U bent hier

Primaire tabs

2021

Dit ganzenbordspel illustreert de complexiteit van de aanvraagprocedure voor een persoonsvolgende financiering bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. De cartoon verscheen in het cahier 'Inclusie voor personen met een handicap in Brussel'.

| Lees meer over dit onderwerp

Deze infographic vat de belangrijkste onderzoeksresultaten samen uit 'Personen met een handicap in Brussel - situatieanalyse 2020'. De infographic verscheen oorspronkelijk in het cahier 'Inclusie voor personen met een handicap in Brussel'.

| Lees meer over dit onderwerp

Cahier 17: Brusselse gezinnen met kleine kinderen in precaire leefomstandigheden

Dit cahier geeft een inkijk in het leven van gezinnen in kwetsbare leefomstandigheden en in de gezinsondersteuning op het terrein. We geven hulpverleners en ouders een stem en formuleren aanbevelingen voor het beleid.

| Lees meer over dit onderwerp

Kenniscentrum WWZ Gazet - Rondleiding 2021

In de Kenniscentrum WWZ Gazet gidsen we jou langs onze werking, projecten, vormingen en meer. We starten bij ons nieuw meerjarenplan en gaan langs Het BuurtPensioen en het Steunpunt Vrijwilligerswerk Brussel. We houden onder andere halt bij een aantal bouw- en woonzorgprojecten, intersectorale samenwerkingen en bij beleidswerk. Onderweg staan we ook stil bij een aantal publicaties, zoals de cahiers, de situatieanalyse over personen met een handicap en het onderzoekstraject over gezinnen in precaire leefomstandigheden.

| Lees meer over dit onderwerp

Personen met een handicap in Brussel - situatieanalyse 2020

In 2008 werd door de toenmalige Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad (thans het Kenniscentrum Welzijn Wonen Zorg - WWZ) een eerste situatieanalyse uitgevoerd over personen met een handicap in Brussel. Tussen 2008 en 2020 waren er tal van maatschappelijke en beleidsevoluties die een impact hadden op het leven van personen met een handicap en voor de aanbieders van zorg voor personen met een handicap. Vanuit het Brussels Regionaal Overleg Gehandicaptenzorg (BROG) werd aan het Kenniscentrum WWZ gevraagd opnieuw een situatieanalyse over personen met een handicap uit te voeren. De Vlaamse Gemeenschapscommissie vond dat een goed idee en maakte er de nodige middelen voor vrij. Met deze studie willen we een aantal zaken in kaart brengen aangaande de evoluties in het aanbod en de zorgnoden voor personen met een handicap in Brussel.

| Lees meer over dit onderwerp

In deze brochure vind je een overzicht van de organisaties die deelnamen aan onze vrijwilligersmarkt 2021.

| Lees meer over dit onderwerp

Cahier 15: Brusselse wegwijzer in welzijn en zorg

Dat België een ingewikkelde staatsstructuur heeft, weet iedereen. In Brussel liggen er zeven beleidsniveaus als een ‘institutionele lasagne’ boven op elkaar. Wie in de Brusselse gezondheids- en welzijnssector werkt, ziet al langer door de bomen het bos niet meer. Dit cahier wil een wegwijzer zijn om het Brusselse institutionele kluwen voor de sectoren zorg en welzijn te ontwarren.

| Lees meer over dit onderwerp

Tout le monde sait que la Belgique a une structure d’Etat compliquée. À Bruxelles, sept niveaux de pouvoir se superposent tels une « lasagne institutionnelle ». Si l’on se focalise sur le secteur de la santé et du social, l’enchevêtrement est tel qu’un chat n’y retrouverait pas ses petits. Dans ce labyrinthe institutionnel, ce cahier se veut être une boussole.

| Lees meer over dit onderwerp

Als aanvulling op de omgevingsanalyse ‘Brussel, gezond en wel?' van 2018 waar de groep van mensen zonder wettig verblijf niet kon worden gehoord, koos Inclusief Brussel ervoor om de situatie van deze uiterst kwetsbare doelgroep dieper te gaan verkennen. De focus werd daarbij gelegd op de zorg- en welzijnsnoden van kwetsbare gezinnen met minderjarige kinderen, waaronder gezinnen zonder wettig verblijf. De groep gezinnen die in extreme armoede leven en met zeer moeilijke leefomstandigheden worden geconfronteerd is uiterst divers. Bestaand cijfermateriaal en ervaringen van eerstelijnswerkers in het Brussels Gewest wijzen op een sterke toename van gezinnen met kleine kinderen (0 tot 6 jaar) in extreme armoede en moeilijke leefomstandigheden op 10 jaar tijd. Al deze gezinnen worden geconfronteerd met heel wat problemen in verschillende levensdomeinen.  Inclusief Brussel en Opgroeien bundelden de krachten om de leefsituatie van deze gezinnen en de formele en informele ondersteuningspraktijken te verkennen aan de hand van diepte-interviews met ouders, welzijnswerkers en vrijwilligers. Het doel van dit project is om mogelijkheden te ontwikkelen voor deze gezinnen om hun veerkracht te vergroten en de radius aan hefbomen voor een kansrijke leefomgeving en stabiele opvoedingssituatie voor de kinderen uit te breiden.

| Lees meer over dit onderwerp

Het jaaractieplan 2021 is de eerste jaargang van het meerjarenplan 2021-2025, dat het Kenniscentrum WWZ opstelde op basis van gesprekken met gebruikers en medewerkers van de welzijns- en zorgsector, de lopende regeerakkoorden, het actieplan Sterk Sociaal Werk en de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN.

| Lees meer over dit onderwerp

2020

Kwetsbaarheid en veerkracht in Brussel

Inclusief Brussel wil een antwoord bieden op de noden van gezinnen in precaire leefomstandigheden en wil eerstelijnswerkers versterken in hun ondersteuning van die gezinnen. Daarom zetten deze partners in 2019 samen met Opgroeien een onderzoek op naar de zorg- en welzijnsnoden van precaire gezinnen met minderjarige kinderen, waaronder ook gezinnen zonder wettig verblijf. 

| Lees meer over dit onderwerp

Cahier 14: Veerkracht in coronatijden

Op 14 maart 2020 ging België in lockdown om de corona-pandemie in te dijken. Zorg- en welzijnsorganisaties vingen meteen noodsignalen op van kwetsbare groepen zoals thuislozen, mensen zonder wettig verblijf, mensen in armoede, psychisch kwetsbaren, alleenstaande ouderen en ouders. Van dag op dag schakelden veel organisaties over op noodhulp, van voedselbedeling tot telefoonrondes, van huisbezoeken en onderwijssteun voor kinderen tot medische zorg voor daklozen en veel meer.

