U bent hier

Wij ondersteunen graag uw bouwproject

Het Kenniscentrum WWZ is geen bouwpromotor

Onze taak is om de ontwikkeling van nieuwe woonzorgprojecten te initiëren, te ondersteunen en te begeleiden.

 • Wie een erkend woonzorgproject wil ontwikkelen, moet daarvoor toestemming krijgen van de overheid. Wij helpen initiatiefnemers om wegwijs te geraken in het wettelijk kader van regelgevingen, procedures en subsidievereisten.
 • Bij elk project zijn verschillende partners betrokken: bouwpromotoren, een of meerdere zorginstellingen, lokale partners, sociale organisaties, enz. Wij ondersteunen en begeleiden het onderlinge overleg en de samenwerking.  
 • Het is altijd een puzzelwerk om de visie, de functies, het ontwerp en de mogelijkheden tot financiering en exploitatie coherent samen te brengen in een eenduidig concept. Een nieuw woonzorgproject ontwikkelen vraagt veel tijd, bemiddeling en creativiteit. Wij ondersteunen dat proces.
 • Tijdens de projectontwikkeling tracht het Kenniscentrum inspiratie te bieden voor vernieuwende ideeën en de betrokkenheid van gebruikers te stimuleren.

Wij bieden u graag onze ondersteuning aan

Elk bouwproject is erg verschillend: andere partners, andere locatie, andere doelen, andere doelgroepen. Elk bouwproject is een nieuwe uitdaging. De concrete ondersteuning die het Kenniscentrum WWZ biedt bij de ontwikkeling van nieuwe woonzorgprojecten, kan heel verschillend zijn.

 • Voorbereiding en locatie
  • Onderzoek naar noden van de wijk: waar zijn hiaten?
  • In kaart brengen van zorgvraag en zorgaanbod in de buurt.
  • Een locatie vinden, onderhandelen met de eigenaar.
  • Zoektocht naar initiatiefnemers voor het woonzorgproject.
  • Hulp bij het vinden van een tijdelijke locatie.
 • Ideeën en concepten voorstellen en uitwerken
  • Voorbereidend onderzoek doen naar noden en mogelijkheden van een nieuw project.
  • Inhoudelijke invulling van een nieuw woonzorgproject uitwerken en voorstellen.           
  • Uitwerken van projectdefinitie en projectfiche.
  • Schetsvoorstel architectuur uitwerken.
  • Mee uitwerken van een architectuurwedstrijd.
  • Partners zoeken voor de realisatie (bv. centrum voor dagverzorging, lokaal dienstencentrum, sociaal verhuurkantoor, thuiszorgdienst, sociale organisaties, gemeente, OCMW …)
  • Definiëren van programma van eisen.
  • Ambities, knelpunten en uitdagingen in kaart brengen.
 • Eerste raming kostprijs en financiële haalbaarheid
  • Uitwerken van een eerste financiële prognose.
  • Uitwerken van een doorgedreven haalbaarheidsstudie (kostprijs bouw en zorg).
  • Advies over financiële instellingen en formules.
  • Zoektocht naar promotor, contacten leggen met ontwikkelaars.
  • Onderzoek naar premies, subsidies en sponsoring.
 • Hulp bij overleg met de verschillende overheden
  • Toetsing voorontwerp bij stedenbouw.
  • Introductie van initiatiefnemer bij de overheid.
  • Contact met overheden om mogelijke erkenning, subsidies en stedenbouwkundige haalbaarheid te onderzoeken.
  • Ondersteuning bij uitwerking aanvraag stedenbouwkundig attest en/of stedenbouwkundige vergunning.
  • Ondersteuning bij erkenningsaanvraag (VGC, GGC, CoCof).
  • Ondersteuning opmaak subsidieaanvragen.
 • Projectmanagement
  • Hulp bij keuze architect (architectuurwedstrijd).
  • Begeleiding samenwerking tussen verschillende partners.
  • Begeleiding bij het voorontwerp, feedback op concept, advies over plannen bouwaanvraag.                                     
  • Ondersteuning en begeleiding van ontwerpfase naar operationele fase.
  • Projectmanagement, vergaderingen leiden, afspraken op papier zetten. Opvolging projectvergaderingen.
  • Coördinatie van de bouw, van plannen tot definitieve oplevering. Opvolging werfvergaderingen.
  • Stimuleren van participatie eindgebruikers tijdens bouwproces.
  • Advies over openbare aanbestedingsprocedures.
 • Kennisoverdracht
  • Informatie over de uitbouw van een zorgknooppunt en een actief zorgzame buurt.
  • Knowhow over co-housing met ouderen en personen met een handicap.
  • Begeleiding projecten samenwonen, keuze bewoners, woontraject … 
  • Advies toegankelijkheid, doorgankelijkheid en aanpasbaarheid van woningen.
  • Ondersteuning bij de uitwerking van het zorgknooppunt.
  • Ondersteuning projecten cultuurgevoelige ouderenzorg.
  • Ad hoc advies bij vragen en dossiersamenstelling.
 • Communicatie
  • Ondersteuning samenwerkingsverbanden.
  • Overleg met andere woonzorgprojecten.
  • Medewerking aan publicaties.
  • Reportages.
  • Organisatie studiedag over het project.
  • Organisatie persmomenten.
  • Bekendmaking initiatief

Wilt u graag ondersteuning bij de bouw van een woonzorgproject?
Neem dan contact met ons op. Wij denken graag met u mee.

Contact 
Jeroen.dries@kenniscentrumwwz.be
+32 498 10 97 11

Jeroen is onze creatieve architect in huis. Hij ontwikkelt nieuwe (woonzorg-)projecten. Binnen het kader van regelgevingen en subsidies puzzelt hij samen met partners om visie, functies, ontwerp en financiering op elkaar af te stemmen. Wil je een (erkend) woonzorgproject ontwikkelen dan is Jeroen de geknipte persoon om jou hierin te begeleiden.

sofie.deberdt@kenniscentrumwwz.be
02 413 01 55

Als ruimtelijk planner wil Sofie plekken ontwikkelen die mee bouwen aan de samenleving die we nodig hebben: een sociale en ecologische, met buurten en dorpskernen waar het goed wonen en werken is en waarin iedereen zijn weg vindt naar gezelschap en zorg indien nodig. We initiëren, ondersteunen en begeleiden infrastructuurprojecten over sectoren heen. Dus heb je een interessante tip over een site of zoekt jouw organisatie partners of advies? Laat het zeker weten aan Sofie.

Downloads 
Lees ook 

Levensloopbestendig wonen , woningaanpassing, domotica en veel meer maken het wonen aangenamer en gemakkelijker.

Wonen

Praktische informatie, aanbevelingen, architecturale bijdragen en veel aanknopingspunten voor reflectie en actie over wonen

Wonen
Cover cahier 13

Projectontwikkeling is maatwerk, zeker als het bestemd is voor kwetsbare en economisch zwakkere mensen. Dat vraagt de nodige creativiteit.

Wonen