U bent hier

Wat we doen

Ontdek wat het Kenniscentrum WWZ allemaal doet

Het Kenniscentrum WWZ heeft volgende doelstellingen

1. Onderzoek, ontwikkeling en innovatie

Het identificeren en begrijpen van maatschappelijke trends en bestaande praktijken creëert ruimte voor experiment en ontwikkeling in zorg en ondersteuning met het oog op bestendiging en verbreding.

 • Door literatuurstudie, onderzoek en bevraging kennis verwerven aangaande zorg en welzijn.
 • Een kader en trajectmatige aanpak uitwerken om experimenten te initiëren, methodisch te onderbouwen, te evalueren, te delen en te bestendigen.
 • Innovatief denken en handelen in zorg en welzijn stimuleren als inspiratie voor een geactualiseerde aanpak.

2. Informeren, communiceren, sensibiliseren

Brede informatieverstrekking, aangepaste communicatie en gerichte sensibilisering aangaande welzijnsthema’s verhoogt het potentieel tot geïnformeerde keuzes bij burgers, medewerkers en organisaties en bevordert de toegang tot ondersteuning of zorg.

 • Een geïntegreerd digitaal kennis- en informatieplatform voor de brede welzijnssector bouwen.
 • Een variatie aan communicatiekanalen en –strategieën ontwikkelen en gebruiken.
 • Gerichte sensibilisering en promotie over welzijns- en vrijwilligersinitiatieven.
 • Kenniscentrum WWZ proactief bekend maken, zichtbaar maken wat we bieden en waarvoor we staan.

3. Deskundigheid van medewerkers in het werkveld versterken

De opbouw van deskundigheid, expertise en kennis wapent medewerkers – zowel professionelen als vrijwilligers – om in een permanent in beweging zijnde maatschappelijke omgeving en beleidscontext gepaste zorg en ondersteuning te bieden.

 • Vorming en training organiseren.
 • Organisaties samenbrengen om expertise met elkaar te delen en elkaar zo te versterken.
 • Trajectbegeleiding en coaching organiseren voor individuele organisaties die daarom vragen.

4. Bevorderen van (integrale) zorg en ondersteuning

In functie van een behoeftedekkend, integraal aanbod van zorg en ondersteuning is de intersectorale samenwerking solide en verankerd en zijn de acties consequent afgetoetst aan de transversale thema’s diversiteit, armoede, actief burgerschap en inclusie.

 • Methoden en strategieën uitwerken of toepassen om samenwerking tussen (sub)sectoren te versterken.
 • Methoden en strategieën uitwerken of toepassen om samenwerking tussen gemeenschappen te versterken.
 • Concrete acties uitwerken voor de versterking van de vermaatschappelijking van de zorg in Brussel.
 • Transversale toetsing in de sector binnenbrengen.

5. Product- en infrastructuurontwikkeling

Het ondersteunen, initiëren en ontwikkelen van producten en infrastructurele projecten zorgt voor een woon- en ondersteuningsaanbod, waardoor mensen met een zorgbehoefte in een kwaliteitsvolle leefomgeving kunnen wonen.

 • Een gedifferentieerd aanbod van woon- en ondersteuningsvormen creëren.
 • Aanpak, kennis en methode bundelen in een dienstverleningsaanbod.

6. Beleidsondersteuning

De kennis van zorg- en welzijnsthema’s, het inzicht in het welzijnsveld in de Brusselse context en de gedegen onderbouw van de verkregen signalen bieden de nodige informatie en adviezen aan de overheden.

 • Ontwikkelingen in de sector nauwgezet opvolgen bij de overheden en inspiratie opdoen over relevante ontwikkelingen in het buitenland om deze kennis te kunnen gebruiken in signalen en adviezen naar het beleid.
 • Signalen uit de sector detecteren, deze aftoetsen op gedragenheid en relevantie, ze onderbouwen en overmaken aan de overheid.
 • Een Staten-Generaal Welzijn Brussel organiseren en realiseren in dialoog met de sector.

7. Interne organisatieontwikkeling

Een gedragen visieontwikkeling, de versterking van de interne deskundigheid en een goede logistieke onderbouw leiden tot een kwaliteitsvolle en efficiënte ondersteuningsorganisatie.

 • De medewerkers kennen hun rol in de organisatie en kunnen de gedragen standpunten vertegenwoordigen.
 • Permanent bevorderen van de deskundigheid van medewerkers in functie van de optimalisatie van hun taken en rollen.
 • Creëren van de voorwaarden en het kader om als medewerker optimaal te functioneren.
  Lees ook 

  Het Kenniscentrum WWZ biedt ondersteuning, expertise, kennis, inspiratie en nog veel meer. Ontdek waarvoor we staan.

  Welzijn
  Wonen
  Zorg
  Vrijwilligers

  Onze reeks cahiers maakt de vernieuwing-op-het-terrein mee zichtbaar.

  Welzijn
  Wonen
  Zorg

  Lees onze publicaties

  Overzicht