U bent hier

Cahier Hoe herken ik een handicap?

Je merkt niet altijd meteen dat iemand een verstandelijke beperking, een niet aangeboren hersenletsel (NAH) of een autismespectrumstoornis heeft . Hulpverleners voelen soms wel aan dat iemand ‘anders’ is, maar kunnen niet meteen benoemen wat er aan de hand is. Dit cahier is voor hen bedoeld. Mensen met een verstandelijke beperking, NAH of autisme hebben geleerd hun beperking te camoufleren of te compenseren. Zij beschouwen zichzelf niet als iemand met een handicap en willen ook niet in dat hokje worden gestoken. Wanneer zij in de hulpverlening terecht komen, is het vaak omdat ze in multi-probleemsituaties verkeren, niet enkel omwille van hun beperking. Dat wordt vaak pas later duidelijk.

Dé manier van omgaan met iemand die een beperking heeft, bestaat niet. Een beetje gezond verstand doet al wonderen. Om iemand passend te kunnen helpen, moet je iemand leren begrijpen zoals hij werkelijk is, verder kijken dan de eerste indruk, en leren luisteren naar wat er werkelijk speelt. In dit cahier vind je tips om beperkingen te herkennen en er mee om te gaan. Je vindt ook een overzicht van organisaties en interessante publicaties die je verder op weg kunnen zetten om een goed contact op te bouwen met je cliënt. Steeds meer mensen met een beperking kiezen ervoor om hun leven zelfstandig in te richten en participeren in de maatschappij. Deze Cahier, dat verder bouwt op de op de publicaties ‘Veel gestelde vragen over handicap in Brussel’ (Begeleid Wonen Brussel, 2012) en ‘Hoe herken ik een handicap?’ (Kenniscentrum WWZ, 2018), ondersteunt hulpverleners in hun begeleiding, en de samenleving in haar transitie.

Je kan informatie over deze Cahier krijgen bij Sjoert Holtackers of bij een van de partners hieronder vernoemd.

Lees ook 
foto cahiers

Onze reeks cahiers maakt de vernieuwing-op-het-terrein mee zichtbaar.

Welzijn
Wonen
Zorg

BROG, persoonvolgende financiering, intersectorale netwerking en veel meer.

Welzijn
Zorg
vergadering

Hoe ziet de Brusselse sector Personen met een Handicap eruit? Wat is het verschil tussen het VAPH en de Phare?

Welzijn
Zorg
Leven in Brussel

Hoe werkt het systeem van persoonsvolgende financiering in Brussel?

Welzijn
Zorg
Mensen overleg

Als je je tijdig aansluit bij de Vlaamse Sociale Bescherming dan kan je beroep doen op een systeem van zorgbudgetten en tegemoetkomingen .

Kennis
Welzijn
Zorg

Derde partijen

Begeleid Wonen Brussel

Begeleid Wonen Brussel

 • biedt psychosociale begeleiding aan volwassenen met een (vermoeden van) handicap en steunt hen in alle domeinen van het dagelijks leven, zoals administratie, budgetbegeleiding, wonen, huishouden, dagbesteding, vrije tijd, relaties, familie en kinderen,
 • richt zich tot personen met autismespectrumstoornis, NAH of mentale, visuele, auditieve of motorische beperkingen,
 • verplaatst zich altijd in de leefwereld van de cliënt, laat de regie in diens handen en werkt zoveel mogelijk samen met steunfiguren,
 • ondersteunt mensen met een beperking met een Persoonsvolgend Budget (PVB),
 • ondersteunt begeleiders in de reguliere zorg via Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH).
 • biedt ondersteuning aan hulpverleners die met mensen met een beperking werken, denkt samen na over de ondersteuning die zij wensen, en wisselt ervaringen uit.

De Lork

De Lork vzw is een begeleidingsdienst voor personen met een fysieke of mentale handicap die …

 • op een authentieke, betrouwbare en bezielde wijze, met hoofd én met hart, mensen met een beperking begeleidt in wonen en werken,
 • het welzijn van de bewoners voorop plaatst in de begeleiding,
 • een niet aflatende aandacht heeft voor de dromen en talenten van hun cliënten en medewerkers, een mensenleven lang,
 • ervoor zorgt dat mensen hun leven als goed en zinvol ervaren,
 • een gezellige, huiselijke sfeer tracht te scheppen waar ieder zijn plekje kan vinden,
 • de begeleiding afstemt op de individuele noden en mogelijkheden van elke bewoner,
 • naast de dagbesteding veel aandacht schenkt aan de vrijetijdsbeleving en vorming,
 • een brug naar de samenleving wil zijn en haar gebruikers ondersteunt in hun persoonlijke relaties,
 • een inclusieve samenleving nastreeft.

Het Medisch Pedagogisch Centrum Sint-Franciscus

Het Medisch Pedagogisch Centrum Sint-Franciscus

 • is een dienstverleningscentrum voor minderjarigen en meerderjarigen met een verstandelijke beperking,
 • biedt zowel rechtsreeks als niet rechtstreeks toegankelijk hulp aan,
 • biedt ondersteuning op vlak van wonen, werken en vrije tijd, zowel residentieel als mobiel en ambulant,
 • werkt vanuit inhoudelijke kaders zoals het bio-psycho sociaal model, contextuele benadering, non violent resistance (NVR) en basale stimulatie.