De Brusselse sectoren welzijn en zorg toonden in deze crisis een grote flexibiliteit, betrokkenheid en engagement. Er werden tientallen initiatieven genomen, burgers, middenveld en overheid werkten vlot samen. Duizenden Brusselaars in nood werden bijgestaan. Veel van wat er die maanden gebeurde, haalde nauwelijks de media. Daarom laten we 25 organisaties aan het woord, zij maakten op het terrein het verschil.

Dit cahier is een tijdsdocument, een getuigenis uit een uitzonderlijke periode in het voorjaar van 2020. Elk verhaal getuigt van grote veerkracht, maar ook van dieperliggende maatschappelijke problemen die een structurele aanpak vergen. De corona-crisis biedt daartoe de kans. Laat ons die samen grijpen.

| Lees meer over dit onderwerp

Is iedereen welkom? Onderzoeksrapport van het leertraject cultuursensitieve zorg

Hoe de residentiële ouderenzorg aanzetten tot meer diversiteit en cultuursensitiviteit? Dit was de vraag die voormalig minister voor Welzijn Vandeurzen zich stelde in de aanloop naar het nieuwe woonzorgdecreet. Het woonzorgdecreet stelt scherper dan voorheen dat de woonzorgvoorzieningen werk moeten maken van diversiteit. De vaststelling luidt immers dat nog (te) weinig ouderen met een migratieachtergrond hun weg naar de ouderenzorg vinden. Maar hoe pak je dit aan? Welke drempels en hefbomen zijn er om tot meer cultuursensitieve zorg te komen?

Aan de hand van een leertraject met drie Vlaamse woonzorgcentra, dat integraal deel uitmaakte van het actieonderzoek, wilden we op deze vragen antwoorden formuleren. Met dit rapport hopen we u een inzicht te bieden in de leerpunten en hefbomen voor een kwaliteitsvol zorgaanbod voor ouderen met migratieachtergrond.
Deze studie is in Vlaanderen uniek in zijn opzet , maar heeft - zoals elk onderzoek- zijn scope en beperkingen: er werd gekozen om het organisatieperspectief en de ervaringen van drie woonzorgcentra centraal te stellen. We opteerden voor diepgang door deze drie woonzorgcentra anderhalf jaar te volgen, en maakten ruimte om ook personeelsleden met migratieachtergrond te betrekken.

| Lees meer over dit onderwerp

Wil je weten hoe het BuurtPensioen in zijn werk gaat?  Dit artikel geeft de essentie van de burenhulpnetwerken duidelijk weer. 

| Lees meer over dit onderwerp

Rondleiding 2020

Wie meer te weten wil komen over wat het Kenniscentrum WWZ allemaal voor jullie kan doen, krijgt van ons een Rondleiding. We vertellen alles over de Staten-Generaal Welzijn en Zorg en de opvolging ervan. Welk parcours legde Het BuurtPensioen af? Wat is nu buurtgerichte zorg en wat een zorgzame buurt? Hoe zorg je voor verbinding in een superdivers Brussel? Wat mag en kan een vrijwilliger? Welke interessante woonprojecten en -vormen bestaan er? Wat doen wij met de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen? Kom te weten waar het Kenniscentrum WWZ zich mee bezig hield en houdt en volg onze Rondleiding 2020.

| Lees meer over dit onderwerp

Het Brussels Zakboekje 2020

Het Brussels Zakboekje 2020 geeft een overzicht van ongeveer 3000 voorzieningen of zorgverleners die - in de brede betekenis van het woord - sociale hulp of gezondheidszorg in het Nederlands aanbieden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het is een nuttige informatiebron om wegwijs te raken in de soms complexe Brusselse welzijns- en gezondheidssector.

De bron van deze gegevens is de Sociale Kaart (www.desocialekaart.be) waar zorgvoorzieningen en zorgverstrekkers van Vlaanderen en Brussel zijn opgenomen. Het Kenniscentrum WWZ werkt mee aan het Brusselse luik van de zorgvoorzieningen in de Sociale Kaart. Hiervoor werken we ook samen met Sociaal.brussels, het Huis voor Gezondheid en Home-Info.

396 pag. 15 euro

| Lees meer over dit onderwerp

Cahier 13: Wonen met zorg, 10 jaar projectontwikkeling in Brussel

In 2008 kreeg het Kenniscentrum WWZ van de Vlaamse overheid de opdracht om de ontwikkeling van woonzorgprojecten in Brussel te faciliteren, met bijzondere aandacht voor ouderen en personen met een beperking. Deze opdracht was heel veelzijdig: buurten analyseren, noden detecteren, gebruikers bevragen, gepaste percelen vinden, mogelijke initiatiefnemers zoeken, inhoudelijke input geven, sectoren met elkaar verbinden, een eenduidig concept defi niëren, schetsen ontwerpen, haalbaarheidsstudies maken, ontwerpers aanstellen, subsidiedossiers schrijven, aannemers contacteren, werfvergaderingen bijwonen, toekomstige bewoners samenbrengen, het openingsfeest vorm geven. Een gevarieerde opdracht die we steeds met veel overtuiging aanpakten.

Dit cahier stelt zes projecten voor, waarbij het Kenniscentrum WWZ ondersteuning bood bij de ontwikkeling. Het zijn exemplarische voorbeelden die heel verschillend zijn in opzet, omvang, budget, ondersteuningsaanbod, samenwoonvorm, personeelsinzet, enzovoort. Elk project is het product van een intense samenwerking met verschillende partners, met een looptijd van 5 tot 10 jaar tussen idee en realisatie. Projectontwikkeling is maatwerk, zeker als het bestemd is voor kwetsbare en economisch zwakkere mensen. Dat vraagt de nodige creativiteit. Dit cahier laat je daarvan proeven in woord en beeld.

| Lees meer over dit onderwerp

Meerjarenplan 2021-2025

In 2021 start de vijfde jaargang van Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg.. Het meerjarenplan 2018-2020 is dan afgelopen, een nieuw strategisch plan 2021-2025 treedt in voege.

