U bent hier

Primaire tabs

2021

Dit ganzenbordspel illustreert de complexiteit van de aanvraagprocedure voor een persoonsvolgende financiering bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. De cartoon verscheen in het cahier 'Inclusie voor personen met een handicap in Brussel'.

| Lees meer over dit onderwerp

Cahier 17: Brusselse gezinnen met kleine kinderen in precaire leefomstandigheden

Dit cahier geeft een inkijk in het leven van gezinnen in kwetsbare leefomstandigheden en in de gezinsondersteuning op het terrein. We geven hulpverleners en ouders een stem en formuleren aanbevelingen voor het beleid.

| Lees meer over dit onderwerp

Kenniscentrum WWZ Gazet - Rondleiding 2021

In de Kenniscentrum WWZ Gazet gidsen we jou langs onze werking, projecten, vormingen en meer. We starten bij ons nieuw meerjarenplan en gaan langs Het BuurtPensioen en het Steunpunt Vrijwilligerswerk Brussel. We houden onder andere halt bij een aantal bouw- en woonzorgprojecten, intersectorale samenwerkingen en bij beleidswerk. Onderweg staan we ook stil bij een aantal publicaties, zoals de cahiers, de situatieanalyse over personen met een handicap en het onderzoekstraject over gezinnen in precaire leefomstandigheden.

| Lees meer over dit onderwerp

Cahier 15: Brusselse wegwijzer in welzijn en zorg

Dat België een ingewikkelde staatsstructuur heeft, weet iedereen. In Brussel liggen er zeven beleidsniveaus als een ‘institutionele lasagne’ boven op elkaar. Wie in de Brusselse gezondheids- en welzijnssector werkt, ziet al langer door de bomen het bos niet meer. Dit cahier wil een wegwijzer zijn om het Brusselse institutionele kluwen voor de sectoren zorg en welzijn te ontwarren.

| Lees meer over dit onderwerp

2020

Is iedereen welkom? Onderzoeksrapport van het leertraject cultuursensitieve zorg

Hoe de residentiële ouderenzorg aanzetten tot meer diversiteit en cultuursensitiviteit? Dit was de vraag die voormalig minister voor Welzijn Vandeurzen zich stelde in de aanloop naar het nieuwe woonzorgdecreet. Het woonzorgdecreet stelt scherper dan voorheen dat de woonzorgvoorzieningen werk moeten maken van diversiteit. De vaststelling luidt immers dat nog (te) weinig ouderen met een migratieachtergrond hun weg naar de ouderenzorg vinden. Maar hoe pak je dit aan? Welke drempels en hefbomen zijn er om tot meer cultuursensitieve zorg te komen?

Aan de hand van een leertraject met drie Vlaamse woonzorgcentra, dat integraal deel uitmaakte van het actieonderzoek, wilden we op deze vragen antwoorden formuleren. Met dit rapport hopen we u een inzicht te bieden in de leerpunten en hefbomen voor een kwaliteitsvol zorgaanbod voor ouderen met migratieachtergrond.
Deze studie is in Vlaanderen uniek in zijn opzet , maar heeft - zoals elk onderzoek- zijn scope en beperkingen: er werd gekozen om het organisatieperspectief en de ervaringen van drie woonzorgcentra centraal te stellen. We opteerden voor diepgang door deze drie woonzorgcentra anderhalf jaar te volgen, en maakten ruimte om ook personeelsleden met migratieachtergrond te betrekken.

| Lees meer over dit onderwerp

Rondleiding 2020

Wie meer te weten wil komen over wat het Kenniscentrum WWZ allemaal voor jullie kan doen, krijgt van ons een Rondleiding. We vertellen alles over de Staten-Generaal Welzijn en Zorg en de opvolging ervan. Welk parcours legde Het BuurtPensioen af? Wat is nu buurtgerichte zorg en wat een zorgzame buurt? Hoe zorg je voor verbinding in een superdivers Brussel? Wat mag en kan een vrijwilliger? Welke interessante woonprojecten en -vormen bestaan er? Wat doen wij met de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen? Kom te weten waar het Kenniscentrum WWZ zich mee bezig hield en houdt en volg onze Rondleiding 2020.