Het Raster vzw

Het Raster vzw

 • is een thuisbegeleidingsdienst die zich richt tot personen met autisme, hun gezin en hun sociale omgeving,
 • gaat uit van de mogelijkheden en sterke kanten van de persoon met autisme en zijn omgeving en speelt zo soepel mogelijk in op hun hulpvragen,
 • werkt vraaggestuurd, onafhankelijk, tijdelijk en ambulant,
 • biedt casusoverleg en advies aan collega-hulpverleners met een cliënt die een autismespectrumstoornis heeft,
 • biedt hulpverleners een inleefparcours aan onder de naam In- en Autibox,
 • werkt in de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Zonnelied vzw

Zonnelied vzw

 • biedt ondersteuning aan volwassenen met een (vermoeden van) verstandelijke beperking of met psychische of gedragsmoeilijkheden, meervoudige beperkingen, NAH, degeneratieve ziektes, ontwikkelingsstoornissen, sensoriële of fysieke beperkingen,
 • biedt zorg op maat aan in de Woongroep Toen-Dra met individuele studio’s, aangepaste infrastructuur en een goede samenwerking met familie en kennissen van hun bewoners,
 • organiseert in het dagcentrum Kadans ateliers, activiteiten en uitstappen voor mensen met NAH,
 • biedt met Trion individuele psychosociale ondersteuning aan de cliënt en zijn netwerk,
 • zoekt samen met een jobcoach naar werk op maat,
 • ondersteunt -65-jarigen met een beperking die in een Brussels woon- en zorgcentrum verblijven, en deelt haar knowhow met de zorgkundigen.
 • ondersteunt mensen met een beperking met een Persoonsvolgend Budget (PVB),
 • ondersteunt begeleiders in de reguliere zorg via Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH).

De Dienst Ondersteuningplan Vlaams-Brabant en Brussel vzw

De Dienst Ondersteuningplan Vlaams-Brabant en Brussel vzw…

 • richt zich tot iedereen met een (vermoeden van) handicap,
 • ondersteunt hen om hun vragen te verduidelijken,
 • stelt samen met hen een plan op om hun toekomst in handen te nemen en ‘zo gewoon mogelijk’ een kwaliteitsvol leven in de samenleving te hebben,
 • zoekt samen met hun omgeving naar geschikte oplossingen,
 • bouwt toegankelijke contactpunten uit in samenwerking met andere organisaties,
 • heeft een regionale werking in Brussel, in Leuven en in Halle-Vilvoorde.

Centrum Ambulante Diensten - CAD

43
Centrum Ambulante Diensten - CAD ...

 • biedt ambulante begeleiding aan personen met een (arbeids)handicap op vlak van opleiding, werk, wonen, dagbesteding, ontmoeting en ontspanning.
 • richt zich met de Werklijn tot volwassenen met een verstandelijke, psychische, fysieke of sensorische handicap, met psychiatrische problematiek, NAH, autismespectrumstoornis of een indicatie van arbeidshandicap.
 • biedt hen, als partner van Actiris, trajectbegeleiding aan, met inbegrip van oriëntatie naar opleiding of (maat) werk, stages, vrijwilligerswerk, vooropleidingen, sollicitatiebegeleiding en begeleiding tijdens tewerkstelling.
 • richt zich met de Boei tot volwassenen met (vermoeden van) beperking en is daartoe erkend door het VAPH in het kader van de persoonsvolgende financiering.
 • biedt hen huisvesting en woonbegeleiding, community building, individuele psychosociale ondersteuning, en dagbesteding met culturele activiteiten, ontspanning, sport, ontmoeting, ontdekken van talenten, begeleiding bij vrijwilligerswerk, enzovoort.

Koninklijk Instituut Woluwe

Koninklijk Instituut Woluwe...

 • ondersteunt de groei naar volwassenheid van kinderen en jongeren met gehoor-, taal- en gezichtsproblemen of met autisme spectrum stoornissen.
 • sluit zo dicht mogelijk aan bij de ondersteuningsnoden en - behoeften van de jongeren en hun gezin of familie.
 • biedt verschillende modellen aan zoals internaat, tijdelijke dagbesteding, dagopvang en mobiele begeleiding.
 • biedt kinderen en jongeren in hun leefgroep leerervaringen aan om meer zelfredzaam te worden en zich sociaal-emotioneel te ontwikkelen, zodat ze later hun weg vinden in de samenleving.
 • doet een beroep op verschillende vormen van begeleiding zoals kinder- en jeugdpsychiatrie, psychotherapie, medische begeleiding en paramedische diensten zoals kinesitherapie, logopedie en ergotherapie.
 • biedt ook kleuter-, lager en secundair onderwijs aan (type 6,7 en 9).

Resonans vzw

Vereniging

Resonans vzw...

 • is een mobiele/ambulante begeleidingsdienst voor personen met een (vermoeden van) beperking.
 • ondersteunt zorgvragers bij hun sociale administratie, luistert naar hun verhaal en verwijst hen gepast door.
 • biedt met Kookos ondersteuning aan ouders van kindjes met een ongewone start.
 • ondersteunt met Bamboe kinderen en jongeren met een gedrags- en emotionele stoornis.
 • richt zich met de Brabantse Dienst voor Thuisbegeleiding tot jonge kinderen met een ontwikkelingsachterstand of -vertraging en tot lagere schoolkinderen, jongeren en volwassenen met een fysieke, mentale of meervoudige beperking.
 • ondersteunt met het team NA(H)BIJ personen met een niet-aangeboren hersenletsel.
 • biedt met Begeleid Wonen steun op vlak van wonen, werk, vrije tijd, administratie, financiën, relaties, huishouden, enzovoort, aan personen met NAH, autisme, of een mentale of motorische beperking die zelfstandig wonen.
 • heeft een gevarieerd groepsaanbod.
 • biedt steun via Rechtstreeks Toegankelijke Hulp, Multifunctioneel Centrum, Persoonlijk Assistentie Budget of Persoonsvolgend Budget.
 • werkt multidisciplinair, vraaggestuurd, transparant en kracht- en netwerkgericht.
 • is werkzaam in Vlaams-Brabant en Brussel.