Als ondersteuningsstructuur voor de welzijnssector een meerjarenplan opmaken is geen eenvoudige opdracht. Het vraagt het oor te luisteren te leggen, signalen op te vangen bij formele of informele ontmoetingen, aan te voelen en te bevragen wat de terreinpartners en basiswerkers wensen of verwachten, in te spelen op nieuwe evoluties en tendenzen, beleidskeuzes te analyseren, maatschappelijke ontwikkelingen van kortbij op te volgen en de gevolgen ervan voor de sector in te schatten, … En dit alles met als finaal doel dat het welzijn van cliënten en gebruikers wordt verhoogd en hun empowerment versterkt.

| Lees meer over dit onderwerp

2019

Cahier 12: Wonen met zorg, vernieuwende praktijk en visie

Steeds meer ouderen kiezen ervoor om zolang mogelijk zelfstandig te wonen. Dat kan, mits voldoende ondersteuning door hun netwerk, thuiszorg en andere diensten. Ook personen met een beperking wensen zelf meer regie over hun leven. Naast grootschalige voorzieningen en woonzorgcentra is er steeds meer nood aan aangepaste woonvormen voor zorgbehoevenden. De voorbije 10 jaar ontwikkelde het Kenniscentrum WWZ een vernieuwende visie en aangepaste modellen die beter tegemoet komen aan de noden van de hedendaagse gebruiker.

Het antwoord op deze evolutie in wonen en zorg is een buurtgericht en inclusief aanbod, dat in samenspraak met de gebruikers vorm krijgt en voorziet in toegankelijke diensten in de directe omgeving. De zorg en ondersteuning gebeurt liefst bij mensen thuis, in een leef- en woonomgeving die aangepast is aan hun mogelijkheden en noden. Nieuwe vormen van ‘wonen met zorg’ komen tegemoet aan noden in de buurt, bevorderen de sociale cohesie, gaan eenzaamheid tegen, moedigen samenleven in diversiteit aan, stellen duurzaam wonen centraal, en streven ernaar om fi nancieel haalbaar en betaalbaar te zijn voor iedereen. Dit cahier licht deze intussen breed gedragen visie toe.

| Lees meer over dit onderwerp

Cahier 11: Diversiteit in de Brusselse zorg- en welzijnssector

De samenleving verandert, ook de welzijns-, woon- en zorgsector. Diversiteit is het nieuwe normaal. Steeds meer deelnemers en zorgbehoevenden zijn van vreemde origine, net zoals het personeel dat voor de begeleiding en de zorg instaat. Steeds meer organisaties stellen zich de vraag hoe ze met die toenemende diversiteit moeten omgaan.

Verschillen tussen mensen zijn waardevol. Mensen in hokjes steken of herleiden tot hun cultuur, doet afbreuk aan wie ze zijn. Diversiteit dwingt ons om na te denken over gelijkenissen en verschillen, over vooroordelen en sociale rechtvaardigheid, over discriminatie en participatie, over privileges en het loslaten ervan. Diversiteit zet ons aan om actief te luisteren naar de andere, om meningen naast elkaar te laten bestaan, om ruimte te bieden aan nuancering en gelijkwaardigheid.

Dit cahier laat u kennismaken met enkele organisaties en projecten die de drempels en uitsluitingsmechanismen in zorg en welzijn tegengaan. Het zijn telkens initiatieven die werken aan de inclusie van etnisch-culturele minderheden, mensen in armoede, met een andere geaardheid, een beperking, of een combinatie daarvan. Deze good practices zijn een bron van inspiratie om de eigen praktijk te toetsen.

Diversiteit maakt van Brussel een laboratorium voor vernieuwing. Leren omgaan met diversiteit is een maatschappelijke uitdaging om hindernissen, discriminaties en ongelijke machtsverhoudingen actief weg te werken. Daar wil het Kenniscentrum WWZ zich voor inzetten, samen met u.

| Lees meer over dit onderwerp

Cahier 10: Buurtgerichte zorg

Buurtgerichte zorg is een organisatiemodel om aan iedereen in een buurt passende hulp en zorg aan te bieden. Want de buurt is de uitgelezen plek voor de organisatie van nabije zorg en ondersteuning. Visie en werkpraktijken hierover krijgen vorm, en het beleid heeft opnieuw meer aandacht voor een buurtgerichte benadering in welzijn en zorg.

Dit cahier is de voorlopige synthese van visie, praktijken en projecten buurtgerichte zorg in Brussel. De acht functies van buurtzorgregie worden getoetst aan de praktijk van enkele inspirerende projecten en drie initiatieven van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie worden in de kijker gezet. BruZEL legt de link tussen buurtgerichte zorg en de hervorming van de eerstelijnszorg. Een reflectie over eenzaamheid en sociaal isolement toont het belang van ‘plekken van vertrouwen’ in de stad, waarna het cahier eindigt met een pleidooi voor meer basisvoorzieningen en nabijheidsdiensten als schakel tussen kwetsbare burgers en de zorg- en hulpverlening.

Dit cahier is een oproep om de krachten verder te bundelen, lokale samenwerking te versterken en buurtgerichte zorg vorm te geven ten behoeve van alle kwetsbare Brusselaars.

| Lees meer over dit onderwerp

Cahier 10: Buurtgerichte zorg

Buurtgerichte zorg is een organisatiemodel om aan iedereen in een buurt passende hulp en zorg aan te bieden. Want de buurt is de uitgelezen plek voor de organisatie van nabije zorg en ondersteuning. Visie en werkpraktijken hierover krijgen vorm, en het beleid heeft opnieuw meer aandacht voor een buurtgerichte benadering in welzijn en zorg.

Dit cahier is de voorlopige synthese van visie, praktijken en projecten buurtgerichte zorg in Brussel. De acht functies van buurtzorgregie worden getoetst aan de praktijk van enkele inspirerende projecten en drie initiatieven van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie worden in de kijker gezet. BruZEL legt de link tussen buurtgerichte zorg en de hervorming van de eerstelijnszorg. Een reflectie over eenzaamheid en sociaal isolement toont het belang van ‘plekken van vertrouwen’ in de stad, waarna het cahier eindigt met een pleidooi voor meer basisvoorzieningen en nabijheidsdiensten als schakel tussen kwetsbare burgers en de zorg- en hulpverlening.

