U bent hier

DOP Vlaams-Brabant en Brussel vzw zoekt een master in psychologie/bachelor toegepaste psychologie voor het project CuSeHa (m/v/x)

Het project CuSeHa (Cultuursensitieve zorg bij personen met een handicap en een migratieachtergrond in Brussel) is een gezamenlijk project van de Dienst Ondersteuningsplan Vlaams-Brabant en Brussel vzw en het Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg vzw.

Dit project kent een looptijd tot en met eind 2022 en is mogelijk dankzij middelen van de Vlaamse Overheid en met steun van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap en het Vlaams Agentschap voor Binnenlands Bestuur, Afdeling Gelijke Kansen, Integratie en Inburgering.

De doelstelling van dit project is het beter bereiken van of de drempels tot zorg verlagen voor Brusselaars op het kruispunt van een (vermoeden van) handicap en een migratieachtergrond.

Inhoudelijk delen we dit project op in 2 grote pijlers. De eerste pijler wordt uitgewerkt door het Kenniscentrum Welzijn, Wonen en Zorg vzw en focust op een leertraject betreffende het kruispunt handicap en diversiteit.
De tweede pijler wordt uitgewerkt door Dienst Ondersteuningsplan Vlaams-Brabant en Brussel vzw. Hierbij ligt de focus op het opbouwen van expertise rond cultuursensitieve diagnostiek bij volwassen personen met een handicap én op het uitvoeren van cultuursensitieve diagnostiek bij die volwassenen die nood hebben aan handicapspecifieke en intensieve ondersteuning.

Tot slot wordt het cultuursensitief (test)materiaal beschikbaar gemaakt en geven we aan professionals aandachtspunten mee om cultuursensitieve diagnostiek toegankelijk te maken.

Doelpubliek 
Met dit project richten we ons op Brusselaars met een (vermoeden van) handicap én waarbij er sprake is van een migratieachtergrond.

Voor de tweede pijler van dit project zijn we binnen DOP-VBB vzw op zoek naar een master in de psychologie of bachelor in de toegepaste psychologie.
We voorzien een tewerkstellingspercentage van 50 à 70%.

Organisatiebeschrijving
Als Dienst Ondersteuningsplan Vlaams-Brabant en Brussel versterken we alle personen met een (vermoeden van) handicap uit Vlaams-Brabant en Brussel om als volwaardige burgers een leven uit te bouwen dat zij ervaren als kwaliteitsvol. Hierbij vertrekken we vanuit de sterktes van de persoon zelf en van de mensen die sterk betrokken zijn op zijn leven.
Op een neutrale en onafhankelijke wijze faciliteren we het intensieve denk- en zoekproces naar de meest passende ondersteuning. Omdat elke persoon met een (vermoeden van) handicap anders is, is ook elk proces anders.
Ook naar zorg- en dienstverleners dragen we actief de principes van het burgerschapsmodel uit en stimuleren we empowerment van de persoon met een beperking en het bieden van vraaggestuurde zorg en ondersteuning.

Profiel:
Als master in de psychologie of bachelor in de toegepaste psychologie (50% à 70% tewerkstelling) binnen het project CuSeHa sta je samen met de andere projectmedewerker in voor de aanpak, organisatie, uitvoering en opvolging van het traject rond cultuursensitieve (psycho)diagnostiek. Je onderzoekt de mogelijkheden om te komen tot cultuursensitieve (psycho)diagnostiek, past bestaand testmateriaal aan en past dit toe in diagnostische onderzoeken. Naast de psychodiagnostische onderzoeken leidt het project tot aangepast (test)materiaal met een leidraad voor andere professionals om ook ruimer te komen tot kwalilteitsvolle en cultuursentieve (psycho)diagnostiek.

