U bent hier

GEZOCHT: Bestuurders (M/V/X)

Wil jij bestuurder worden van onze Raad van Bestuur?

Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg vzw  een onafhankelijke en pluralistische organisatie,  afgekort Kenniscentrum WWZ, zet zich in voor meer welzijn, vernieuwende woonvormen en toegankelijke zorg voor alle Brusselaars met extra aandacht voor kwetsbare personen. Het vrijwilligerswerk krijgt hierin een belangrijke plaats.

Wij bouwen expertise op en stellen dit ter beschikking van het werkveld en het beleid, stimuleren innovatie en projectontwikkeling, ondersteunen welzijnswerkers, initiatiefnemers en zorgvoorzieningen en investeren in de uitbouw van een toekomstgericht beleid. Wij werken steeds samen met of in opdracht van organisaties.

Onze strategische doelstellingen voor de komende jaren:

 • We integreren zorg in de samenleving door bestaande krachten bij burgers en professionelen in te zetten, hun betrokkenheid te verhogen en onderlinge verbindingen te leggen.
 • De diversiteit van Brussel wenden we aan om organisaties en initiatieven in welzijn, wonen en zorg te versterken in het tegemoet komen aan eenieders behoeften, kwetsbaarheden en mogelijkheden.
 • Door een goede samenwerking tussen welzijn en wonen stimuleren we de ontwikkeling van infrastructuurprojecten en ondersteuningsvormen waardoor mensen met (een) zorg- en ondersteuningsbehoefte(n) in een kwaliteitsvolle leefomgeving kunnen wonen.
 • Door het bevorderen en ondersteunen van vrijwilligers(werk) staan initiatieven en organisaties krachtiger in hun werking en zetten we meer mensen aan tot vrijwilligerswerk in Brussel.
 • We geven mee vorm aan beleidsontwikkelingen aangaande welzijn, zorg en ondersteuning, toetsen deze af op hun toepasbaarheid en impact in de Brusselse context en maken deze bekend bij het werkveld.

Geef de toekomst mee vorm

Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg is een fusie van drie organisaties: de Brusselse Welzijns- gezondheidsraad, het Punt -steunpunt vrijwilligerswerk Brussel- en het Kenniscentrum Woonzorg Brussel. Na een jaar intensief werken is de integratie van deze organisaties een feit en zet een gloednieuw meerjarenplan de lijnen voor toekomst uit.

Een ideaal moment om de interne structuren te vernieuwen en onze actieradius te verruimen.

Daarom heeft de organisatie nood aan een vernieuwde, sterke en diverse raad van bestuur bestaande uit mensen met verschillende competenties, achtergronden en ervaringen.

Profiel van de bestuurder

Herken je jezelf in één of meerdere van onderstaande omschrijvingen, dan ben jij misschien de kandidaat die wij zoeken:

 • Je kent de uitdagende grootstedelijke en institutionele context van Brussel
 • Je hebt een open, reflectieve geest en respect voor de diversiteit aan culturen,
 • Je hebt een visie op actuele maatschappelijke uitdagingen inzake welzijn, wonen, zorg of vrijwilligerswerk of één van de deelthema’s ervan;
 • Je wil graag mee de strategische lijnen op lange termijn uittekenen doelgericht naar oplossingen zoeken en nieuwe initiatieven stimuleren
 • Je hebt overtuigingskracht en de durf om veranderingen teweeg te brengen
 • Je hebt linken met andere sectoren of de profitsector en bent bereid om dit netwerk aan te spreken voor de versterking van de organisatie;
 • Je bent integer en toegewijd en wil werken in het belang van het maatschappelijk doel van de organisatie;
 • Je bent bereid de statuten en de missie, visie en  waarden van Kenniscentrum WWZ te onderschrijven.  Zie over ons

Verwachte competenties van de bestuurder

Hoewel deel uitmakend van hetzelfde collegiaal orgaan, vervult elke bestuurder een specifieke en complementaire rol in de raad van bestuur.

Volgende competenties vormen een handvat bij de keuze van de samenstelling van de raad van bestuur:

 • kennis van organisatiebeheer;
 • kennis van financieel management en fiscaliteit (want de organisatie is gemengd BTW-plichtig);
 • kennis van HR-beleid;
 • expertise in de thema’s welzijn, wonen, zorg en vrijwilligerswerk;
 • deskundigheid betreffende wetenschappelijke methodologie, kennisverwerving en kennisoverdracht;
 • kennis van de sectorspecifieke regelgeving;
 • kennis van het Vlaams, Brussels en Franstalig politiek landschap en de Brusselse institutionele context;
 • kennis over vzw-wetgeving;
 • kennis van of voeling met de Brusselse realiteit en grootstedelijke problemen;
 • deskundigheid inzake infrastructurele projectontwikkeling;
 • kennis van externe communicatie en fundraising;
 • juridische knowhow.

De organisatie streeft in de raad van bestuur een goede diversiteit na. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst, geloof of handicap.

Praktisch

Tijdsinvestering:

De raad van bestuur komt 6 à 8 keer per jaar samen.

Een bestuurder kan -als hij lid is- eveneens deel uitmaken van de algemene vergadering, die 2 keer per jaar samenkomt.

Occasioneel wordt aan een bestuurder gevraagd om een bepaalde taak op zich te nemen of de organisatie af te vaardigen. De bestuurder wordt daartoe telkens gemandateerd door de raad van bestuur.

Elke raad van bestuur vraagt ook voorbereidingstijd in het doornemen van de toegezonden documenten.

 

Interesse?

Stuur je motivatiebrief en CV of competentieprofiel voor 31 januari 2018 naar: 

herwig.teugels@kenniscentrumwwz.be 

t.a.v. Annemie Van de Casteele, voorzitter

 

Als je profiel past bij wat we zoeken, nodigen we je uit voor een gesprek.

Het mandaat is onbezoldigd; maar gemaakte onkosten worden vergoed.

 

Meer informatie of vragen?

Stuur een mailtje naar herwig.teugels@kenniscentrumwwz.be

Herwig Teugels

herwig.teugels@kenniscentrumwwz.be
+32 (0)2 211 02 40
Extra info 

Naar een divers en complementair bestuursorgaan: In de nota hieronder vind je een woordje uitleg over de organisatie, de toekomstige uitdagingen en het profiel van de leden en de bestuurders