Dit cahier is een oproep om de krachten verder te bundelen, lokale samenwerking te versterken en buurtgerichte zorg vorm te geven ten behoeve van alle kwetsbare Brusselaars.

| Lees meer over dit onderwerp

Cahier 10 Aide et soins de proximité

Ce cahier est la synthèse provisoire de la vision, des pratiques et des projets d’aide et soins de proximité à Bruxelles. Il met à l’épreuve les huit fonctions de la régie d’aide et soins de proximité par rapport à la pratique de quelques projets inspirants et illustre également trois initiatives de la Commission communautaire commune. BruZEL et Brusano font le lien entre l’aide et soins de proximité et la réforme de l’aide et des soins de première ligne à Bruxelles.

| Lees meer over dit onderwerp

Rondleiding 2019

Wie meer te weten wil komen over wat het Kenniscentrum WWZ allemaal voor jullie kan doen, krijgt van ons een Rondleiding. We nemen je mee doorheen een zorgzame buurt waar je graag wil wonen. Hoe omgaan met de vermaatschappelijking van de zorg? Hoe een divers publiek bereiken? Wat mag en kan een vrijwilliger? Welke interessante woonprojecten en -vormen bestaan er? Bestaat de Vlaamse Sociale Bescherming ook voor Brusselaars? Kom te weten waar het Kenniscentrum WWZ zich mee bezig hield en houdt en volg onze Rondleiding 2019.

| Lees meer over dit onderwerp

Cahier 9: Hoe herken ik een handicap?

Je merkt niet altijd meteen dat iemand een verstandelijke beperking, een niet aangeboren hersenletsel (NAH) of een autismespectrumstoornis heeft . Hulpverleners voelen soms wel aan dat iemand ‘anders’ is, maar kunnen niet meteen benoemen wat er aan de hand is. Dit cahier is voor hen bedoeld. Mensen met een verstandelijke beperking, NAH of autisme hebben geleerd hun beperking te camoufleren of te compenseren. Zij beschouwen zichzelf niet als iemand met een handicap en willen ook niet in dat hokje worden gestoken. Wanneer zij in de hulpverlening terecht komen, is het vaak omdat ze in multi-probleemsituaties verkeren, niet enkel omwille van hun beperking. Dat wordt vaak pas later duidelijk.

Dé manier van omgaan met iemand die een beperking heeft, bestaat niet. Een beetje gezond verstand doet al wonderen. Om iemand passend te kunnen helpen, moet je iemand leren begrijpen zoals hij werkelijk is, verder kijken dan de eerste indruk, en leren luisteren naar wat er werkelijk speelt. In dit cahier vind je tips om beperkingen te herkennen en er mee om te gaan. Je vindt ook een overzicht van organisaties en interessante publicaties die je verder op weg kunnen zetten om een goed contact op te bouwen met je cliënt. Steeds meer mensen met een beperking kiezen ervoor om hun leven zelfstandig in te richten en te participeren in de maatschappij. Dit cahier ondersteunt hulpverleners in hun begeleiding, en de samenleving in haar transitie.

| Lees meer over dit onderwerp

Verbindende oplossingen voor Brussel - Verslagboek - Staten-Generaal Welzijn en Zorg 2019 - deel 3

Het verslagboek van de Staten-Generaal Welzijn en Zorg van 15 februari 2019 vormt het derde deel en sluitstuk van een intens traject dat samen met een stuurgroep en de intersectorale reflectiegroep Inspiria door het Kenniscentrum WWZ werd uitgewerkt. Het kreeg niet voor niets de titel ‘Verbindende oplossingen’ mee. De oproep tot meer verbinding tussen mensen, tussen gebruikers en hulpverleners, tussen professionals onderling, tussen organisaties over de schotten van sectoren, erkenningen en taal heen en niet in het minst, verbinding tussen overheden, is de constante rode draad doorheen dit traject gebleken.

| Lees meer over dit onderwerp

Brussel, gezond en wel? Een omgevingsanalyse van het Brusselse welzijns- en zorglandschap - Staten-Generaal Welzijn en Zorg 2019 - deel 1

Wat begon als een bescheiden ambitie om gegevens te verzamelen die belangrijk zijn om de context te begrijpen waarin de Brusselse zorg en ondersteuning vandaag, maar vooral ook morgen, zich ontwikkelt, groeide uit tot een omvangrijk rapport: ‘Brussel, gezond en wel? Een omgevingsanalyse van het Brusselse welzijns- en zorglandschap’.

Hierin maken we de staat op van de Brusselaar en zijn leef- en zorgomgeving: wat kenmerkt Brussel en zijn inwoners, hoe ziet het welzijns- en zorglandschap er anno 2018 uit, wat zijn de socio-demografische en beleidsontwikkelingen waar we rekeningen mee moeten houden en welke trends en tendensen zullen deze ontwikkelingen mee beïnvloeden? De actieradius die we met de analyse voor ogen hebben is het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad.

Het antwoord op de vraag Brussel, gezond en wel? laten we aan de lezer over.

Dit rapport ‘Brussel gezond en wel?’ vormt het eerste deel van een drieluik dat kadert in de Staten-Generaal Welzijn en Zorg in Brussel - 2019.

| Lees meer over dit onderwerp

Van mens tot mens: Onderzoeksrapport over de ervaringen van gebruikers en professionals met de Brusselse welzijns- en zorgsector - Staten-Generaal Welzijn en Zorg 2019 - deel 2

Van mens tot mens: de titel die we kozen voor dit onderzoeksrapport naar de ervaringen van gebruikers en professionals met de Brusselse welzijns- en zorgsector, vat de essentie van de hulpverlening samen. Toegankelijke zorg zet de menselijke relatie voorop, tussen hulpvrager en hulpverlener maar ook tussen professionals onderling en tussen de informele en formele zorgverstrekker.

