U bent hier

Cahiers

De cahiers van het Kenniscentrum WWZ brengen viermaal per jaar een concreet verhaal over Welzijn, Wonen en Zorg in Brussel.

Elk cahier komt tot stand in samenwerking met andere partners. Zo kunnen we steeds weer nieuwe inzichten en concrete praktijken tonen, die inspiratie bieden voor meer Welzijn, beter Wonen en passende Zorg voor kwetsbare bewoners in Brussel en in Vlaanderen. 

 • Cahier 15 | Brussel wegwijzer in welzijn en zorg. België heeft een ingewikkelde staatsstructuur, met heel veel verschillende lagen en bevoegdheden. Dit leidt in Brussel vaak tot een kluwen van regelgeving, beleidslijnen en financiering. De bevoegdheid Welzijn en Zorg telt in Brussel zeven niveaus: de federale overheid, de Vlaamse Gemeenschap (VG) met de VGC als ondergeschikt bestuur, de Franse Gemeenschap, de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF), de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) en de lokale besturen. Dit cahier probeert het kluwen te ontwarren en terreinwerkers wegwijs te maken in de Brusselse ‘institutionele lasagne’.
 • Cahier 14 | Veerkracht in coronatijden. Dit cahier is een tijdsdocument, een getuigenis uit een uitzonderlijke periode in het voorjaar van 2020. Elk verhaal getuigt van grote veerkracht, maar ook van dieperliggende maatschappelijke problemen die een structurele aanpak vergen. De corona-crisis biedt daartoe de kans. Laat ons die samen grijpen.
 • Cahier 13 | 10 jaar bouwprojecten wonen en zorg, deel 2. Dit cahier stelt zes projecten voor, waarbij het Kenniscentrum WWZ ondersteuning bood bij de ontwikkeling van woonzorgprojecten in Brussel. Het zijn exemplarische voorbeelden die heel verschillend zijn in opzet, omvang, budget, ondersteuningsaanbod, samenwoonvorm, personeelsinzet, enzovoort. Projectontwikkeling is maatwerk, zeker als het bestemd is voor kwetsbare en economisch zwakkere mensen. Dit cahier laat je daarvan proeven in woord en beeld en gaat ook in op het ondersteuningsaanbod van het Kenniscentrum WWZ voor nieuwe initiatiefnemers.
 • Cahier 12 | 10 jaar bouwprojecten wonen en zorg.  Steeds meer ouderen en zorgbehoevenden wonen liefst zelfstandig thuis of in een kleinschalige, huiselijke voorziening. Sinds haar ontstaan stimuleert het Kenniscentrum WWZ de ontwikkeling van nieuwe woonvormen, diensten en voorzieningen die aangepast zijn aan de noden van kwetsbare en zorgbehoevende bewoners. Deze nieuwe vormen van ‘wonen met zorg’ komen tegemoet aan noden in de buurt, bevorderen de sociale cohesie, gaan eenzaamheid tegen, moedigen samenleven in diversiteit aan, stellen duurzaam wonen centraal, en streven ernaar om financieel haalbaar en betaalbaar te zijn voor iedereen. Dit cahier licht deze intussen breed gedragen visie toe.
 • Cahier 11 | Diversiteit in de Brusselse zorg- en welzijnssector.  Superdiversiteit is een realiteit, zeker in Brussel. Hoe speel je als organisatie in op die steeds veranderende werkelijkheid? Hoe bereik je nieuwe doelgroepen? Welke rol spelen zelforganisaties en hoe kunnen zij daar verder in groeien? De inspirerende voorbeelden en praktijkgerichte reflecties in dit cahier geven kleur aan deze nieuwe, maatschappelijke vanzelfsprekendheid.
