U bent hier

Zorgproeftuin Actief Zorgzame Buurt (2013-2016)

De proeftuin AzoB omvat een testomgeving van 400 thuiswonende ouderen in drie buurten.

In 2013 lanceerde de Vlaamse overheid de Zorg Proeftuinen als experimenteerruimte voor innovaties in de zorg voor ouderen. Bedoeling was om, samen met de eindgebruiker, nieuwe producten, diensten of processen uit te testen die de zorg en ondersteuning van thuiswonende ouderen kunnen verbeteren.

De proeftuin Actief Zorgzame Buurt (AzoB) is één van de zes proeftuinen. Dit samenwerkingsverband tussen Antwerpse en Brusselse partners ontwikkelt een buurtgericht model van zorgorganisatie in een grootstedelijke context. De klemtoon ligt op het versterken van de zelfredzaamheid, bewustmaking en betrokkenheid van kwetsbare ouderen in de wisselwerking tussen wonen, welzijn en zorg.  

De proeftuin AzoB omvat een testomgeving van 400 thuiswonende ouderen in drie buurten. Voor Brussel gaat het om de wijken Jacht/Jourdan in Etterbeek en de Brabantwijk in Schaarbeek.

Samen met partners op het terrein werden sterk met elkaar verweven projecten opgezet.  

  1. Ouderen wonen Passend biedt ouderen de mogelijkheid om hun woning te laten screenen op veiligheid en comfort. Deze screening gebeurt door opgeleide vrijwilligers. Indien er nood en bereidheid blijkt tot woningaanpassing om het comfort te bevorderen, wordt contact gelegd met professionele diensten en klusdiensten uit de sociale economie.
  2. Informele buurtzorgnetwerken beogen de uitbouw van een informeel buurtzorgnetwerk, waarbij de kwaliteiten en de krachten van wijk- en buurtbewoners worden ingezet ten behoeve van thuiswonende ouderen. 
  3. Casemanagement  wil een optimale afstemming verzekeren tussen formele en informele zorg, zowel op individueel niveau als op niveau van zorgverstrekkers en -organisaties. De casemanager staat in voor de coaching van kwetsbare ouderen en ontwikkeling van een lokaal woonzorgnetwerk (buurtzorg) dat ouderen in buurt opvolgt (zorgregie).

Innoviris (Brussel) maakte twee bijkomende projecten mogelijk.

  1. Innoverend en Inspirerend Wonen ontwikkelt nieuwe modellen van solidair wonen. Er werden verschillende modellen uitgetekend en een methodiek te ontwikkeld om samen met ouderen na te denken over wonen. Gegeven de multiculturele bevolking in de Brabantwijk, is dit een voorbeeldproject van cultuursensitief werken.
    Er werden ook twee concrete samenwoonprojecten opgezet en ondersteund voor ouderen uit de Brabantwijk: het Maison Biloba Huis, en de Liedssite.
  2. MeetMove laat ouderen via aangepaste bewegingsactiviteiten (ABA) in groep bewegen. De lesreeksen zijn niet enkel bedoeld voor ouderen die nog fit zijn, maar ook voor fragiele ouderen of ouderen met geheugenproblemen. Deze activiteiten hebben een gunstige impact op de fysieke gezondheid en het welbevinden van senioren.   

Het Kenniscentrum stond samen met Zorgbedrijf Antwerpen in voor de algemene coördinatie en opvolging van AzoB, en was het eerste aanspreekpunt voor de Brusselse projecten en partnerorganisaties.

De projecten werden wetenschappelijk opgevolgd door de VUB aan de hand van focusgroepen en interviews met alle stakeholders.  

Contact 
olivia.vanmechelen@kenniscentrumwwz.be
02 211 02 42

Voor thema’s als woonzorg, zorgzame buurt of buurtgerichte zorg moet je bij Olivia zijn; ze volgt en ondersteunt Brusselse projecten en maakt verbindingen tussen diverse praktijken en beleid. Olivia heeft een brede kennis van en expertise in de (Brussels) welzijns- en zorgsector, over de taalgrenzen heen. Deze wendt ze aan om bij te dragen aan nieuw beleid, zowel in organisaties als bij de overheid.

Extra info 

Interessante links

Vlaamse Zorgproeftuinen http://www.zorgproeftuinen.be/nl

Lees ook 
het sombreromodel

Een buurt met extra aandacht voor kwetsbare groepen met ondersteunings- of zorgbehoeften. Buurtgerichte Zorg ondersteunt de kwaliteit van leven

Wonen
Zorg