| Lees meer over dit onderwerp

Cahier 13: Wonen met zorg, 10 jaar projectontwikkeling in Brussel

In 2008 kreeg het Kenniscentrum WWZ van de Vlaamse overheid de opdracht om de ontwikkeling van woonzorgprojecten in Brussel te faciliteren, met bijzondere aandacht voor ouderen en personen met een beperking. Deze opdracht was heel veelzijdig: buurten analyseren, noden detecteren, gebruikers bevragen, gepaste percelen vinden, mogelijke initiatiefnemers zoeken, inhoudelijke input geven, sectoren met elkaar verbinden, een eenduidig concept defi niëren, schetsen ontwerpen, haalbaarheidsstudies maken, ontwerpers aanstellen, subsidiedossiers schrijven, aannemers contacteren, werfvergaderingen bijwonen, toekomstige bewoners samenbrengen, het openingsfeest vorm geven. Een gevarieerde opdracht die we steeds met veel overtuiging aanpakten.

Dit cahier stelt zes projecten voor, waarbij het Kenniscentrum WWZ ondersteuning bood bij de ontwikkeling. Het zijn exemplarische voorbeelden die heel verschillend zijn in opzet, omvang, budget, ondersteuningsaanbod, samenwoonvorm, personeelsinzet, enzovoort. Elk project is het product van een intense samenwerking met verschillende partners, met een looptijd van 5 tot 10 jaar tussen idee en realisatie. Projectontwikkeling is maatwerk, zeker als het bestemd is voor kwetsbare en economisch zwakkere mensen. Dat vraagt de nodige creativiteit. Dit cahier laat je daarvan proeven in woord en beeld.

| Lees meer over dit onderwerp

Meerjarenplan 2021-2025

In 2021 start de vijfde jaargang van Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg.. Het meerjarenplan 2018-2020 is dan afgelopen, een nieuw strategisch plan 2021-2025 treedt in voege.

Als ondersteuningsstructuur voor de welzijnssector een meerjarenplan opmaken is geen eenvoudige opdracht. Het vraagt het oor te luisteren te leggen, signalen op te vangen bij formele of informele ontmoetingen, aan te voelen en te bevragen wat de terreinpartners en basiswerkers wensen of verwachten, in te spelen op nieuwe evoluties en tendenzen, beleidskeuzes te analyseren, maatschappelijke ontwikkelingen van kortbij op te volgen en de gevolgen ervan voor de sector in te schatten, … En dit alles met als finaal doel dat het welzijn van cliënten en gebruikers wordt verhoogd en hun empowerment versterkt.

| Lees meer over dit onderwerp

2019

Cahier 12: Wonen met zorg, vernieuwende praktijk en visie

Steeds meer ouderen kiezen ervoor om zolang mogelijk zelfstandig te wonen. Dat kan, mits voldoende ondersteuning door hun netwerk, thuiszorg en andere diensten. Ook personen met een beperking wensen zelf meer regie over hun leven. Naast grootschalige voorzieningen en woonzorgcentra is er steeds meer nood aan aangepaste woonvormen voor zorgbehoevenden. De voorbije 10 jaar ontwikkelde het Kenniscentrum WWZ een vernieuwende visie en aangepaste modellen die beter tegemoet komen aan de noden van de hedendaagse gebruiker.

