U bent hier

De nota ‘zorgzame buurt’

De aanzet tot een verder doordenken van een buurtgericht organisatiemodel

De nota ‘zorgzame buurt’ kadert in de uitwerking van de conceptnota Ouderenzorg ‘Dichtbij en Integraal’ en de werkgroepen die werden opgestart om te komen tot een inventaris van knelpunten en verbetervoorstellen die per woonzorgvoorziening de basis zullen leggen voor aanpassingen aan het woonzorgdecreet en/of nieuwe regelgeving.

Het opzet was om buurtgerichte zorg als organisatiemodel van zorg en ondersteuning binnen een zorgzame buurt, verder vorm te geven. Een zorgzame buurt werd omschreven als een buurt waar de voorwaarden vervuld zijn opdat mensen, ongeacht leeftijd of zorgbehoefte, comfortabel in hun huis of vertrouwde buurt kunnen blijven wonen.

Afgelopen jaren zijn uiteenlopende visieteksten, initiatieven en projecten ontwikkeld die invulling trachten te geven aan de buurtgerichte benadering. Zij worden verder in deze nota ook aangehaald en benoemd en vormden mee de voedingsbodem voor de uitwerking van dit concept zorgzame buurten. Toch werd er voor gekozen om buurtgerichte zorg als organisatiemodel nog niet concreet uit te werken en vooral tijd en ruimte te laten voor een meer conceptuele denkoefening.  

Mensen met zorg- en ondersteuningsnoden in hun vertrouwde buurt laten wonen, raakt immers niet alleen aan sociale aspecten zoals welzijn, zorg en ondersteuning, maar heeft evenzeer betrekking op fysieke aspecten als mobiliteit, wonen, toegankelijkheid, ruimtelijk ordening … Buurtgericht denken en handelen heeft m.a.w. vele raakpunten met andere beleidsdomeinen.

Buurtgericht werken wordt gezien als een opdracht voor alle woonzorgvoorzieningen en zal per type voorziening zijn vertaalslag krijgen.

Deze conceptnota is geen eindpunt maar wil de aanzet geven tot een verder doordenken van een buurtgericht organisatiemodel in een nauwe samenwerking met belendende sectoren en beleidsdomeinen.

Contact 
olivia.vanmechelen@kenniscentrumwwz.be
02 211 02 42

Voor thema’s als woonzorg, zorgzame buurt of buurtgerichte zorg moet je bij Olivia zijn; ze volgt en ondersteunt Brusselse projecten en maakt verbindingen tussen diverse praktijken en beleid. Olivia heeft een brede kennis van en expertise in de (Brussels) welzijns- en zorgsector, over de taalgrenzen heen. Deze wendt ze aan om bij te dragen aan nieuw beleid, zowel in organisaties als bij de overheid.

Lees ook 

Het kenniscentrum volgt maatschappelijke tendensen, socio-demografische ontwikkelingen en uitdagingen die daaruit voortvloeien op de voet.

Welzijn
Wonen
Zorg
het sombreromodel

Een buurt met extra aandacht voor kwetsbare groepen met ondersteunings- of zorgbehoeften. Buurtgerichte Zorg ondersteunt de kwaliteit van leven

Wonen
Zorg