 • Cahier 10 | Buurtgerichte Zorg stelt het kwetsbare individu centraal, zet in op diens welbevinden en vertrekt daarbij vanuit de meest nabije leefomgeving. Dit vernieuwende organisatiemodel heeft de ambitie om zorg en ondersteuning voor iedereen bereikbaar, beschikbaar en betaalbaar te houden. Zowel het Vlaamse als het Brusselse beleid gaan de uitdaging aan om meer buurtgericht te werken. Tal van stedelijke  voorbeelden illustreren hoe lokale samenwerking het verschil maakt.
 • Cahier 9 | Hoe herken ik een handicap? Je merkt niet altijd meteen dat iemand een verstandelijke beperking, een niet-aangeboren hersenletsel of een autismespectrumstoornis heeft. Hulpverleners voelen soms wel aan dat iemand ‘anders’ is, maar kunnen niet meteen benoemen wat er aan de hand is. Dit cahier is een herwerkte methodiekmap, met concrete tips voor iedereen die met kwetsbare mensen werkt.
 • Cahier 8 | Vroegdetectie bij kwetsbare ouderen licht de relevantie en de methodiek van vroegdetectie toe en toont verschillende Brusselse praktijken. Dit cahier wil hulpverleners stimuleren om meer oog te hebben voor de verschillende dimensies van kwetsbaarheid, maar vooral voor de balancerende factoren die een positief tegenwicht bieden en bijdragen tot een grotere levenskwaliteit en meer welbevinden van ouderen.
 • Cahier 7 | Casa Viva in de Muggenstraat, 1000 Brussel, is een solidair woonproject voor kwetsbare ouderen en jonge gezinnen met en zonder migratieachtergrond. Dit woonproject is samen met de bewoners ontwikkeld, stap voor stap. Dit cahier biedt inspiratie voor iedereen die op zoek is naar nieuwe woonvormen voor kwetsbare huurders.
 • Cahier 6 | Vrijwilligerswerk in Brussel laat meer dan 25 organisaties en geëngageerde vrijwilligers aan het woord over hun ervaringen. Ze tonen hun boeiende praktijk en bieden praktische tips, stimulerende suggesties en interessante reflecties.
 • Cahier 5 | Zorgkracht gaat nader in op de resultaten van een onderzoek over persoonlijke zorgnetwerken van kwetsbare burgers.
 • Cahier 4 gaat in op de uitbouw van Het BuurtPensioen, lokale netwerken van buren die elkaar helpen. Gestart in 2013 in Neder-Over-Heembeek, breidde het inmiddels uit naar Brussel Centrum, Brussel Noord, Laken en er staan nog nieuwe antennes in de steigers. Het cahier toont hoe Het BuurtPensioen werkt, en kijkt naar de toekomst: de ambitie is om in heel Brussel netwerken te starten van wederkerige burenhulp.
 • Cahier 3 is voorgesteld op de studiedag ‘Intersectorale Netwerken’. Het cahier toont voorbeelden van samenwerking tussen organisaties, vaak over sectoren heen, om de kwaliteit van leven voor zorgbehoevenden en voor kwetsbare mensen te verbeteren. Elke samenwerking is een zoektocht om elkaar beter te leren kennen, ten dienste van de cliënt. De getuigenissen bieden inspiratie om zelf aan de slag te gaan. 
 • Cahier 2 verschijnt naar aanleiding van de film ‘KOTOSA – Palavers onder de Mangoboom, Le Domaine des Femmes Sages’. In deze documentaire reflecteren Afrikaanse vrouwen over ouder worden in Brussel. De vijf vrouwen in de film werken in de zorgsector, en geven inzicht in de betekenis van ouder worden tussen twee culturen.
 • Cahier 1 toont het project Samenhuizen, een woon- en zorgproject in hartje Brussel waar enkele jongeren en senioren samenwonen met mensen met een geheugenstoornis, een verstandelijke beperking of een psychiatrische problematiek. In dit cahier vertellen de bewoners wat het betekent om samen te wonen met mensen die ze anders nooit hadden ontmoet. De vijf organisaties die dit project mogelijk maakten, gaan dieper in op wat hen motiveert en inspireert.

