U bent hier

Eerstelijnsmeeting 2019 - de gezonde stad

tekening © Luc Schuiten

Hoe kan je als eerstelijnswerker bijdragen aan de gezonde stad?

Hoe kan de stad bijdragen aan jullie eerstelijnswerking?

Deze twee vragen vormen het uitgangspunt voor een avond rijk aan inzichten, praktijken en initiatieven rond de gezonde stad. Naast eerstelijnswerkers en zorgorganisaties, nodigen we stedelijke professionals, burgers en middenveldinitiatieven uit om de dialoog aan te gaan en samen werk te maken van een zorgzame leefomgeving.

In de stad komen diverse aspecten rond zorg samen. De woning waarin je woont, de zorgvoorzieningen die in jouw buurt te vinden zijn, de lucht die je dagelijks inademt, de manier waarop je je verplaatst in de stad, de ruimte voor ontmoeting: het heeft allemaal een invloed op hoe goed en gezond je je voelt in de stad. Om tot een gezonde stad te komen, is er nood aan meer samenwerking. De eerstelijnswerker kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren, maar kan hier eveneens voordeel uit halen.

Op donderdag 21 maart 2019 willen we de deelnemers van de eerstelijnsmeeting  confronteren en vooral inspireren. Confronteren met de vele urgenties die vandaag spelen in de gezonde stad. Inspireren door vernieuwende initiatieven en praktijken te tonen. Thema's die aan bod zullen komen, zijn onder meer wonen: brede zorg, luchtkwaliteit, mobiliteit, burgerinitiatieven, ruimte voor ontmoeting en welzijn.

Na een plenaire presentatie waarin Els Vervloesem en Joachim Declerck van Architecture Workroom Brussels de toekomstige opgaven voor de gezonde stad schetsen, vervolgen we de avond met vier parallelle thematische werksessies. Wij vragen u om een keuze te maken uit één van de onderstaande sessies, om zo de dialoog verder te zetten rond één specifiek thema.

Thematische werksessies

Thematische werksessies:

1. GOED WONEN BIEDT MEER KANSEN OP EEN GEZOND LEVEN

Welke impact heeft het woonmilieu op gezondheid en welzijn?

Wonen wordt vandaag te vaak eenzijdig benaderd uit een financieel oogpunt, terwijl wonen ook een belangrijke rol speelt op het vlak van levenskwaliteit en een impact heeft op gezondheid en welzijn. De vaststellingen uit recent onderzoek en de bijhorende aanbevelingen zijn niet mis te verstaan. Preventie en detectie moeten hand in hand gaan om oplossingen aan te reiken wanneer het fout dreigt te lopen. Dit vraagt om een proactieve sociaal-ruimtelijke aanpak, over sectoren heen, waarbij naast de woning aandacht is voor de ruimere woonomgeving. Hier is een belangrijke rol weggelegd voor alle eerstelijnswerkers die aan huis komen, maar eveneens voor architecten en stedenbouwkundigen.

Met o.a. Werner Van Mieghem (Brusselse Bond voor het Recht op Wonen), Tine Van Herck (PT architecten) en onderzoekster Isabelle Pannecoucke (KULeuven/Vlaamse Woonraad) gaan we op zoek naar mogelijke relaties en samenwerkingsverbanden. Inspirerende praktijkvoorbeelden zoals de Groene Ambulance tonen hoe dit in concrete acties kan worden vertaald. Tot slot betrekken we een huisarts en wooncoach bij dit verhaal.

 

2. BREDE ZORG ALS SOCIALE INFRASTRUCTUUR

Hoe kunnen zorginfrastructuren een sociale rol vervullen in de gezonde stad?

Het open of gesloten karakter van een zorginstelling zegt veel over de manier waarop we als samenleving naar zorg, welzijn en gezondheid kijken. Vandaag zien we dat instellingen die van oudsher zeer gesloten waren, steeds vaker een verbindende functie nastreven. Hiervoor stellen ze niet enkel hun deuren en ruimtes open voor de buurt, maar laten ze hun bewoners en gebruikers opnieuw de stad verkennen en zich toe-eigenen. Bovendien is een ruimere beweging rond brede zorg aan de gang, waarbij zorg niet langer opgesloten wordt binnen de muren van een zorginstelling, maar integraal deel uitmaakt van de stedelijke omgeving. Zorg als sociale infrastructuur gaat over de vraag hoe zowel de fysieke als de sociale ruimte hier beter op kan worden ingericht.

De praktijkvoorbeelden van Arne Kenis (directeur van het rust- en verzorgingstehuis Ter Ursulinen) en een bredere duiding van Annemie Vanden Bussche (Coördinator en educatief medewerker CAIROS) zetten aan om te zoeken naar de kleine, alledaagse zaken die zoveel kunnen betekenen voor alle bewoners van een stad.

 

3. MOBILITEIT ALS HEFBOOM VOOR EEN BETERE GEZONDHEID

Hoe kunnen we op een andere manier kijken naar mobiliteit?

De link tussen mobiliteit en gezondheid is brandend actueel. We worden dagelijks overstelpt met negatieve berichtgeving over luchtvervuiling en de dominantie van de auto. Terecht, want het is een groot probleem. Kan het anders? Hoe kunnen we van mobiliteit een positief verhaal maken?

Prof. Dr. Dirk Avonts komt met de cijfers die genadeloos aantonen dat onze verplaatsingsgewoonten een diepgaande invloed hebben op alle bewoners van de stad.

Rien van de Wall (Bye Bye Kleine Ring) illustreert aan de hand van een concreet Brussels traject dat het echt anders kan.

 

4. DE KRACHT VAN COLLECTIEVE (ZELF)ORGANISATIE ROND ZORG

Welke initiatieven zien we niet in de publieke ruimte?

Een groot aantal burgerinitiatieven richten zich op de thema's welzijn en gezondheid. Sommige burgerinitiatieven zijn erg zichtbaar, terwijl andere vaak onder de radar van de publieke aandacht blijven. Zo ondernemen bijvoorbeeld Brusselaars met een migratie-achtergrond talrijke initiatieven. Hun toegankelijkheid en aansluiting op de leefwereld van burgers zorgen ervoor dat ze gericht zijn op de noden die van onderuit komen, waardoor ze een antwoord op maat kunnen voorzien.

Mieke Schrooten, medeauteur van het nog te verschijnen boek “Sociaal schaduwwerk – Over informele spelers in het welzijnslandschap” en Tim Cassiers (BRAL) schetsen het potentieel van burgerinitiatieven. De kernvraag is of de zichtbaarheid van deze burgerinitiatieven, zowel letterlijk als figuurlijk, moet en kan vergroten en welke rol ze daarbij kunnen opnemen. 

 

PRAKTISCH

Locatie:

VGC – Emile Jacqmainlaan 135 te 1000 Brussel

Timing:

18u45: Onthaal

19u55: Verwelkoming

20u00: Plenair deel

20u30: Thematische werksessies

22u00: Receptie

De inschrijvingen zijn afgesloten.

sponsors

Adres 

VGC – Emile Jacqmainlaan 135 – 1000 Brussel

Datum 
donderdag, 21 maart, 2019 -
18:45 tot 22:00
Lees ook 
eerstelijnsmeeting

Eerstelijnsmeeting 2019 bekijkt de gezonde stad met veel facetten en veel spelers

Welzijn
Zorg