U bent hier

Wat we doen

Ontdek wat het Kenniscentrum WWZ allemaal doet

Het Kenniscentrum WWZ werkt rond volgende strategische domeinen 

1. Wonen

We stimuleren infrastructurele projectontwikkeling bij welzijns- en zorgpartners met bijzondere aandacht voor gemeenschappelijk wonen en aangepaste woonvormen, zodat burgers met een zorg- of ondersteuningsnood kwaliteitsvolle huisvesting met ondersteuning bekomen en welzijnspartners gefaciliteerd worden in een beter beheer en optimalisatie van hun infrastructuur.

In het voorjaar van 2020 publiceerden we twee cahiers over 10 jaar projectontwikkeling. Als Kenniscentrum WWZ willen we ook in dit meerjarenplan deze expertise en ondersteuning ten dienste blijven stellen aan initiatiefnemers van een woon- en zorgconcept in Brussel. Kleinschaligheid, multifunctionaliteit en een hechte relatie tussen de woon- en ondersteuningscomponent blijven daarin essentiële voorwaarden om tot een succesvol project te komen. Het blijft onze ambitie om de laatste ontwikkelingen aangaande alternatieve woonvormen en inzake wonen met zorg op de voet te volgen.

We zijn steeds op zoek naar nieuwe partners (private en publieke) om samenwerkingen mee aan te gaan, bij voorkeur welzijnsorganisaties waarvan de huidige huisvesting voor hun werking of hun doelpubliek te wensen over laat. Omdat we de meerwaarde hebben ervaren van multifunctionele sites waarbij een vruchtbare synergie ontstaat tussen de verschillende partners –over sectoren heen-, zal ook hier de komende jaren extra aandacht worden aan besteed.

Aangezien iedereen recht heeft op gezond en energiezuinig wonen en dit een impact heeft op armoede en welzijn van de Brusselaar wordt duurzaamheid een automatische reflex. Om de infrastructuur van de welzijnsgebouwen aan de toekomstige energiezuinige normen te laten voldoen én omdat er ondermaats gebruik gemaakt wordt van de bestaande subsidies lijkt er voor ons een taak te zijn weggelegd voor toeleiding en begeleiding.

2. Nabije Zorg 

We maken nabije zorg mogelijk door de wisselwerking tussen informele initiatieven, welzijnsorganisaties, zorgactoren en beleidsmakers te versterken zodat Brusselaars met een zorg- en ondersteuningsnood hun nood kunnen omzetten in een hulpvraag en steun in hun nabije omgeving vinden.

De welzijns- en zorgsector is volop in beweging. In Vlaanderen en Brussel lopen veranderingsprocessen die moeten leiden tot meer geïntegreerde zorg, dichtbij de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood. Een wijk- of buurtgerichte aanpak speelt daarbij een belangrijke rol. Uit het behoeftenonderzoek voor de Staten-Generaal leerden we hoe nabijheid, vertrouwen, begrip ... kortom verbinding - zowel horizontaal als verticaal - cruciaal zijn, willen we de toegang tot welzijn en zorg voor de meest kwetsbare Brusselaars verzekeren.

Als Kenniscentrum WWZ willen we bijdragen aan deze verbinding tussen gebruikers en hulpverleners - in de breedste zin -, tussen professionals onderling, tussen organisaties en over de schotten van sectoren, erkenningen en taal heen.

We willen onze expertise aanwenden om de hervorming van de eerste lijn mee te ondersteunen. Daarvoor werken we samen met Huis voor Gezondheid/BruZEL en Brusano, de trekkers van deze hervorming in Brussel. Het creëren van synergie is voor ons een leidend principe.

Verbindingen maken is ook alleen mogelijk wanneer partners elkaar kunnen vinden. Via onze ondersteuning van de sociale kaart dragen we bij aan een duidelijk en transparant overzicht van het Brusselse hulpverleningslandschap.

3. Diversiteit en Inclusie 

We maken het Brusselse welzijn- en zorglandschap inclusief voor eenieder door uitsluitingsmechanismen zichtbaar en bespreekbaar te maken en deze weg te werken zodat alle Brusselaars hun rechten kunnen laten gelden. We streven naar een afspiegeling van de Brusselse diversiteit doorheen alle echelons van de sector.

Ondanks vele inspanningen weerspiegelt de diversiteit van de bevolking zich nog niet ten volle in het cliënteel van welzijns- en zorgvoorzieningen zoals woonzorgcentra, centra voor geestelijke gezondheidszorg, thuiszorg, enzovoort. Er zijn drempels en uitsluitingsmechanismen, waar organisaties zich onvoldoende bewust van zijn.

