U bent hier

CultuurSensitieve zorg bij personen met een Handicap (CuSeHa)

Drempels tot zorg verlagen op het kruispunt van een handicap en een migratieachtergrond

Het project CuSeHa (Cultuursensitieve zorg bij personen met een Handicap) is een gezamenlijk project van Dienst Ondersteuningsplan Vlaams-Brabant en Brussel vzw (DOP) en het Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg vzw. Het project wordt mogelijk gemaakt dankzij middelen van het Agentschap Binnenlands Bestuur & het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

De doelstelling van dit project is om Brusselaars op het kruispunt van een (vermoeden van) handicap en migratieachtergrond beter te bereiken en om de drempels tot zorg te verlagen. Dit doen we enerzijds via rechtstreeks contact met de doelgroep (gefaciliteerd door intermediairs zoals zelforganisaties, het Agentschap Integratie & Inburgering en intercultureel bemiddelaars). Anderzijds focussen we ons ook op hulpverleners (maatschappelijk werkers, orthopedagogen, trajectbegeleiders, docenten maatschappelijke oriëntatie ...) om hen de nodige expertise aangaande cultuursensitiviteit en handicapspecificiteit bij te brengen.

We kunnen dit project in 2 grote pijlers opdelen.

Met de eerste pijler organiseert het Kenniscentrum WWZ een wederzijds leertraject over het kruispunt handicap en diversiteit. We verkennen met zorg- en welzijnsondersteuners de kantelmomenten, knelpunten en sleutelfiguren in het leven van personen met een migratieachtergrond en een (vermoeden) van een handicap.

Pijler 2 wordt uitgewerkt door Dienst Ondersteuningsplan Vlaams-Brabant en Brussel vzw. Hier wordt gefocust op de toegankelijkheid van cultuursensitieve diagnostiek in Brussel. Zij zullen inzetten op het opbouwen van expertise rond cultuursensitieve diagnostiek bij volwassen personen met een handicap én op het uitvoeren van cultuursensitieve diagnostiek bij die volwassenen die nood hebben aan handicapspecifieke en intensieve ondersteuning. Tot slot wordt het cultuursensitief (test)materiaal beschikbaar gemaakt en geven we aan professionals aandachtspunten mee om cultuursensitieve diagnostiek toegankelijk te maken.

Contact 
laure.bakker@kenniscentrumwwz.be
02 413 01 50

Laure zet haar schouders onder het project CuSeHa, waarbij een leertraject rond cultuursensitieve zorg voor personen met een handicap wordt georganiseerd. Als sociaal onderzoeker wordt Laure graag geprikkeld en geïnspireerd door verschillende leefwerelden. Nieuwsgierig zijn, luisteren en bruggen bouwen zijn een rode draad in haar leven en liggen aan de basis van het CuSeHa-project. Heb je vragen over het beter bereiken van en drempels verlagen voor Brusselaars op het kruispunt van een (vermoeden van) handicap en een migratieachtergrond? Klop zeker eens bij Laure aan.

Lees ook 

Dé Turk bestaat niet en dé Belg bestaat evenmin. We bevorderen divers en inclusief werken door het delen, ondersteunen en ontwikkelen van goede praktijken...

Welzijn
Zorg
Cover cahier Inclusie voor personen met een handicap

Dit cahier schetst een beeld van de situatie voor personen met een handicap in Brussel en neemt een aantal tendensen verder onder de loep.

Kennis
Welzijn
Wonen
Zorg
straat in Brussel

CuSeHA leertraject

Pijler 1. We verkennen met zorg- en welzijnsondersteuners en burgers de kantelmomenten, knelpunten en sleutelfiguren in het leven van personen met een migratieachtergrond en een (vermoeden) van een handicap

wandelaar met stok

CuSeHa: op bezoek

Doorheen deze virtuele reis neemt Laure je mee langs haar bevindingen en ontdekkingen over cultuursensitieve zorg en handicapsensitiviteit.

CuSeHa: Boeiende kijk- en leestips tijdens de winter

Enkele kijk- en leestips om de koude winterdagen door te brengen.

Cahier 'Ondersteuning voor personen met een handicap in een superdiverse context'

Cahier Ondersteuning voor personen met een handicap in een superdiverse context

Het zorglandschap voor personen met een handicap in Brussel is heuvelachtig, met een bureaucratische wirwar en lange wachtlijsten. Voor mensen met een migratieachtergrond zijn er nog meer drempels.

Derde partijen

Vlaanderen - Agentschap Binnenlands Bestuur

Overheidsdienst

Het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) ...

  • bouwt mee aan duurzaam en democratisch samenleven in diversiteit. Dat doen we door burgers en bestuur te verbinden en te versterken.
  • zet zich in voor goed functionerende lokale besturen.
  • gaat voor sterke en duurzame steden.
  • werkt aan gelijke kansen voor elke Vlaming.
  • ondersteunt de Vlaamse aanwezigheid in Brussel en de banden tussen Brussel en Vlaanderen.
  • ondersteunt het Vlaamse en groene karakter in de Vlaamse Rand.
  • werkt mee aan het dichten van de herkomstkloof in onze samenleving.

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Overheidsdienst

VAPH...

  • biedt budgetten en tegemoetkomingen aan personen met een handicap om hun zorg en ondersteuning op maat te financieren.
  • zet in op de autonomie en levenskwaliteit van personen met een handicap.
  • erkent, vergunt en subsidieert organisaties om ondersteuning te bieden zoals aanbieders van rechtstreeks toegankelijke hulp, multifunctionele centra en vergunde zorgaanbieders.