U bent hier

Personen met een handicap in Brussel - Situatieanalyse 2020

Hoe ziet de Brusselse context voor personen met een handicap eruit? 

In 2008 werd door de toenmalige Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad (thans het Kenniscentrum Welzijn Wonen Zorg - WWZ) een eerste situatieanalyse uitgevoerd over personen met een handicap in Brussel. Tussen 2008 en 2020 waren er tal van maatschappelijke en beleidsevoluties die een impact hadden op het leven van personen met een handicap en voor de aanbieders van zorg voor personen met een handicap. Vanuit het Brussels Regionaal Overleg Gehandicaptenzorg (BROG) werd aan het Kenniscentrum WWZ gevraagd opnieuw een situatieanalyse over personen met een handicap uit te voeren. De Vlaamse Gemeenschapscommissie vond dat een goed idee en maakte er de nodige middelen voor vrij. Het Kenniscentrum WWZ ging hiervoor een samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel aan. Met deze studie willen we een aantal zaken in kaart brengen aangaande de evoluties in het aanbod en de zorgnoden voor personen met een handicap in Brussel.

Lees het rapport

Het rapport is onderverdeeld in 4 onderdelen:

  • Deel I: Aanleiding en context van de situatieanalyse beschrijft de (inter)nationale beleidsmatige en maatschappelijke ontwikkelingen betreffende het leven van personen met een handicap.
  • Deel II: Kwantitatieve data behandelt de cijfers die opgevraagd werden voor deze studie. Het gaat over data over het aantal personen met een handicap, wachtlijsten voor gespecialiseerde zorg en ondersteuning, evolutie van het zorgaanbod alsook personen met een vermoeden van een handicap die gebruik maken van het bredere welzijnslandschap in Brussel.
  • Deel III: Kwalitatieve data geeft de analyse van de focusgroepgesprekken en diepte-interviews weer die voor deze studie werden afgenomen.  De gesprekken werden gevoerd met personen met een handicap, ouders van kinderen met een beperking en hulpverleners werkzaam binnen de sector personen met een handicap als daarbuiten.
  • Deel IV: Reflectie en conclusies omvat als laatste deel de analyse van een focusgroepgesprek met experten en stuurgroepleden op de resultaten van deel II en deel III. Daarnaast worden er ook conclusies en aanbevelingen meegegeven. 

Dit onderzoek werd uitgevoerd tijdens de COVID-19 pandemie. Het was voor de auteurs een zeer boeiend doch uitdagend traject om de nodige data te verzamelen. Desondanks is het onderzoekrapport een lijvig document geworden. Het is enerzijds een afgewerkt product en anderzijds een startpunt om een breder dialoog te voeren.

Extra info 
Lees ook 
Cover cahier Inclusie voor personen met een handicap

Dit cahier schetst een beeld van de situatie voor personen met een handicap in Brussel en neemt een aantal tendensen verder onder de loep.

Kennis
Welzijn
Wonen
Zorg
Wonen in Brussel

Het overlegplatform van de Nederlandstalige gehandicaptenzorg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Welzijn
Zorg
Leven in Brussel

Hoe werkt het systeem van persoonsvolgende financiering in Brussel?

Welzijn
Zorg
cover cahier 9

De basisregel is: benader iemand niet vanuit zijn beperking, maar gewoon als mens.

Welzijn
diverse scharen

De doelstelling van dit project is het beter bereiken of de drempels tot zorg verlagen van Brusselaars op het kruispunt van een (vermoeden van) handicap en...

Zorg

Infographic onderzoeksrapport personen met een handicap in Brussel - Situatieanalyse 2020

Samenvatting onderzoeksrapport personen met een handicap in Brussel - Situatieanalyse 2020

Situatieanalyse 2020 - kwalitatieve data

We peilden via focusgroepgesprekken en diepte-interviews naar verschillende levensdomeinen zoals wonen, vrijetijd, werk, mobiliteit, zorg etc.

vrouw met brei

Situatieanalyse 2020 - kwantitatieve data

Samenvatting van cijfers over personen met een handicap in Brussel.