Bijzondere aandacht daarbij moet gaan naar drempels die de meest kwetsbare Brusselaars ervaren bij het invullen van hun zorg- en ondersteuningsnoden:

  • Kenniskloof: de persoon is onvoldoende bekend met het aanbod en/of de regels en procedures die gehanteerd worden bij zorg en ondersteuning.
  • Administratieve kloof: niet iedere zorg is rechtstreeks toegankelijk. Soms moeten burgers aan bepaalde voorwaarden voldoen alvorens toegang te krijgen. Dit kan gaan van verblijfsvoorwaarden (domicilie, rijksregisternummer) tot aansluiting bij bepaalde systemen (Vlaamse Sociale Bescherming, Phare ...). Niet iedere burger is zich bewust van een administratieve kloof.
  • Digitale kloof: bij de bovenstaande twee drempels speelt ook de digitale kloof een rol. Het terugvinden van aanbod en procedures voor zorg en ondersteuning gebeurt meer en meer digitaal. Ook het verkrijgen van bepaalde rechten, terugbetalingen enz. dient steeds vaker aangevraagd te worden via digitale weg.
  • Vertrouwenskloof: een hulpvraag stellen impliceert dat een persoon zijn kwetsbaarheid moet tonen en benoemen. Dat is psychologisch zeer taxerend voor een individu. Hulp vragen en komen tot een vruchtbare begeleidingsrelatie is enkel mogelijk in een sfeer van vertrouwen. Nabije zorg met herkenbare vertrouwensfiguren bieden een opstap naar zorg en ondersteuning.
  • Cultuurgebonden kloof: door hun etnisch-culturele achtergrond, armoede, geaardheid of beperking kunnen bepaalde groepen zich niet vinden in de manier van werken of denken van bestaande welzijns- en zorgvoorzieningen.

Voor veel kansengroepen blijft de drempel erg hoog om gebruik te maken van bestaande zorgvoorzieningen. Zij vinden er niet de zorg die aansluit bij hun behoeften. Zorg op maat bieden, is enkel mogelijk als de bestaande drempels weggewerkt worden.

De verwachting dat door de gevolgen van de COVID-19-pandemie de sociale ongelijkheid zal vergroten, baart ons zorgen. Dit zal de kloven breder maken. Misschien zullen er ook nieuwe werkvormen ontstaan binnen welzijn en zorg. Toegankelijkheid van welzijn en zorg zal de komende jaren eens te meer als thema op de agenda staan.

4. Vrijwilligerswerk

We ondersteunen Brusselse organisaties, over sectoren heen, in het werken met vrijwilligers zodat ze komen tot een duurzaam vrijwilligersbeleid, toegankelijk vrijwilligerswerk en strategische en transversale samenwerkingen. We hebben de ambitie dat elke Brusselaar, ook de meest kwetsbare, gemotiveerd is om zich in te zetten als vrijwilliger. Organisaties, doorverwijzers en (kandidaat-)vrijwilligers kennen het Steunpunt Vrijwilligerswerk Brussel als laagdrempelig aanspreekpunt voor informatie, vorming en advies, en vinden hun weg ernaartoe.

Brussel telt meer dan tweeduizend Nederlandstalige organisaties voor onderwijs, vorming, welzijn, gezondheid, cultuur, jeugd, milieu, kunst, sport, enzovoort. In bijna al die organisaties draaien vrijwilligers mee. De inzet van al die vrijwilligers is van onschatbare waarde voor de samenleving. 

Het Kenniscentrum WWZ wil iedereen, ook de meest kwetsbaren, een volwaardige plaats geven in onze samenleving. Vrijwilligerswerk is een uitgelezen manier om mensen kansen te bieden. Vrijwilligers leven immers langer en zijn gezonder dan mensen die geen vrijwilligerswerk doen. Ook worden ze gelukkig van het doen van vrijwilligerswerk. Vrijwilligerswerk heeft dus een impact op het welzijn en welbevinden. Voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, psychosociale problemen of voor mensen die nog niet zo goed Nederlands spreken, kan vrijwilligerswerk een manier zijn om te wennen aan werkritme, zelfvertrouwen te krijgen, werkervaring op te doen of sociale contacten op te bouwen.

Lees ook 

Het Kenniscentrum WWZ biedt ondersteuning, expertise, kennis, inspiratie en nog veel meer. Ontdek waarvoor we staan.

Welzijn
Wonen
Zorg
Vrijwilligers
foto cahiers

Onze reeks cahiers maakt de vernieuwing-op-het-terrein mee zichtbaar.

Welzijn
Wonen
Zorg

Het Brussels Zakboekje, informatieve cahiers, rapporten, gidsen...

Overzicht