Er staan reeds nieuwe cahiers op stapel:

 • Cahier 16 | Werken in de Brusselse welzijnssector. In Brussel werken 30.000 loontrekkenden in de sector ‘maatschappelijke dienstverlening’. Actiris, de officiële instantie die instaat voor vorming en begeleiding van werklozen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, ordent haar statistieken in zes sectoren: rusthuizen voor ouderen, hulp aan personen met een handicap, gezinshulp, jeugdzorg, opvang volwassenen zoals asielzoekers, daklozen, instelling of crisisopvang, en sociale interventie zoals kinderopvang, pleegzorg, aangepast werk of zorgbemiddeling. Dit cahier gaat in op tendensen en ontwikkelingen op de Brusselse arbeidsmarkt in welzijn en zorg, de kloof tussen vraag en aanbod, het profiel en de noden van de hulpverleners, en de mogelijke impact van de corona-crisis op de tewerkstelling in de Brusselse zorgverlening.
 • Cahier 17 | Opgroeien in Brussel.

Het zorg- en welzijnslandschap in Vlaanderen en in Brussel is ingrijpend aan het veranderen. Demografische en organisatorische evoluties plaatsen overheden en dienstverleners voor grote uitdagingen. In Brussel beweegt er veel. Onze superdiverse stad is een labo voor nieuwe inzichten en projecten. Deze reeks cahiers wil die vernieuwing-op-het-terrein mee zichtbaar maken.

Ik wil de Cahiers bestellen

Extra info 
Lees ook 

Het Brussels Zakboekje, informatieve cahiers, rapporten, gidsen...

Overzicht

Volgende Cahiers zijn reeds verschenen:

Cover cahier Brusselse wegwijzer in welzijn en zorg en de bijhorende poster

Cahier Brusselse wegwijzer in welzijn en zorg

Dit cahier wil een wegwijzer zijn om het Brusselse institutionele kluwen voor de sectoren zorg en welzijn te ontwarren.

cover cahier 14

Cahier Veerkracht in coronatijden

Dit cahier is een tijdsdocument, een getuigenis uit het voorjaar van 2020. Elk verhaal getuigt van grote veerkracht, maar ook van dieperliggende maatschappelijke problemen die een structurele aanpak vergen.

Cover cahier 13

Cahier Wonen met zorg, deel 2

Projectontwikkeling is maatwerk, zeker als het bestemd is voor kwetsbare en economisch zwakkere mensen. Dat vraagt de nodige creativiteit.

cover cahier 12

Cahier Wonen met zorg

De voorbije 10 jaar ontwikkelde het Kenniscentrum WWZ een vernieuwende visie en aangepaste modellen die beter tegemoet komen aan de noden van de hedendaagse gebruiker.

cover cahier 11

Cahier Diversiteit in de Brusselse zorg- en welzijnssector

Hoe met drempels en uitsluitingsmechanismes omgaan?

cover cahier 10

Cahier Buurtgerichte zorg

Buurtgerichte zorg is een organisatiemodel om aan iedereen in een buurt passende hulp en zorg aan te bieden.

cover cahier 9

Cahier Hoe herken ik een handicap?

De basisregel is: benader iemand niet vanuit zijn beperking, maar gewoon als mens.

Cahier Vroegdetectie van kwetsbare ouderen

Hoe kan je als zorgsector ouderen tijdig in het vizier krijgen?

Cahier Casa Viva

Een solidair woonproject in hartje Brussel. Dit cahier biedt inspiratie voor iedereen die op zoek is naar nieuwe woonvormen voor kwetsbare huurders.

cover cahier 6

Cahier Vrijwilligerswerk in Brussel

Meer dan 25 organisaties en geëngageerde vrijwilligers delen hun ervaringen, tonen hun boeiende praktijk en bieden praktische tips, suggesties en reflecties.

cover cahier

Cahier Zorgkracht

Iemand zal pas hulp en ondersteuning vragen, indien hij of zij die eerst heeft kunnen bieden.

cover cahier

Cahier Het BuurtPensioen groeit

De ontwikkeling van lokale netwerken die de sociale cohesie bevorderen, moeten een structureel onderdeel worden van het stedelijke welzijnsbeleid.

cover cahier

Cahier Samenwerken werkt

Hoe komt een kwalitatieve samenwerking tot stand? Welke vuistregels leiden tot een positief verhaal? Welke modellen bestaan er?

Cover cahier

Cahier Kotosa, ouder worden in het multiculturele Brussel

Wat betekent het om zorg te krijgen in een totaal andere context dan waar je ooit geboren en getogen bent?

cover cahier

Cahier Samenhuizen, een gemeenschappelijk woon- en zorgproject in hartje Brussel

Naast jongeren en senioren wonen er ook volwassenen met een geheugenstoornis, een verstandelijke of een psychiatrische problematiek. Allen zijn blij om samen te wonen.