Het rapport is het tweede deel van een drieluik dat kadert in de Staten-Generaal Welzijn en Zorg in Brussel 2019. In een eerste rapport maakten we de staat op van de Brusselaar en zijn leef- en zorgomgeving: wat kenmerkt Brussel en zijn inwoners, hoe ziet het welzijns- en zorglandschap er anno 2018 uit, wat zijn de socio-demografische en beleidsontwikkelingen waar we rekeningen mee moeten houden en welke trends en tendensen zullen deze ontwikkelingen mee beïnvloeden.

Dit tweede rapport is de weerslag van een onderzoek bij burgers, gebruikers en professionals naar de toegankelijkheid van Brusselse welzijns- en zorgvoorzieningen. Bezoekers en gebruikers van woonzorgvoorzieningen, organisaties voor personen met een handicap en diverse welzijnsorganisaties werden bevraagd over hun parcours naar hulpverlening, zorg en ondersteuning. Hun ervaringen en getuigenissen werden afgetoetst en aangevuld met de kijk en ervaringen van professionals. Aan de hand van een korte straatbevraging peilden we ook naar de kennis en het gebruik van (Nederlandstalige) hulpverlening bij toevallige (Nederlandskundige) Brusselaars.

| Lees meer over dit onderwerp

Van mens tot mens: Onderzoeksrapport over de ervaringen van gebruikers en professionals met de Brusselse welzijns- en zorgsector - Staten-Generaal Welzijn en Zorg 2019 - deel 2

Van mens tot mens: de titel die we kozen voor dit onderzoeksrapport naar de ervaringen van gebruikers en professionals met de Brusselse welzijns- en zorgsector, vat de essentie van de hulpverlening samen. Toegankelijke zorg zet de menselijke relatie voorop, tussen hulpvrager en hulpverlener maar ook tussen professionals onderling en tussen de informele en formele zorgverstrekker.

Het rapport is het tweede deel van een drieluik dat kadert in de Staten-Generaal Welzijn en Zorg in Brussel 2019. In een eerste rapport maakten we de staat op van de Brusselaar en zijn leef- en zorgomgeving: wat kenmerkt Brussel en zijn inwoners, hoe ziet het welzijns- en zorglandschap er anno 2018 uit, wat zijn de socio-demografische en beleidsontwikkelingen waar we rekeningen mee moeten houden en welke trends en tendensen zullen deze ontwikkelingen mee beïnvloeden.

Dit tweede rapport is de weerslag van een onderzoek bij burgers, gebruikers en professionals naar de toegankelijkheid van Brusselse welzijns- en zorgvoorzieningen. Bezoekers en gebruikers van woonzorgvoorzieningen, organisaties voor personen met een handicap en diverse welzijnsorganisaties werden bevraagd over hun parcours naar hulpverlening, zorg en ondersteuning. Hun ervaringen en getuigenissen werden afgetoetst en aangevuld met de kijk en ervaringen van professionals. Aan de hand van een korte straatbevraging peilden we ook naar de kennis en het gebruik van (Nederlandstalige) hulpverlening bij toevallige (Nederlandskundige) Brusselaars.

| Lees meer over dit onderwerp

Cahier 8: Vroegdetectie van kwetsbare ouderen

Veel ouderen wensen oud te worden in hun vertrouwde omgeving. Dat is niet altijd vanzelfsprekend. Het risico op kwetsbaarheid en het verlies aan zelfstandigheid verhoogt met de jaren. Voor naasten en zorgverleners is het van belang om tijdig oog te hebben voor de toenemende kwetsbaarheid van ouderen.

Hoe kan je als zorgsector ouderen tijdig in het vizier krijgen? Wetenschappers van vijf universiteiten brachten risicoprofielen van ouderen in kaart, en ontwikkelden de D-SCOPE methodiek om kwetsbare ouderen die onder de radar zitten sneller te detecteren. Ondertussen zetten verschillende Brusselse organisaties al volop in op preventie, met extra aandacht voor de tijdige opsporing van kwetsbare ouderen. Hun aanpak gaat altijd samen met de opbouw van sociale netwerken, en met extra aandacht voor de sterktes en competenties van ouderen en hun omgeving.

Dit cahier licht de relevantie en de methodiek van vroegdetectie toe en toont verschillende Brusselse praktijken. Dit cahier wil hulpverleners stimuleren om meer oog te hebben voor de verschillende dimensies van kwetsbaarheid, maar vooral voor de balancerende factoren die een positief tegenwicht bieden en bijdragen tot een grotere levenskwaliteit en meer welbevinden van ouderen.

| Lees meer over dit onderwerp

2018

Boost je vrijwilligersbeleid in 10 stappen

Aan de hand van enkele vragen geven we je stapsgewijs inspiratie en praktische aanknopingspunten. We willen je een flinke aanzet geven tot het opzetten of vernieuwen van een vrijwilligersbeleid passend bij jouw organisatie.

Bekijk de werkbladen online

| Lees meer over dit onderwerp

Hoe herken ik een handicap?

Dé manier van omgaan met iemand die een beperking heeft, bestaat niet. Een beetje gezond verstand doet al wonderen. Om iemand passend te kunnen helpen, moet je iemand leren begrijpen zoals hij werkelijk is, verder kijken dan de eerste indruk, en leren luisteren naar wat er werkelijk speelt. In deze brochure vind je tips om beperkingen te herkennen en er mee om te gaan. Je vindt ook een overzicht van organisaties en interessante publicaties die je verder op weg kunnen zetten om een goed contact op te bouwen met je cliënt.

|

Handleiding talentenscan

De talentenscan is een ludieke manier om nieuwe vrijwilligers aan te trekken en te oriënteren of je huidige vrijwilligers op een originele manier te evalueren. Deze handleiding legt haarfijn uit hoe je zelf aan de slag kan. Garantie op een tevreden vrijwilliger op de juiste plaats!

| Lees meer over dit onderwerp

Cahier 7: Casa Viva

Casa Viva in de Muggenstraat, 1000 Brussel, is een solidair woonproject voor kwetsbare ouderen en jonge gezinnen met en zonder migratieachtergrond. Er wonen 25 bewoners, waarvan 6 ouderen en 11 kinderen, in 12 woningen. Zeven woningen zijn toegankelijk voor bewoners in een rolstoel. De huurprijzen zijn aangepast aan mensen met een laag inkomen. LivingStones cvba is eigenaar van het gebouw, sociaal verhuurkantoor Baita staat in voor de verhuur. Op het dak komt een gemeenschappelijke tuin. Op het gelijkvloers komt een lokaal dienstencentrum waar de bewoners terecht kunnen voor gemeenschappelijke activiteiten.

