U bent hier

Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg vzw zoekt bestuurders

GEZOCHT: Bestuurders (M/V/X)

Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg vzw, een onafhankelijke en pluralistische organisatie,  afgekort Kenniscentrum WWZ, zoekt geëngageerde bestuurders die deel willen uitmaken van onze Raad van Bestuur.

Wij zetten ons in voor meer welzijn, vernieuwende woonvormen en toegankelijke zorg voor alle Brusselaars met extra aandacht voor kwetsbare personen. Het vrijwilligerswerk krijgt hierin een belangrijke plaats.

Kenniscentrum WWZ bouwt expertise op en stelt die ter beschikking van het werkveld en het beleid. Wij stimuleren innovatie en projectontwikkeling, ondersteunen welzijnswerkers, initiatiefnemers en zorgvoorzieningen en investeren in de uitbouw van een toekomstgericht beleid. Wij werken steeds samen met of in opdracht van organisaties.

Onze strategische doelstellingen voor de komende jaren:

 • We stimuleren infrastructurele projectontwikkeling bij welzijns- en zorgpartners met bijzondere aandacht voor gemeenschappelijk wonen en aangepaste woonvormen, zodat burgers met een zorg- of ondersteuningsnood kwaliteitsvolle huisvesting met ondersteuning bekomen en welzijnspartners gefaciliteerd worden in een beter beheer en optimalisatie van hun infrastructuur.
 • We maken nabije zorg mogelijk door de wisselwerking tussen informele initiatieven, welzijnsorganisaties, zorgactoren en beleidsmakers te versterken zodat Brusselaars met een zorg- en ondersteuningsnood hun nood kunnen omzetten in een hulpvraag en steun in hun nabije omgeving vinden.
 • We maken het Brusselse welzijn- en zorglandschap inclusief voor eenieder door uitsluitingsmechanismen zichtbaar en bespreekbaar te maken en deze weg te werken zodat alle Brusselaars hun rechten kunnen laten gelden. We streven naar een afspiegeling van de Brusselse diversiteit doorheen alle echelons van de sector.
 • We ondersteunen Brusselse organisaties, over sectoren heen, in het werken met vrijwilligers zodat ze komen tot een duurzaam vrijwilligersbeleid, toegankelijk vrijwilligerswerk en strategische en transversale samenwerkingen. We hebben de ambitie dat elke Brusselaar, ook de meest kwetsbare, gemotiveerd is om zich in te zetten als vrijwilliger. Organisaties, doorverwijzers en (kandidaat-)vrijwilligers kennen het Steunpunt Vrijwilligerswerk Brussel als laagdrempelig aanspreekpunt voor informatie, vorming en advies, en vinden hun weg er naartoe.

 

Geef de toekomst mee vorm

Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg is een fusie van drie organisaties: de Brusselse Welzijns- gezondheidsraad, het Punt -steunpunt vrijwilligerswerk Brussel- en het Kenniscentrum Woonzorg Brussel. Na jaren intensief werken is de integratie van deze organisaties een feit en zet een gloednieuw meerjarenplan 2021-2025 de lijnen voor toekomst uit.

Een ideaal moment om de interne structuren te vernieuwen en onze actieradius te verruimen.

Daarom heeft de organisatie nood aan een vernieuwde, sterke en diverse raad van bestuur bestaande uit mensen met verschillende competenties, achtergronden en ervaringen.

 

Profiel van de bestuurder

Herken je jezelf in één of meerdere van onderstaande omschrijvingen, dan ben jij misschien de kandidaat die wij zoeken:

 • Je kent de uitdagende grootstedelijke en institutionele context van Brussel
 • Je hebt een open, reflectieve geest en respect voor de diversiteit aan culturen,
 • Je hebt een visie op actuele maatschappelijke uitdagingen inzake welzijn, wonen, zorg of vrijwilligerswerk of één van de deelthema’s ervan;
 • Je wil graag mee de strategische lijnen op lange termijn uittekenen doelgericht naar oplossingen zoeken en nieuwe initiatieven stimuleren
 • Je hebt overtuigingskracht en de durf om veranderingen teweeg te brengen
 • Je hebt linken met andere sectoren of de profitsector en bent bereid om dit netwerk aan te spreken voor de versterking van de organisatie;
 • Je bent integer en toegewijd en wil werken in het belang van het maatschappelijk doel van de organisatie;
 • Je bent bereid de statuten en de missie, visie en  waarden van Kenniscentrum WWZ te onderschrijven (zie www.kenniscentrumwwz.be – luik ‘over ons’);

 

Verwachte competenties van de bestuurder

Hoewel deel uitmakend van hetzelfde collegiaal orgaan, vervult elke bestuurder een specifieke en complementaire rol in de raad van bestuur.

Volgende competenties vormen een handvat bij de keuze van de samenstelling van de raad van bestuur:

 • kennis van organisatiebeheer;
 • kennis van financieel management en fiscaliteit (want de organisatie is gemengd BTW-plichtig);
 • kennis van HR-beleid;
 • expertise in de thema’s welzijn, wonen, zorg en vrijwilligerswerk;
 • deskundigheid betreffende wetenschappelijke methodologie, kennisverwerving en kennisoverdracht;
 • kennis van de sectorspecifieke regelgeving;
 • kennis van het Vlaams, Brussels en Franstalig politiek landschap en de Brusselse institutionele context;
 • kennis over vzw-wetgeving;
 • kennis van of voeling met de Brusselse realiteit en grootstedelijke problemen;
 • deskundigheid inzake infrastructurele projectontwikkeling;
 • kennis van externe communicatie en fundraising;
 • juridische knowhow.

De organisatie streeft in de raad van bestuur een goede diversiteit na. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst, geloof of handicap.

 

Praktisch

 • tijdsinvestering:

De raad van bestuur komt 6 à 8 keer per jaar samen.

Een bestuurder kan -als hij lid is- eveneens deel uitmaken van de algemene vergadering, die 2 keer per jaar samenkomt.

Occasioneel wordt aan een bestuurder gevraagd om een bepaalde taak op zich te nemen of de organisatie af te vaardigen. De bestuurder wordt daartoe telkens gemandateerd door de raad van bestuur.

Elke raad van bestuur vraagt ook voorbereidingstijd in het doornemen van de toegezonden documenten.

 

Interesse?

Stuur dan uw motivatiebrief en CV of competentieprofiel naar:

Kenniscentrum WWZ vzw

T.a.v. Annemie Van de Casteele, voorzitter

Lakensestraat 76 bus 2

1000 Brussel

of naar

herwig.teugels@kenniscentrumwwz.be

 

Als je profiel past bij wat we zoeken, nodigen we je uit voor een gesprek.

Het mandaat is onbezoldigd; maar gemaakte onkosten worden vergoed.

 

Meer informatie over onze werking of vragen ?

Neem een kijkje op www.kenniscentrumwwz.be

of stuur een mailtje naar herwig.teugels@kenniscentrumwwz.be.

Reageren voor: 
zondag, 31 januari, 2021 - 00:00