U bent hier

Intersectorale reflectiegroep Inspiria

Reflectie rond de beleidsevoluties en de tendensen

INSPIRIA is de intersectorale reflectiegroep rond de beleidsevoluties en de tendenzen in het werkveld. De leden van de reflectiegroep komen uit het algemeen welzijnswerk, de sectoren personen met een beperking, woonzorg, thuislozenzorg, asiel en migratie, armoede, jeugd, diversiteit, wonen, stadsplanning, zingeving, gezondheid, onderwijs en tewerkstelling.

Doelstellingen

  • Signalen uit het werkveld opvangen
  • Ontwikkelen van gezamelijke oplossingen over de verschillende sectoren heen
  • Inspelen op actuele tendensen
  • Opereren als klankbord voor het Kenniscentrum Welzijn, Wonen en Zorg, ten dienste van de verschillende sectoren.

Inspiria werkt in verschillende richtingen

  • Van sector naar sector, via onderlinge kruisbestuiving en gezamenlijke actie
  • Van sectoren naar het Kenniscentrum WWZ en het beleid
  • Van het Kenniscentrum WWZ naar sectoren
  • Van Inspiria naar andere overlegplatformen zoals BROG, Inclusief Brussel, Klankbordgroep vrijwilligerswerk, etc…

Inspiria komt verschillende keren per jaar samen, in twee verschillende vormen:

Gesloten Inspiria

In het gesloten gedeelte worden een dertigtal mensen uit verschillende sectoren uitgenodigd omwille van hun expertise. Er nemen zowel stafmedewerkers als algemene medewerkers deel. Deze groep komt 4 keer per jaar samen. De deelnemers komen uit de socio-culturele sector, diversiteitssector, hulpverlening (ouderen – handicap – werk – jeugd - algemeen), basiswerkingen armoede en de thuisloosheid. We leggen verbindingen met bicommunautaire werkingen en het onderwijs.

De volgende gesloten bijeenkomst is op 31 augustus.

Open Inspiria

Het open gedeelte wordt 2 keer per jaar georganiseerd. Daarop nodigen we dan iedereen uit om de voorstellen en oplossingen breder te toetsen.

Om de groep de tijd te geven om vorm te krijgen, wordt het eerste jaar ingevuld door de voorbereiding van de Staten-Generaal van 15 februari 2019.

De eerste Open Inspiria vond plaats op woensdag 20 juni, onder de uitnodiging "Focusgroepen voor professionals". Daarin namen een 40-tal professionals deel aan het vooronderzoek in de aanloop van de Staten-Generaal. We ontvingen een schat van informatie dat verwerkt wordt tot een rapport en voorgesteld op de Staten-Generaal.

 

Contact 
els.nolf@kenniscentrumwwz.be
02 413 01 54

Els ondersteunt jullie intersectorale samenwerkingen. Je kan op haar rekenen voor advies en begeleiding. Ze organiseert 2 keer per jaar het intersectoraal netwerkevenement en coördineert de samenkomsten van de groep bruggenbouwer, waarbij expertise-uitwisseling en casusoverleg centraal staan. Bovendien heeft ze, dankzij de contacten op het terrein, een schakelfunctie tussen het werkveld en het beleidsvoorbereidende werk van het Kenniscentrum.

Lees ook 

Dringend tijd om ons als intersectoraal netwerk bij te scholen in ‘Wat is impact?’ Kom naar De Markten op 24 oktober.

Agenda
voeten

Resultaten editie 2019: Staten-Generaal Welzijn en Zorg Brussel

Welzijn
Zorg