Dit Brussels woonproject is samen met de bewoners ontwikkeld, stap voor stap. Gedurende twee jaar gingen LD3 vzw en Samenlevingsopbouw Brussel aan de slag met bewoners uit de Anneessenswijk. Ze dachten samen na over hun noden, verwachtingen en mogelijkheden en over hoe ze wilden samenleven. In Casa Viva leiden de bewoners hun eigen leven, ieder in zijn eigen woning. Tegelijkertijd leven ze er samen en worden ze begeleid om als groep zelf initiatieven te nemen. De intentie is om als goede buren voor elkaar te zorgen en een sociaal vangnet te vormen.

Dit cahier biedt inspiratie voor iedereen die op zoek is naar nieuwe woonvormen voor kwetsbare huurders.

Bestel het Cahier

| Lees meer over dit onderwerp

Cahier 6: Vrijwilligerswerk in Brussel

In dit cahier delen meer dan 25 organisaties en geëngageerde vrijwilligers hun ervaringen, tonen hun boeiende praktijk, en bieden praktische tips, stimulerende suggesties en interessante reflecties. Vrijwilligerswerk is een uitgelezen manier om mensen kansen te bieden. Kansen om te groeien, om een taal te oefenen, om ervaring op te doen, om mensen te leren kennen, om zich in te zetten, om zich ergens thuis te voelen.

Elke organisatie is anders en heeft andere vragen, en elk antwoord is verschillend. Hopelijk biedt dit cahier voldoende inspiratie om je vrijwilligersbeleid nog beter uit te bouwen. Het komt sowieso je werking ten goede, want tevreden vrijwilligers zijn de beste ambassadeurs voor je organisatie!

Bestel het Cahier

| Lees meer over dit onderwerp

De zorgkracht van persoonlijke netwerken

Op initiatief van Inclusief Brussel verrichtte het Kenniscentrum WWZ een onderzoek naar de zorgkracht in de persoonlijke netwerken van Brusselaars. Zorgkracht is een overkoepelende term voor de ondersteuning die mensen vinden in hun persoonlijk netwerk. Deze ondersteuning kan gaan van hulp bij eerder praktische zaken, over emotionele ondersteuning en gezelschap tot hulp bij zorg voor kinderen of bij medische verzorging. We focusten daarbij op de zorgkracht in de netwerken van vijf verschillende doelgroepen die in 1000 Brussel wonen of verblijven.

| Lees meer over dit onderwerp

Cahier 5: Zorgkracht in persoonlijke netwerken van Brusselaars

Zorgkracht is een overkoepelende term voor de ondersteuning die iemand vindt in zijn persoonlijk netwerk: hulp bij praktische zaken, zorg voor kinderen of ouderen, gezelschap en sociaal contact, emotionele steun, eenvoudige medische zorg, enz. Hoe meer je een beroep kan doen op anderen, hoe draaglijker het dagelijks leven.

Het Vlaamse welzijnsbeleid kiest uitdrukkelijk voor vermaatschappelijking van de zorg. Het doel is dat mensen zoveel mogelijk terecht kunnen bij hun familie, vrienden, buren of vrijwilligers. De vraag is of dit ook haalbaar is voor de meest kwetsbare groepen in onze samenleving. Zal dit niet eerder hun toegang tot de zorg bemoeilijken? Om die vraag te beantwoorden werd een onderzoek uitgevoerd naar de zorgkracht van persoonlijke netwerken van Brusselaars.

In dit cahier vindt u de resultaten van dit onderzoek. Daaruit blijkt dat veel Brusselaars slechts een heel beperkt informeel netwerk hebben, en dat zeker kwetsbare mensen daar nauwelijks een beroep op kunnen doen. Als de informele zorg ontbreekt, wordt de formele zorg nog belangrijker. Dit onderzoek bevestigt de hypothese dat vermaatschappelijking van de zorg het draagvlak van kwetsbare mensen extra belast. Enkele kwetsbare Brusselaars verwoorden hoe belangrijk het is om niet alleen een informeel netwerk te hebben, maar ook terecht te kunnen bij professionele hulp.

Als het doel is om de zorg van kwetsbare Brusselaars te versterken, zal de overheid daar in moeten investeren. Het Kenniscentrum WWZ wil daar de komende jaren, samen met Inclusief Brussel, verder voor blijven ijveren.

| Lees meer over dit onderwerp

Jaarverslag Kenniscentrum WWZ 2017

Begin 2017 vond de fusie plaats van Het Punt, BWR en Kenniscentrum Woonzorg Brussel. Sindsdien gaan we samen door het leven als Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg. Elke fusie brengt kinderziekten met zich mee. Maar al snel ruimden weerstand en afwachtende terughoudendheid plaats voor enthousiasme en dynamisme. Dit jaarverslag getuigt daarvan, je voelt de drive en proeft de gezamenlijke visie die de voorbij maanden tot standkwam. Vijf thema’s vormen hiervan de ruggengraat: ‘buurtgerichte zorg’ en ‘zorgzame buurten’, 'superdiversiteit', 'wonen en welzijn', 'vrijwilligerswerk' en 'beleidsmatig werk'.

| Lees meer over dit onderwerp

Cahier 4: Het BuurtPensioen groeit

Het BuurtPensioen is een lokaal netwerk van buren die elkaar helpen in het dagelijks leven. Ze gaan bij elkaar op bezoek, zorgen voor gezelschap, brengen iets mee van de winkel, geven een lift, enz. Het BuurtPensioen is gebaseerd op solidariteit en wederkerigheid: iedereen kan hulp vragen, iedereen geeft, en iedereen draagt bij volgens zijn eigen mogelijkheden. Elkaar helpen doorbreekt voor veel ouderen hun sociale isolement. Ze krijgen een plaats in de samenleving waar zij nog iets betekenen.