Takenpakket:

 • Zoeken naar bruikbaar testmateriaal, steunend op reeds bestaande expertise.
 • Een goede samenwerking realiseren met sociaal tolken of intercultureel bemiddelaars i.f.v. betrouwbare en kwaliteitsvolle diagnostiek.
 • Kwaliteitsvolle (psycho)diagnostische onderzoeken uitvoeren bij een 15-tal Brusselaars met een (vermoeden van) handicap en een migratieachtergrond en hiervan een kwaliteitsvolle verslaggeving verzorgen.
 • In samenwerking met partnerorganisaties zoeken naar werkwijzen om ook het verdere traject naar gepaste zorg cultuursensitief te kunnen maken.
 • Vertalen van de opgebouwde expertise en de ervaren knelpunten naar duidelijke beleidsaanbevelingen voor Brussel, en ruimer ook voor Vlaanderen.
 • Een publicatie schrijven waarmee handvaten en expertise gedeeld kunnen worden.

Kerncompetenties:

 • Je toont verantwoordelijkheid voor de opdrachten en eigen resultaatsgebieden.
 • Je kan zelfstandig werken en staat open voor feedback van collega’s, partners of doelgroep.
 • Je werkt vanuit een open geest, zonder vooroordelen, en kan vlot omgaan met verschillende doelgroepen.
 • Je kan problemen signaleren, belangrijk informatie herkennen, relevante gegevens zoeken en hiertussen verbanden leggen; mogelijke oorzaken van problemen zien.
 • Je kan de voortgang van processen, taken of activiteiten en de eigen werkzaamheden bewaken.
 • Je hebt goede schriftelijke en mondelinge vaardigheden en kan ideeën, meningen en onderzoeksresultaten op een heldere wijze verwoorden en presenteren.
 • Je respecteert de waarden van de organisatie.

Om deze functie uit te voeren, is het belangrijk dat je

 • goed kan plannen en procesgericht kan werken;
 • een empathische ingesteldheid hebt;
 • vlot contacten legt met verschillende doelgroepen;
 • oplossingsgericht denkt en initiatief durft nemen;
 • een open, eerlijke en nieuwsgierige blik hebt op de samenleving;
 • positief aangetrokken wordt door diversiteit en meertaligheid;
 •  je zowel mondeling als schriftelijk goed kan uitdrukken in het Nederlands en dat je je mondeling goed kan uitdrukken in het Frans;
 • zin hebt om de schouders te zetten onder het uitbouwen van een nieuwe dienstverlening;
 • voeling hebt met Brussel en de Brusselse realiteit en / of kennis hebt van en ervaring in cultuursensitief werken;
 • in het bezit bent van een masterdiploma in de psychologische wetenschappen of een bachelor in de toegepaste psychologie;
 • wat ervaring hebt op het vlak van psychodiagnostiek.

Aanbod:

 • een grondige en exclusieve vorming rond cultuursensitieve (psycho)diagnostiek. Het opbouwen van academische kennis en praktijkkennis gaan hierbij hand in hand. Het praktijkgedeelte bestaat uit training on the job aangevuld met intervisies door experten.
 • een uitdagende job waarbij je
  • vernieuwend werk verricht rond cultuursensitieve (psycho) diagnostiek,
  • een nieuwe dienstverlening uitbouwt in samenwerking met je directe collega voor het project
  • en dit alles in nauw contact met enerzijds het team van DOP-VBB vzw, regio Brussel en anderzijds met de projectmedewerker vanuit het Kenniscentrum WWZ. 
 • een job met afwisseling in taken: projectmatig uitwerken van een cultuursensitieve diagnostische werking, contacten met professionals, cliëntcontacten, multidisciplinair overleg, verslaggeving.
 • een halftijdse (of 70%) tewerkstelling t/m 31.12.2022, met standplaats Brussel.
 • een verloning volgens het gepaste barema binnen PC 319, gratis woonwerkverplaatsing met het openbaar vervoer.

Geinteresseerd: stuur je sollicitatiebrief en curriculum vitae naar helga.janssen@dop-vbb.be
Als je weerhouden wordt bij de eerste selecties, krijg je hierover bericht op donderdag 8 juli 2021.
De sollicitatiegesprekken gaan door op woensdag 14 juli 2021
bij het Kenniscentrum WWZ (Lakensestraat 76, bus 2, 1000 Brussel)
 

Reageren voor: 
woensdag, 14 juli, 2021 - 00:00