U bent hier

Verbindende oplossingen voor Brussel

‘Brussel is een supercomplexe stad die permanent in beweging is en waarin een diversiteit aan kwetsbare bewoners steeds onzichtbaarder dreigt te worden. We roepen Vlaanderen op om verantwoordelijkheid te blijven opnemen voor het welzijn van de Brusselaar door de eigenheid van Brussel te erkennen, een beleid op maat van Brussel te voeren en de Brusselse welzijns- en zorgsector hiertoe de nodige ruimte en gepaste handvaten te bieden. Kortom: hoog tijd voor een volwaardig Vlaams-Brussels welzijnsbeleid met Brussel-eigen oplossingen ten dienste van de Brusselaar.’

Deze enkele woorden vatten de kern van de Staten-Generaal Welzijn en Zorg van 15 februari 2019 samen. Aan de vooravond van een nieuwe legislatuur was het tijd om het brede veld van professionals en beleidsmakers uit de welzijns- en zorgsector onder te dompelen in een intens Brusselbad en een grondige stand van zaken op te maken over de uitdagingen voor een beter toegankelijke hulp- en zorgverlening.

Voortbouwend op de omgevingsanalyse (Rapport 1, Brussel, gezond en wel?) en het belevingsonderzoek (Rapport 2, Van mens tot mens) stonden we uitgebreid stil bij de bevolkingsvooruitzichten, beleidscontext en welzijnsnoden van Brusselaars. Tijdens de thematische werkgroepen zochten we samen naar oplossingen die bijdragen tot meer welzijn voor de Brusselaar. Verschillende sprekers en inleiders gaven toelichting bij de staat van de stad en de uitdagingen in het domein van welzijn en zorg in Brussel. Een spitante dagvoorzitter en bevlogen stand-up comedian zorgden voor de nodige kwinkslag en komische noot en hielden het talrijk aanwezige publiek alert.

Het verslagboek van deze dag vormt het derde deel en sluitstuk van een intens traject dat samen met een stuurgroep en de intersectorale reflectiegroep Inspiria door het Kenniscentrum WWZ werd uitgewerkt. Het kreeg niet voor niets de titel ‘Verbindende oplossingen’ mee. De oproep tot meer verbinding tussen mensen, tussen gebruikers en hulpverleners, tussen professionals onderling, tussen organisaties over de schotten van sectoren, erkenningen en taal heen en niet in het minst, verbinding tussen overheden, is de constante rode draad doorheen dit traject gebleken.

  • Als opfrisser bij dit verslag geven we in het eerste deel in enkele beelden en beknopte bewoordingen de essentie uit de omgevingsanalyse mee: de infographics bevatten kerngegevens over de doelgroepen, krachtige boodschappen van gebruikers en de krachtlijnen van beleid. Bij elke infographic wordt verwezen naar de desbetreffende pagina’s van de omgevingsanalyse ‘Brussel, gezond en wel?’ over dit thema, daar zijn ook alle bronverwijzingen terug te vinden.
  • De conclusies, aanbevelingen en voorstellen van oplossingen die we destilleerden uit de inleidingen, werksessies en het aanvullend traject met de Inspiriagroep staan in het tweede deel uitgewerkt. We hebben ook de ‘Aanbevelingen van de VGC-adviesraad Welzijn en Gezondheid voor de komende legislatuur 2019-2024’ mee verwerkt.
  • Een korte terugblik met de krachtlijnen van de dag, een integrale weergave van de inbreng van de sprekers en de synthese van de zes thematische werkgroepen vindt u in het derde deel.
  • Tussendoor brengen we aan de hand van persona enkele Brusselse hulpvragers in beeld: het zijn fictieve personages, maar uit het leven gegrepen. Zij houden ons de spiegel voor van wat ons als professionals moet drijven.

Download het verslagboek 'Verbindende oplossingen voor Brussel'

 

Contact 
els.nolf@kenniscentrumwwz.be

Els legt verbanden tussen organisaties en sectoren, ondersteunt welzijnswerkers via intervisie en casussen, bijvoorbeeld in de groep Bruggenbouwer. Momenteel gaat er veel aandacht naar ondersteuning in het kader van de huidige personeelskrapte (Project Op Niveau). Ze ondersteunt ook o.a. het platform 'Regio-overleg Thuislozen Brussel". Dankzij de contacten op het terrein, heeft ze een schakelfunctie tussen het werkveld en het beleidsvoorbereidende werk van Kenniscentrum WWZ.

Extra info 
Downloads