De eerste antenne van Het BuurtPensioen startte eind 2013 in Neder-Over-Heembeek. Vier jaar later zijn er vier antennes en nog zes in voorbereiding. Eind 2017 waren er een 200-tal deelnemers, met een gemiddelde leeftijd van meer dan 70 jaar. De lokale coördinatie gebeurt door vrijwilligers. De ontwikkeling van lokale netwerken die de sociale cohesie bevorderen, moeten een structureel onderdeel worden van het stedelijke welzijnsbeleid. Er is nog veel ruimte om te groeien in Brussel.

Wat als een inspirerend idee begon, is uitgegroeid tot een waardevolle praktijk. Om meer deelnemers te bereiken, werkt Het BuurtPensioen samen met lokale partners zoals een lokaal dienstencentrum, een buurthuis, de Brusselse seniorenpaviljoenen, een wijkwerking, enz. Eenzaamheid kan enkel doorbroken worden als mensen elkaar ontmoeten en er voor elkaar zijn. Dit cahier wil de verdere groei van Het BuurtPensioen ondersteunen.

| Lees meer over dit onderwerp

Handleiding: De vrijwilligersmarkt anders bekeken

Deze praktische handleiding licht toe hoe een vrijwilligersmarkt een bruisende gebeurtenis kan zijn. Niet zomaar standjes en bezoekers, maar een zorgvuldig opgebouwd initiatief dat resultaat garandeert. Via een stappenplan, geïllustreerd aan de hand van praktijkvoorbeelden uit de Vrijwilligersmarkt Superdivers, verneem je hoe jij succesvol te werk kan gaan.

Lees de handleiding online

Bestel de publicatie  €10

| Lees meer over dit onderwerp

Aan de slag als vrijwilliger, alles wat je moet weten

Handige samenvatting voor vrijwilligers over de regelgeving in het vrijwilligerswerk

Lees de publicatie online

Bestel de publicatie €2

| Lees meer over dit onderwerp

2017

Het kenniscentrum WWZ en de Odisee Hogeschool Sociaal Werk organiseerden een denkmoment met als thema ‘Samenwerking Zelforganisaties-Welzijnssector’. Hoe kunnen zelforganisaties en de meer formele welzijnsorganisaties samenwerken? Wat zijn de kansen en de valkuilen? Lees het verslag 

 

| Lees meer over dit onderwerp

Cahier 3: Samenwerken werkt

Intersectoraal samenwerken is vandaag een ingeburgerd begrip in het landschap van welzijn, wonen en zorg. Hulpverleners uit verschillende sectoren werken samen om kwetsbare cliënten te begeleiden in alle domeinen van het leven. Veel mensen hebben immers een combinatie van problemen, wat expertise vergt op verschillende terreinen. Eén hulporganisatie alleen kan daar geen afdoend antwoord op bieden. Om de kwaliteit van de zorg en ondersteuning te verbeteren, is samenwerking noodzakelijk.

Dit cahier brengt meer dan twintig voorbeelden uit de praktijk in beeld. Elke samenwerking is anders: andere doelgroepen, andere werkvormen, andere thema’s, andere intensiteit. De centrale vragen zijn: ‘Hoe komt een kwalitatieve samenwerking tot stand?’, ‘Welke vuistregels leiden tot een positief verhaal?’, ‘Welke modellen bestaan er?’, en ‘Wat zijn de voorwaarden op het niveau van de cliënt, de hulpverlening, de organisatie en het beleid?’

Bestel de publicatie

| Lees meer over dit onderwerp

Brussels zakboekje 2017

Het Kenniscentrum WWZ actualiseerde de gegevens (adres, contactgegevens, openingsuren, omschrijving) van de meer dan 2800 welzijns- en gezondheidsvoorzieningen en openbare en privé-instellingen die voor Nederlandstaligen van sociaal belang zijn.

In het Zakboekje vind je een ruim overzicht van de hele welzijns- en gezondheidssector, gaande van het algemeen welzijnswerk, over gezondheid, thuiszorg, opleiding en tewerkstelling, kinderen en jongeren en ouderen tot de overheidsdiensten. Samen met specialisten ter zake volgen we de nieuwste ontwikkelingen op de voet zodat u meteen de informatie volgens de nieuwe regels en structuren vindt. Dit jaar werd het hoofdstuk over personen met een handicap volledig aangepast aan de persoonsvolgende financiering.

Bestel het zakboekje 2017

| Lees meer over dit onderwerp

Cahier 2: Kotosa

Cahier 2 verschijnt naar aanleiding van de film ‘KOTOSA – Palavers onder de Mangoboom, Le Domaine des Femmes Sages’. In deze documentaire reflecteren Afrikaanse vrouwen over ouder worden in Brussel. De vijf vrouwen in de film werken in de zorgsector, en geven inzicht in de betekenis van ouder worden tussen twee culturen. 

Bestel de publicatie

| Lees meer over dit onderwerp

Divers vrijwilligerswerk, inspirerende interviews

Vijf Brusselse inspirerende praktijken delen hun verhaal, interessante ervaringen en reflecties voor een superdiverse vrijwilligerswerking die openstaat voor iedereen. 

Lees de publicatie online

| Lees meer over dit onderwerp

In 2012 besliste de Vlaamse Regering, op initiatief van Minister Ingrid Lieten, bevoegd voor innovatie, om een oproep
voor proeftuinen “Zorginnovatieruimte Vlaanderen” te lanceren om innovatie in de ouderenzorg te stimuleren en te
faciliteren. Het platform “Actief Zorgzame Buurt (AZOB)” is één van de geselecteerde proeftuinplatformen. Eind 2013
gingen binnen het AZOB-platform drie projecten van start, verspreid over drie stedelijke buurten: Schaarbeek (Brussel),
Etterbeek (Brussel) en Oud-Merksem (Antwerpen). Een eerste project “Ouderen wonen Passend (OPA)” is er op gericht
het zelfstandig wonen van ouderen en personen met een zorgbehoefte zo goed mogelijk te ondersteunen. Een belangrijke
voorwaarde daarbij is kwaliteitsvol wonen. Het OPA-project focust daarom ook op woningaanpassing. Een tweede
project heeft als doel om “Informele Buurtzorgnetwerken te ontwikkelen”, door te investeren in het creëren, faciliteren
en ondersteunen van informele zorg (mantelzorg, burenhulp en vrijwilligerszorg). Een derde project is “Casemanagement/
trajectbegeleiding binnen een lokaal woonzorgnetwerk”. Doel is om de samenwerking en afstemming van het
aanbod van zorg en welzijn op buurtniveau te versterken, en om zorgtrajectbegeleiding en zorgregie voor de individuele
oudere te realiseren.

| Lees meer over dit onderwerp

Cahier 1: Samenhuizen

Cahier 1 toont het project Samenhuizen, een woon- en zorgproject in hartje Brussel waar enkele jongeren en senioren samenwonen met mensen met een geheugenstoornis, een verstandelijke beperking of een psychiatrische problematiek. In dit Cahier vertellen de bewoners wat het betekent om samen te wonen met mensen die ze anders nooit hadden ontmoet. De vijf organisaties die dit project mogelijk maakten, gaan dieper in op wat hen motiveert en inspireert.

