U bent hier

Masterplan Woonzorg Brussel

De vergrijzing stelt het beleid voor grote uitdagingen, ook in Brussel. Hoe kunnen en willen we het welzijn en de zorg van ouderen in deze grootstad blijven waarborgen of verbeteren? Moeten we verder investeren in residentiële zorg of vraagt de Brusselse context om eigen accenten en prioriteiten? En staat de Vlaamse woonzorg klaar om dit op te vangen?

Het Kenniscentrum Woonzorg Brussel kreeg als opdracht om toekomstgerichte antwoorden te formuleren op deze uitdagingen. Vertrekkende van de recente geschiedenis en van de bestaande woonzorg in Brussel, lieten we ons vooral inspireren door het behoeftenonderzoek ‘Zorgnoden en – behoeften: de kijk van de Brusselaar’ (2012), de Staten-Generaal Woonzorg Brussel (2012) en het advies van experts en partners uit de sector.

 

Het Masterplan Woonzorg Brussel 2014-2020 bestaat uit drie delen:

Een terugblik op realisaties
in de periode 2008 - 2012

Een kwantitatieve en
kwalitatieve omgevingsanalyse

Een beschrijving van de
40 speerpunten en
prioriteiten voor de toekomst

 

Een synthese van het rapport bundelt de belangrijkste krachtlijnen en de 40 actiepunten die het sluitstuk vormen van het masterplan.
U vindt hier de Franstalige versie.

Het Masterplan als referentiekader

De stuurgroep Woonzorg Brussel onderschreef het Masterplan als referentiekader en inspiratiebron voor het Vlaams woonzorgbeleid in Brussel. Deze stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van

 • Vlaams minister Vandeurzen, bevoegd voor welzijn
 • Vlaams minister Gatz, bevoegd voor Brusselse aangelegenheden
 • VGC-collegelid Debaets, bevoegd voor Welzijn 
 • Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid
 • Agentschap Binnenlands Bestuur - Coördinatie Brussel 
 • Vlaams infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden
 • Vlaams Gemeenschapscommissie 
 • Brussels Ouderen Platform (BOp)
 • Huis voor Gezondheid
 • Brussels Overleg Thuiszorg (BOT)
 • De (voormalige) Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad (BWR)

Speerpunten van het beleid

Het kabinet Vandeurzen (Vlaanderen) en het kabinet Debaets (VGC) bepaalden in onderling overleg zeven speerpunten.

 • Buurt/wijkgericht werken, uitbouw zorgzame wijken
 • Ondersteuning van mantelzorg en vrijwilligerswerk, uitbouw respijtzorg
 • Ondersteuning van intersectorale projecten in een wijk
 • In geval van beschikbare middelen: prioriteit geven aan regio Brussel voor investeringen in lokale dienstencentra, oppashulp, gezinszorg, toewijzing VIPA-middelen, …. met het oog op de uitbouw van een Vlaams zorg- en ondersteuningsaanbod in Brussel
 • Stimuleren netwerkzorg op micro- en mesoniveau
 • Stimuleren van innovatie, onder meer op het gebied van digitalisering.

Ondersteuning en uitbouw van de actiepunten kunnen enkel wanneer ze passen in het Vlaams regeerakkoord, het Vlaamse woonzorgbeleid en de contouren van de beschikbare budgetten.

Bijzondere aandacht dient te gaan naar de specifieke behoeften van allochtone ouderen.

Contact 
olivia.vanmechelen@kenniscentrumwwz.be
02 211 02 42

Voor thema’s als woonzorg, zorgzame buurt of buurtgerichte zorg moet je bij Olivia zijn; ze volgt en ondersteunt Brusselse projecten en maakt verbindingen tussen diverse praktijken en beleid. Olivia heeft een brede kennis van en expertise in de (Brussels) welzijns- en zorgsector, over de taalgrenzen heen. Deze wendt ze aan om bij te dragen aan nieuw beleid, zowel in organisaties als bij de overheid.

Lees ook 

Om het regelgevend kader voor de woonzorg in Vlaanderen te vernieuwen riep minister Vandeurzen in 2015 de Taskforce Woonzorg in het leven

Welzijn
Zorg

Met meer dan 100 actiepunten wil het de kwaliteit van leven van de mantelzorgers en zorgbehoevende verhogen

Welzijn
Wonen
Zorg

Hoe moet de ouderenzorg en de thuiszorg in Brussel zich in de toekomst ontwikkelen?

Welzijn
Wonen
Zorg

De globale situatie van de Brusselse ouderenzorg - 2012

Welzijn
Wonen
Zorg