Het antwoord op deze evolutie in wonen en zorg is een buurtgericht en inclusief aanbod, dat in samenspraak met de gebruikers vorm krijgt en voorziet in toegankelijke diensten in de directe omgeving. De zorg en ondersteuning gebeurt liefst bij mensen thuis, in een leef- en woonomgeving die aangepast is aan hun mogelijkheden en noden. Nieuwe vormen van ‘wonen met zorg’ komen tegemoet aan noden in de buurt, bevorderen de sociale cohesie, gaan eenzaamheid tegen, moedigen samenleven in diversiteit aan, stellen duurzaam wonen centraal, en streven ernaar om fi nancieel haalbaar en betaalbaar te zijn voor iedereen. Dit cahier licht deze intussen breed gedragen visie toe.

| Lees meer over dit onderwerp

Rondleiding 2019

Wie meer te weten wil komen over wat het Kenniscentrum WWZ allemaal voor jullie kan doen, krijgt van ons een Rondleiding. We nemen je mee doorheen een zorgzame buurt waar je graag wil wonen. Hoe omgaan met de vermaatschappelijking van de zorg? Hoe een divers publiek bereiken? Wat mag en kan een vrijwilliger? Welke interessante woonprojecten en -vormen bestaan er? Bestaat de Vlaamse Sociale Bescherming ook voor Brusselaars? Kom te weten waar het Kenniscentrum WWZ zich mee bezig hield en houdt en volg onze Rondleiding 2019.

| Lees meer over dit onderwerp

Cahier 8: Vroegdetectie van kwetsbare ouderen

Veel ouderen wensen oud te worden in hun vertrouwde omgeving. Dat is niet altijd vanzelfsprekend. Het risico op kwetsbaarheid en het verlies aan zelfstandigheid verhoogt met de jaren. Voor naasten en zorgverleners is het van belang om tijdig oog te hebben voor de toenemende kwetsbaarheid van ouderen.

Hoe kan je als zorgsector ouderen tijdig in het vizier krijgen? Wetenschappers van vijf universiteiten brachten risicoprofielen van ouderen in kaart, en ontwikkelden de D-SCOPE methodiek om kwetsbare ouderen die onder de radar zitten sneller te detecteren. Ondertussen zetten verschillende Brusselse organisaties al volop in op preventie, met extra aandacht voor de tijdige opsporing van kwetsbare ouderen. Hun aanpak gaat altijd samen met de opbouw van sociale netwerken, en met extra aandacht voor de sterktes en competenties van ouderen en hun omgeving.

Dit cahier licht de relevantie en de methodiek van vroegdetectie toe en toont verschillende Brusselse praktijken. Dit cahier wil hulpverleners stimuleren om meer oog te hebben voor de verschillende dimensies van kwetsbaarheid, maar vooral voor de balancerende factoren die een positief tegenwicht bieden en bijdragen tot een grotere levenskwaliteit en meer welbevinden van ouderen.

| Lees meer over dit onderwerp

2018

Cahier 7: Casa Viva

Casa Viva in de Muggenstraat, 1000 Brussel, is een solidair woonproject voor kwetsbare ouderen en jonge gezinnen met en zonder migratieachtergrond. Er wonen 25 bewoners, waarvan 6 ouderen en 11 kinderen, in 12 woningen. Zeven woningen zijn toegankelijk voor bewoners in een rolstoel. De huurprijzen zijn aangepast aan mensen met een laag inkomen. LivingStones cvba is eigenaar van het gebouw, sociaal verhuurkantoor Baita staat in voor de verhuur. Op het dak komt een gemeenschappelijke tuin. Op het gelijkvloers komt een lokaal dienstencentrum waar de bewoners terecht kunnen voor gemeenschappelijke activiteiten.

Dit Brussels woonproject is samen met de bewoners ontwikkeld, stap voor stap. Gedurende twee jaar gingen LD3 vzw en Samenlevingsopbouw Brussel aan de slag met bewoners uit de Anneessenswijk. Ze dachten samen na over hun noden, verwachtingen en mogelijkheden en over hoe ze wilden samenleven. In Casa Viva leiden de bewoners hun eigen leven, ieder in zijn eigen woning. Tegelijkertijd leven ze er samen en worden ze begeleid om als groep zelf initiatieven te nemen. De intentie is om als goede buren voor elkaar te zorgen en een sociaal vangnet te vormen.

