U bent hier

Hoe herken ik een handicap?

Lees onze brochure met tips 

Je merkt niet altijd meteen dat iemand een verstandelijke beperking, een nietaangeboren hersenletsel (NAH) of een autismespectrumstoornis heeft. Hulpverleners voelen soms wel aan dat iemand ‘anders’ is, maar kunnen niet meteen benoemen wat er aan de hand is. Deze brochure is voor hen bedoeld.

Mensen met een verstandelijke beperking, NAH of autisme hebben geleerd hun beperking te camoufleren of te compenseren. Zij beschouwen zichzelf niet als
iemand met een handicap en willen ook niet in dat hokje worden gestoken. Wanneer zij in de hulpverlening terecht komen, is het vaak omdat ze in multiprobleemsituaties verkeren, niet enkel omwille van hun beperking. Dat wordt vaak pas later duidelijk.

In deze brochure vind je tips om beperkingen te herkennen en er mee om te gaan

Dé manier van omgaan met iemand die een beperking heeft, bestaat niet. Een beetje gezond verstand doet al wonderen. Om iemand passend te kunnen helpen, moet je iemand leren begrijpen zoals hij werkelijk is, verder kijken dan de eerste indruk, en leren luisteren naar wat er werkelijk speelt. In deze brochure vind je tips om beperkingen te herkennen en er mee om te gaan. Je vindt ook een overzicht van organisaties en interessante publicaties die je verder op weg kunnen zetten om een goed contact op te bouwen met je cliënt.

Steeds meer mensen met een beperking kiezen ervoor om hun leven zelfstandig in te richten en participeren in de maatschappij. Deze brochure ondersteunt hulpverleners in hun begeleiding, en de samenleving in haar transitie.

Je kan deze brochure krijgen bij Sjoert Holtackers of Klaar De Smaele of bij een van de partners hieronder vernoemd.

Contact 

Sjoert Holtackers

sjoert.holtackers@kenniscentrumwwz.be
+32 (0)2 413 01 46
Lees ook 

Hoe ziet de Brusselse sector Personen met een Handicap eruit? Wat is het verschil tussen het VAPH en de Phare?

Welzijn
Zorg
grafiek persoonsvolgende financiering

Hoe kom je tot vraaggestuurde zorg en assistentie en tot een zorggarantie voor personen met de zwaarste ondersteuningsnood

Welzijn
Zorg
mensen op straat

Als je je tijdig aansluit bij de Vlaamse Sociale Bescherming dan kan je beroep doen op een systeem van zorgbudgetten en tegemoetkomingen .

Welzijn
Zorg

Derde partijen

Partner

De Dienst Ondersteuningplan Vlaams-Brabant en Brussel vzw

De Dienst Ondersteuningplan Vlaams-Brabant en Brussel vzw…

 • richt zich tot iedereen met een (vermoeden van) handicap,
 • ondersteunt hen om hun vragen te verduidelijken,
 • stelt samen met hen een plan op om hun toekomst in handen te nemen en ‘zo gewoon mogelijk’ een kwaliteitsvol leven in de samenleving te hebben,
 • zoekt samen met hun omgeving naar geschikte oplossingen,
 • bouwt toegankelijke contactpunten uit in samenwerking met andere organisaties,
 • heeft een regionale werking in Brussel, in Leuven en in Halle-Vilvoorde.

Het Medisch Pedagogisch Centrum Sint-Franciscus

Het Medisch Pedagogisch Centrum Sint-Franciscus

 • is een dienstverleningscentrum voor minderjarigen en meerderjarigen met een verstandelijke beperking,
 • biedt zowel rechtsreeks als niet rechtstreeks toegankelijk hulp aan,
 • biedt ondersteuning op vlak van wonen, werken en vrije tijd, zowel residentieel als mobiel en ambulant,
 • werkt vanuit inhoudelijke kaders zoals het bio-psycho sociaal model, contextuele benadering, non violent resistance (NVR) en basale stimulatie.

Begeleid Wonen Brussel

Begeleid Wonen Brussel

 • biedt psychosociale begeleiding aan volwassenen met een (vermoeden van) handicap en steunt hen in alle domeinen van het dagelijks leven, zoals administratie, budgetbegeleiding, wonen, huishouden, dagbesteding, vrije tijd, relaties, familie en kinderen,
 • richt zich tot personen met autismespectrumstoornis, NAH of mentale, visuele, auditieve of motorische beperkingen,
 • verplaatst zich altijd in de leefwereld van de cliënt, laat de regie in diens handen en werkt zoveel mogelijk samen met steunfiguren,
 • ondersteunt mensen met een beperking met een Persoonsvolgend Budget (PVB),
 • ondersteunt begeleiders in de reguliere zorg via Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH).
 • biedt ondersteuning aan hulpverleners die met mensen met een beperking werken, denkt samen na over de ondersteuning die zij wensen, en wisselt ervaringen uit.

Het Raster vzw

Het Raster vzw

 • is een thuisbegeleidingsdienst die zich richt tot personen met autisme, hun gezin en hun sociale omgeving,
 • gaat uit van de mogelijkheden en sterke kanten van de persoon met autisme en zijn omgeving en speelt zo soepel mogelijk in op hun hulpvragen,
 • werkt vraaggestuurd, onafhankelijk, tijdelijk en ambulant,
 • biedt casusoverleg en advies aan collega-hulpverleners met een cliënt die een autismespectrumstoornis heeft,
 • biedt hulpverleners een inleefparcours aan onder de naam In- en Autibox,
 • werkt in de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Zonnelied vzw

Zonnelied vzw

 • biedt ondersteuning aan volwassenen met een (vermoeden van) verstandelijke beperking of met psychische of gedragsmoeilijkheden, meervoudige beperkingen, NAH, degeneratieve ziektes, ontwikkelingsstoornissen, sensoriële of fysieke beperkingen,
 • biedt zorg op maat aan in de Woongroep Toen-Dra met individuele studio’s, aangepaste infrastructuur en een goede samenwerking met familie en kennissen van hun bewoners,
 • organiseert in het dagcentrum Kadans ateliers, activiteiten en uitstappen voor mensen met NAH,
 • biedt met Trion individuele psychosociale ondersteuning aan de cliënt en zijn netwerk,
 • zoekt samen met een jobcoach naar werk op maat,
 • ondersteunt -65-jarigen met een beperking die in een Brussels woon- en zorgcentrum verblijven, en deelt haar knowhow met de zorgkundigen.
 • ondersteunt mensen met een beperking met een Persoonsvolgend Budget (PVB),
 • ondersteunt begeleiders in de reguliere zorg via Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH).

De Lork

De Lork vzw is een begeleidingsdienst voor personen met een fysieke of mentale handicap die …

 • op een authentieke, betrouwbare en bezielde wijze, met hoofd én met hart, mensen met een beperking begeleidt in wonen en werken,
 • het welzijn van de bewoners voorop plaatst in de begeleiding,
 • een niet aflatende aandacht heeft voor de dromen en talenten van hun cliënten en medewerkers, een mensenleven lang,
 • ervoor zorgt dat mensen hun leven als goed en zinvol ervaren,
 • een gezellige, huiselijke sfeer tracht te scheppen waar ieder zijn plekje kan vinden,
 • de begeleiding afstemt op de individuele noden en mogelijkheden van elke bewoner,
 • naast de dagbesteding veel aandacht schenkt aan de vrijetijdsbeleving en vorming,
 • een brug naar de samenleving wil zijn en haar gebruikers ondersteunt in hun persoonlijke relaties,
 • een inclusieve samenleving nastreeft.