U bent hier

BruZEL: Brusselse Zone Eerste Lijn

‘De eerstelijnszorg moet toegankelijk zijn voor iedereen, en de burger moet centraal staan’. Dat is de basisdoelstelling van de Vlaamse hervorming van de eerstelijnszorg. In Brussel verenigden de zorgaanbieders in welzijn en gezondheid zich in BruZEL (Brusselse Zone Eerste Lijn). Dit platform kiest resoluut voor buurtgerichte zorg, over de grenzen heen van taal, sector of bevoegdheden.

“De eerste lijn is de zorg die geboden wordt door huisartsen, verpleegkundigen, apothekers, psychologen, het OCMW, Centra voor Algemeen Welzijn (CAW), mutualiteiten, diensten gezinszorg en thuishulp, enzovoort. Elke burger kan zich daar rechtstreeks aanmelden, zonder doorverwijzing. Vlaanderen wil deze zorg stroomlijnen in 60 eerstelijnszones. Brussel vormt één zone, waar we zo goed mogelijk willen samenwerken met de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) en de gemeenten.

BruZEL wil al doende leren om buurtgericht samen te werken. Als ‘testcase’ zijn we in Jette gestart met een Nederlandstalig eerstelijnsoverleg welzijn en zorg. We tasten af hoe we elkaar kunnen vinden en polsen wat we voor elkaar kunnen betekenen. Er worden concrete contacten gelegd, expertise gedeeld, we houden case-besprekingen, enzovoort. Via de thuiszorgdienst van het OCMW hebben we ook contact met een Franstalig overleg van welzijnswerkers. Je voelt de nood aan kennisdeling en uitwisseling.

Een andere pijler is de uitbouw van het geïntegreerd breed onthaal. OCMW, CAW en de sociale diensten van de mutualiteiten maken er afspraken over hun onthaal en hoe ze zorgbehoevenden op de beste manier kunnen doorverwijzen. Als medewerkers van verschillende organisaties elkaar persoonlijk kennen, worden mensen minder van het kastje naar de muur gestuurd. Zo wilde iemand van de bib graag weten naar wie ze mensen met zorgvragen kan doorverwijzen, die bij hen dingen komen opzoeken op het internet. Een kinesiste die patiënten wilde helpen om tot bij haar te geraken, miste een overzicht van het sociaal vervoer in Jette. Steeds meer huisartsen willen kwetsbare patiënten kunnen doorverwijzen naar maatschappelijk werkers. Die evolutie naar buurtgerichte zorg is op het terrein volop bezig.

De evolutie naar buurtgerichte zorg is op het terrein volop bezig

De ervaring met lokale samenwerking in Jette willen we ook in andere gemeenten introduceren. Het uiteindelijke doel is dat elke Brusselaar de hulp en zorg die hij nodig heeft vlot kan vinden, en dat zorgverleners elkaar voldoende kennen om gericht te kunnen doorverwijzen. Misschien ontdekken we en cours de route ook andere lokale initiatieven, overlappingen tussen organisaties, lacunes in het aanbod, de nood aan meer casemanagers voor de meest kwetsbaren of aan eenvormige IT-systemen voor uitwisseling van gegevens. Dergelijke beleidssignalen worden opgevolgd door de multidisciplinair samengestelde zorgraad van BruZEL.”

www.eerstelijnszone.be/bruzel

Lees ook 
cover cahier 10

Buurtgerichte zorg is een organisatiemodel om aan iedereen in een buurt passende hulp en zorg aan te bieden.

Zorg