Dit cahier biedt inspiratie voor iedereen die op zoek is naar nieuwe woonvormen voor kwetsbare huurders.

Bestel het Cahier

| Lees meer over dit onderwerp

Jaarverslag Kenniscentrum WWZ 2017

Begin 2017 vond de fusie plaats van Het Punt, BWR en Kenniscentrum Woonzorg Brussel. Sindsdien gaan we samen door het leven als Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg. Elke fusie brengt kinderziekten met zich mee. Maar al snel ruimden weerstand en afwachtende terughoudendheid plaats voor enthousiasme en dynamisme. Dit jaarverslag getuigt daarvan, je voelt de drive en proeft de gezamenlijke visie die de voorbij maanden tot standkwam. Vijf thema’s vormen hiervan de ruggengraat: ‘buurtgerichte zorg’ en ‘zorgzame buurten’, 'superdiversiteit', 'wonen en welzijn', 'vrijwilligerswerk' en 'beleidsmatig werk'.

| Lees meer over dit onderwerp

2017

Bouwen aan een Actief Zorgzame Buurt
Vernieuwende projecten in de ouderenzorg in Brussel (2017)

Buurtgerichte Zorg wil de hulp en zorg voor iedereen - en zeker voor de meest kwetsbaren - bereikbaar, beschikbaar en betaalbaar houden. Van 2014 tot 2016 investeerden verschillende projecten in Brussel in de uitbouw van Actief Zorgzame Buurten, altijd in overleg met kwetsbare bewoners. Dit boek verzamelt getuigenissen, ervaringen en praktijkvoorbeelden van hoe de ouderenzorg er in de toekomst kan uitzien. Daarbij gaan welzijn, wonen en zorg altijd samen. De praktijk toont aan dat het werkt!

| Lees meer over dit onderwerp

Cahier 1: Samenhuizen

Cahier 1 toont het project Samenhuizen, een woon- en zorgproject in hartje Brussel waar enkele jongeren en senioren samenwonen met mensen met een geheugenstoornis, een verstandelijke beperking of een psychiatrische problematiek. In dit Cahier vertellen de bewoners wat het betekent om samen te wonen met mensen die ze anders nooit hadden ontmoet. De vijf organisaties die dit project mogelijk maakten, gaan dieper in op wat hen motiveert en inspireert.

Bestel de publicatie

| Lees meer over dit onderwerp

2016

Buurtgerichte Zorg in Brussel (2014-2016)

Een Actief Zorgzame Buurt is een buurt waar elke zorgbehoevende kan rekenen op de zorg die hij nodig heeft, ook als die stijgt of verandert met het ouder worden. Dit dossier laat u kennismaken met de ervaringen van enkele Brusselse projecten uit de Zorgproeftuin Actief Zorgzame Buurt. Ze illustreren hoe Buurtgerichte Zorg tot meer verbondenheid en samenhorigheid leidt, tot meer veerkracht bij kwetsbare ouderen, tot meer samenwerking en betrokkenheid tussen informele en professionele zorgverleners. 

 

| Lees meer over dit onderwerp

Het gemankeerde (t)huis
Een visuele antropologie over de woonpraktijken van ouderen in Brussel (2016)

Aan de hand van interviews en fotoreportages onderzoekt het boek hoe ouderen hun alledaagse leefwereld structureren en vormgeven, en daarmee inspelen op lichamelijke en geestelijke beperkingen en obstakels in de woning en de publieke ruimte van de stad. Welke coping-strategieën hanteren ouderen om hun woonomgeving leefbaar en werkzaam te maken? Welke betekenissen kennen oudere mensen toe aan hun woning en woonomgeving? Hoe maken ouderen van hun woonomgeving inrichten een thuis? Dit beeldboek toont de alledaagse woonomgeving vanuit het perspectief van ouderen, door met hen te praten en op pad te gaan.

