U bent hier

Cahier Brusselse gezinnen met kleine kinderen in precaire leefomstandigheden

Een groeiende groep Brusselse gezinnen leeft in zeer kwetsbare omstandigheden

Hulpverleners in Brussel bereiken steeds meer gezinnen in zeer kwetsbare omstandigheden. Er is een groeiende groep gezinnen zonder wettig verblijf met weinig rechten. De laatste tien jaar was er ook een stijging in het aantal dak- en thuisloze gezinnen. Medewerkers op de eerste lijn, die rechtstreeks in contact komen met gezinnen, worden in hun begeleidingen meer dan vroeger geconfronteerd met een samenspel van moeilijkheden: financiële armoede, relationele problemen, psychische kwetsbaarheid, werkloosheid, huisvesting, enzovoort. Ook de eerstelijnswerkers van het agentschap Opgroeien in Brussel komen vaker in aanraking met situaties waarin noodhulp of snelle interventies vereist zijn. Ze gaan creatief op zoek naar oplossingen, maar botsen op hun grenzen.

Inclusief Brussel en Kind en Gezin sloegen de handen in elkaar voor een onderzoeksproject om deze ervaringen en signalen te capteren en om initiatieven op de eerste lijn te versterken. We willen de waaier aan hefbomen vergroten die de veerkracht en het welzijn van de gezinnen kunnen ondersteunen. Het traject mondde uit in een onderzoeksrapport en in een zoekconferentie in januari 2021.

In het eerste deel van dit cahier vindt u de belangrijkste resultaten van het onderzoek. Na een kort algemeen kader en cijfers over gezinnen in Brussel laten we de stem van de eerstelijnswerkers en de ouders horen. We schetsen ook een beeld van de Brusselse
organisaties die gezinnen ondersteunen. We hebben het over de sterktes van het terrein, maar tonen ook wat er beter kan. In het tweede deel vertellen een aantal organisaties over hun werking en hun wensen voor de toekomst. Het derde deel sluit dit cahier af met reflecties op het onderzoekstraject en met aanbevelingen voor het beleid, met het oog op een betere toekomst voor de gezinnen.

Bestel hier jouw exemplaar van het cahier! Het volledige onderzoeksrapport en het verslag van de zoekconferentie in januari 2021 lees je hier

Bestel het cahier Download het cahier

Of lees het cahier hier online! 

Contact 
olivia.vanmechelen@kenniscentrumwwz.be
02 211 02 42

Voor thema’s als woonzorg, zorgzame buurt of buurtgerichte zorg moet je bij Olivia zijn; ze volgt en ondersteunt Brusselse projecten en maakt verbindingen tussen diverse praktijken en beleid. Olivia heeft een brede kennis van en expertise in de (Brussels) welzijns- en zorgsector, over de taalgrenzen heen. Deze wendt ze aan om bij te dragen aan nieuw beleid, zowel in organisaties als bij de overheid.

lieselot.degraeve@kenniscentrumwwz.be
02 413 01 53

Met een vlotte pen en een oog voor klare taal verzorgt Lieselot de redactie van de cahiers. Samen met collega’s en partners verzamelt ze verhalen en getuigenissen uit Brusselse welzijns- en zorgthema’s. Daarmee boetseert ze toegankelijke teksten die ze bundelt in inspirerende cahiers. Verder helpt ze collega’s op weg naar heldere, doelgerichte communicatie over projecten, evenementen en meer.

Lees ook 
kinderen

Veel Brusselse welzijns- en zorgvoorzieningen niet altijd voldoende toegankelijk voor de meest kwetsbare inwoners. Het overlegplatform Inclusief Brussel wil...

Welzijn
kinderen

Een groeiende groep van kinderen in Brussel leeft in zeer precaire leefomstandigheden.

Kennis
Welzijn

Thuislozen hebben nood aan een dak boven hun hoofd, maar ook hulpverlening in de geestelijke gezondheidszorg, personen met een handicap, OCMW’s

Welzijn
cover cahier

Iemand zal pas hulp en ondersteuning vragen, indien hij of zij die eerst heeft kunnen bieden.

Welzijn
Zorg
foto cahiers

Onze reeks cahiers maakt de vernieuwing-op-het-terrein mee zichtbaar.

Welzijn
Wonen
Zorg

Derde partijen

Initiatiefnemer

Brussels Platform Armoede

 • is de netwerkorganisatie van de 7 door de Vlaamse Gemeenschap erkende Brusselse Verenigingen Waar Armen het Woord Nemen (VWAWN), die ook deel uitmaken van het Netwerk tegen Armoede in Vlaanderen
 • verbindt de verenigingen onderling, ondersteunt hen in hun werking en vormt de brug naar de Brusselse overheden en andere relevante maatschappelijke actoren
 • vertrekt steeds vanuit de ervaringen van mensen in armoede

CAW Brussel

 • biedt in de 19 Brusselse gemeenten gratis hulp- en dienstverlening aan mensen die vragen hebben of die het moeilijk hebben door persoonlijke, relationele of maatschappelijke problemen,
 • werkt rond verschillende thema’s zoals personen en relaties, thuisloosheid en wonen, verblijfszekerheid, slachtoffers en daders, enz.
 • gebruikt methodieken zoals onthaal, crisisopvang, therapie, enz.
 • werkt intersectoraal met partners die gespecialiseerd zijn in wonen, werk, personen met een beperking, jeugdhulp, ouderenzorg, gezondheidszorg, onderwijs, OCMW ’s en lokale overheden, verslaving, enz

Agentschap Opgroeien

 • bundelt de krachten van Kind en Gezin, Jeugdhulp en een deel van het aanbod van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)
 • biedt dienstverlening van preventieve gezinsondersteuning, kinderopvang, tot het Groeipakket, pleegzorg, adoptie, jeugdhulp en de aanpak van jongeren die delicten plegen
 • kiest voor een geïntegreerde, multidisciplinaire aanpak en de samenwerking met heel wat partners

SAAMO Brussel

 • werkt aan een betere woon- en leefsituatie voor en met maatschappelijk kwetsbare groepen
 • zet in op een betere toegankelijkheid en kwaliteit van de eerstelijns hulp- en dienstverlening
 • zet beleidsmakers aan om op een structurele manier mee te werken aan meer sociaal beleid
 • heette vroeger Samenlevingsopbouw Brussel vzw