt Thuislozenzorg Brussel) blikt terug op de eerste succesvolle jaren van deze aanpak.

Organisatie: Kenniscentrum WWZ

 

WORKSHOP 5 - DE BRUSSELSE SOCIALE KAART VOOR VERSLAVINGSPROBLEMATIEKEN:

WELKE TOEGANKELIJKE EN KWALITEITSVOLLE INITIATIEVEN BESTAAN ER?

Brussel is complex als het aankomt op drughulpverlening. Als zorgverlener is het niet evident om het overzicht te bewaren, laat staan een overzicht te hebben. Tijdens deze workshop bekijken we wanneer het aangewezen is om door te verwijzen naar een gespecialiseerde dienst en hoe deze doorverwijzing een grotere kans op slagen heeft. Want doorverwijzen is meer dan enkel een adres of telefoonnummer geven.

We bieden een overzicht van de belangrijkste drughulpverlening die in Brussel door de Vlaamse overheid, de Brusselse overheid en de Franstalige gemeenschap worden aangeboden. We lichten kort toe wat de werking van deze organisaties inhoudt en in welke regio en voor welke doelgroep zij hulpverlening bieden. Bent u niet of te weinig vertrouwd met dit specifieke hulpverleningsaanbod in Brussel en wenst u meer te weten, dan is deze workshop iets voor u!

Organisatie: Huis voor Gezondheid

Adres 

Vlaamse Gemeenschapscommissie, Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel

Datum 
donderdag, 15 maart, 2018 -
18:45 tot 22:00
Lees ook 

Volgens het Brusselse Armoederapport 2016 leeft een kwart tot een derde van de bevolking er onder de armoede-risicogrens

Welzijn

Thuislozen hebben nood aan een dak boven hun hoofd, maar ook hulpverlening in de geestelijke gezondheidszorg, personen met een handicap, OCMW’s

Welzijn

Een volledig overzicht van alle organisaties voor welzijn en gezondheid in Brussel

Welzijn

Professionele thuiszorg laat ouderen en zorgbehoevenden toe om langer thuis te blijven wonen. Het voorkomt vaak een opname in een voorziening.

Zorg

Zorgbehoevende ouderen die niet meer thuis kunnen wonen, kunnen terecht in verschillende vormen van residentiële zorg, tijdelijk of permanent.

Wonen
Zorg