|

Visietekst Buurtgerichte Zorg
De 'actief zorgzame buurt' als toekomstmodel voor Vlaanderen en Brussel (2016)

Het zorg- en welzijnslandschap in Vlaanderen staat voor grote uitdagingen. Deze visietekst schuift de ‘actief zorgzame buurt’ naar voor als toekomstmodel voor Vlaanderen en Brussel. Buurtgerichte Zorg pleit ervoor om met alle zorg- en welzijnsactoren lokaal samen te werken, dicht bij de zorgbehoevenden. Om de kwaliteit van de zorg voor alle lagen van de bevolking te kunnen blijven waarborgen, is structurele samenwerking nodig tussen alle overheden, formele en informele zorgverstrekkers, gebruikers, ontwikkelaars en andere partners in de zorgsector. De buurt wordt de draaischijf van zorg en welzijn.

Onderteken de visietekst Buurtgerichte Zorg.

| Lees meer over dit onderwerp

Alternatieve Financiering (2016)

De ontwikkeling van woonzorgprojecten kan nooit zonder financiële middelen. Vandaag zijn de subsidies voor infrastructuur zeer beperkt. Overheden moeten besparen en intrumenten als VIPA worden hertekend. De overheid verkiest aan cliënten een eigen budget toe te kennen waarmee ze autonoom diensten en faciliteiten kunnen aankopen. Dat maakt het voor initiatiefnemers niet eenvoudiger, zeker niet de financiering van infrastructuur. Het Kenniscentrum WWZ begeleidt de realisatie van woonzorgprojecten. Wij kiezen voor kleinschalige, huiselijke woonvormen die zich in een buurt integreren. Kleinschalige projecten zorgen voor een zeer divers aanbod, zodat zorgbehoevenden een ruimere keuze hebben aan initiatieven die beantwoorden aan hun behoeften.

| Lees meer over dit onderwerp

2014

Een toekomst voor de Vlaamse dagverzorgingscentra in Brussel! (2014)

Eén van de belangrijke schakels in het woonzorgaanbod is het dagverzorgingscentrum. In dit memorandum gaan de Brusselse initiatiefnemers en projectontwikkelaars dieper in op de Brusselse context en de impact ervan op de werking en uitbating van een dagverzorgingscentrum.

|

Synthese van het Masterplan Woonzorg Brussel (2014)

Deze synthese schets de belangrijkste krachtlijnen en de 40 actiepunten die het sluitstuk vormen van het Masterplan Woonzorg Brussel. Er komen ook enkele partners van het woonzorgoverleg aan het woord, zoals de Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad, Home-Info en het Huis voor Gezondheid. Wat viel hen op in dit masterplan? Halen zij er aandachtspunten uit? Achter welke actiepunten willen ze zich scharen om de realisatie ervan mee mogelijk te maken?

| Lees meer over dit onderwerp

Synthese van het Masterplan Woonzorg Brussel (2014)

Franstalige versie

 

 

| Lees meer over dit onderwerp

Het Masterplan Woonzorg Brussel 2014-2020 bestaat uit drie delen.

Het eerste deel is een terugblik op realisaties in de periode 2008 - 2012. Zowel de visieontwikkeling als de concrete realisaties en projecten komen aan bod.

| Lees meer over dit onderwerp

Het Masterplan Woonzorg Brussel 2014-2020 bestaat uit drie delen.

Het tweede deel is een kwantitatieve en kwalitatieve omgevingsanalyse van Brussel. Er wordt dieper ingegaan op de vier levensdomeinen die bepalend zijn voor de zelfredzaamheid of kwetsbaarheid van ouderen: de fysieke gezondheid, de woonsituatie, het psychisch welzijn en de sociale participatie.

| Lees meer over dit onderwerp

Het Masterplan Woonzorg Brussel 2014-2020 bestaat uit drie delen.

Het derde deel is een beschrijving van de 40 speerpunten en prioriteiten voor de toekomst. Uitgangspunt is een buurtgerichte benadering die zich vertaalt in het concept van een zorgzame wijk. Er wordt ook ingegaan op de verschillende werkvormen van het Woonzorgdecreet en op de kritische succesfactoren.

| Lees meer over dit onderwerp

2012

Zorgnoden en behoeften, de kijk van de Brusselaar (2012)

In het zoeken naar adequate antwoorden op de uitdagingen in de Brusselse ouderenzorg, is het essentieel om de ervaringen en behoeften van de verschillende belanghebbenden in beeld te brengen.
Dit onderzoek werd uitgevoerd in het kader van de Staten-Generaal Woonzorg Brussel, met een analyse van de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van de Brusselse woonzorg.

| Lees meer over dit onderwerp

Programmatiestudie Brussel (2012)

De opdracht van dit onderzoek luidde “het opzetten van een globale programmatie voor structuren voor het thuishouden en huisvesten van bejaarden” in Brussel. De meeste ouderen willen namelijk zo lang mogelijk thuis of in hun vertrouwde leefomgeving blijven wonen, ook als het minder goed gaat en er hulp nodig is van thuiszorgdiensten of verpleegkundige zorg aan huis. Zelfs wanneer ouderen in hoge mate zorgbehoevend zijn, economische moeilijkheden hebben, in een onaangepaste woning of in een achtergestelde buurt leven, blijft de voorkeur om thuis te blijven wonen in de meeste gevallen bestaan. Juist voor die ouderen komt het erop aan ‘goed ouder worden in de thuissituatie’ te bewaken en te garanderen. Vanuit financiële overwegingen is dit ook voor de overheid voordelig.

| Lees meer over dit onderwerp

Programmatiestudie Brussel (2012)

Franstalige versie

| Lees meer over dit onderwerp

Tussen droom en werkelijkheid: uitdagingen voor woonzorg in Brussel
Veslagboek Staten-Generaal Woonzorg Brussel (2012)
 

Wat zijn de woonzorgnoden van Nederlandstalige Brusselaars? Hoe kunnen de Vlaams erkende woonzorgactoren hierop een performant antwoord bieden tegen 2020? Welke zijn de kritische succesfactoren om dit doel te bereiken? Er kwamen thema's aan bod zoals drempels in de zorg, geïntegreerde woonzorg, de Brusselse context, autonomie van ouderen, het organisatiemodel van de zorg, enzovoort. De conclusies van de Staten-Generaal leidden tot concrete beleidsaanbevelingen en een geactualiseerd Masterplan Woonzorg voor Brussel. 

| Lees meer over dit onderwerp

Wonen zonder zorg(en), 10 woonvormen om over na te denken (2012)

De alternatieve woonvormen voor ouderen kunnen rekenen op een grote belangstelling. Het scala tussen individueel/zelfstandig wonen en het woonzorgcentra kan een antwoord bieden op vele facetten die gepaard gaan met het ouder worden. Elke van de 10 woonvorm heeft zijn voor- en nadelen voor wie ouder wordt. Het boek is een stimulans om daar tijdig over na te denken.

| Lees meer over dit onderwerp

Een huis? Een thuis! Over ouderen en wonen (2012)

Voor dit boek schreven Olivia Van Mechelen en Herwig Teugels een hoofdstuk over de woonzorgzone en zijn toepasbaarheid in Brussel. Dit boek verschaft een helder inzicht in de huisvestingsproblematiek van zestigplussers, en vormt onmisbare lectuur voor iedereen die begaan is met de woonsituatie, woonwensen en woonbehoeften van ouderen. Ook nuttig voor wie aan de slag wil gaan rond woonkwaliteit en woonzorg bij ouderen.

| Lees meer over dit onderwerp

2008

Masterplan Woonzorg Brussel (2008)

Strategisch plan voor de ontwikkeling van woonzorgprojecten in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad. Dit document beschrijft de eerste fase van dit plan, van 2007 tot 2009.

| Lees meer over dit onderwerp