Bestel de publicatie

| Lees meer over dit onderwerp

Bouwen aan een Actief Zorgzame Buurt
Vernieuwende projecten in de ouderenzorg in Brussel (2017)

Buurtgerichte Zorg wil de hulp en zorg voor iedereen - en zeker voor de meest kwetsbaren - bereikbaar, beschikbaar en betaalbaar houden. Van 2014 tot 2016 investeerden verschillende projecten in Brussel in de uitbouw van Actief Zorgzame Buurten, altijd in overleg met kwetsbare bewoners. Dit boek verzamelt getuigenissen, ervaringen en praktijkvoorbeelden van hoe de ouderenzorg er in de toekomst kan uitzien. Daarbij gaan welzijn, wonen en zorg altijd samen. De praktijk toont aan dat het werkt!

| Lees meer over dit onderwerp

2016

Buurtgerichte Zorg in Brussel (2014-2016)

Een Actief Zorgzame Buurt is een buurt waar elke zorgbehoevende kan rekenen op de zorg die hij nodig heeft, ook als die stijgt of verandert met het ouder worden. Dit dossier laat u kennismaken met de ervaringen van enkele Brusselse projecten uit de Zorgproeftuin Actief Zorgzame Buurt. Ze illustreren hoe Buurtgerichte Zorg tot meer verbondenheid en samenhorigheid leidt, tot meer veerkracht bij kwetsbare ouderen, tot meer samenwerking en betrokkenheid tussen informele en professionele zorgverleners. 

 

| Lees meer over dit onderwerp

(R)evolutie binnen de sector van personen met een beperking (2016)

De Nederlandstalige Brusselse sector Personen met een Handicap streeft naar een inclusieve samenleving waar iedereen optimale kansen krijgt aangeboden om deel uit te maken van de maatschappij. Een netwerk over sectoren heen waar hulpverleners de handen in elkaar slaan. Gedeelde zorg en structurele samenwerking ... daar kunnen mooie zaken uit voortvloeien.
Dit dossier staat stil bij de nieuwe ontwikkelingen, evoluties en revoluties in de sector Personen met een Handicap. Organisaties vertellen hoe zij aan de slag gaan met deze nieuwe uitdagingen, hoe zij inclusie en intersectorale samenwerking realiseren en hoe hulpverleners worden voorbereid om aan de slag te gaan met cliënten en hun divers netwerk.

| Lees meer over dit onderwerp

Visietekst Buurtgerichte Zorg
De 'actief zorgzame buurt' als toekomstmodel voor Vlaanderen en Brussel (2016)

Het zorg- en welzijnslandschap in Vlaanderen staat voor grote uitdagingen. Deze visietekst schuift de ‘actief zorgzame buurt’ naar voor als toekomstmodel voor Vlaanderen en Brussel. Buurtgerichte Zorg pleit ervoor om met alle zorg- en welzijnsactoren lokaal samen te werken, dicht bij de zorgbehoevenden. Om de kwaliteit van de zorg voor alle lagen van de bevolking te kunnen blijven waarborgen, is structurele samenwerking nodig tussen alle overheden, formele en informele zorgverstrekkers, gebruikers, ontwikkelaars en andere partners in de zorgsector. De buurt wordt de draaischijf van zorg en welzijn.

Onderteken de visietekst Buurtgerichte Zorg.

| Lees meer over dit onderwerp

Alternatieve Financiering (2016)

De ontwikkeling van woonzorgprojecten kan nooit zonder financiële middelen. Vandaag zijn de subsidies voor infrastructuur zeer beperkt. Overheden moeten besparen en intrumenten als VIPA worden hertekend. De overheid verkiest aan cliënten een eigen budget toe te kennen waarmee ze autonoom diensten en faciliteiten kunnen aankopen. Dat maakt het voor initiatiefnemers niet eenvoudiger, zeker niet de financiering van infrastructuur. Het Kenniscentrum WWZ begeleidt de realisatie van woonzorgprojecten. Wij kiezen voor kleinschalige, huiselijke woonvormen die zich in een buurt integreren. Kleinschalige projecten zorgen voor een zeer divers aanbod, zodat zorgbehoevenden een ruimere keuze hebben aan initiatieven die beantwoorden aan hun behoeften.

| Lees meer over dit onderwerp

2014

Thuislozenzorg – OCMW’s: Drempels tot sociale grondrechten wegwerken (2016)

In 2013 werkte de vroegere BWR samen met de Bicofederatie om de toegang van thuislozen tot de vijf sociale grondrechten te verbeteren: het recht op wonen, inkomen, onderwijs en werk, medische verzorging, en cultuur en participatie. Vanuit een bottom-up benadering werd een tweetalig instrument ontwikkeld dat de dienstverlening en de procedures in kaart brengt voor wie steun wil aanvragen aan het OCMW. Een betere afstemming tussen OCMW’s en thuislozenzorg maakt doorverzijzinbgen veel doelmatiger. Zowel hulpverleners als thuislozen zijn daarbij gebaat.

| Lees meer over dit onderwerp

Synthese van het Masterplan Woonzorg Brussel (2014)

Deze synthese schets de belangrijkste krachtlijnen en de 40 actiepunten die het sluitstuk vormen van het Masterplan Woonzorg Brussel. Er komen ook enkele partners van het woonzorgoverleg aan het woord, zoals de Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad, Home-Info en het Huis voor Gezondheid. Wat viel hen op in dit masterplan? Halen zij er aandachtspunten uit? Achter welke actiepunten willen ze zich scharen om de realisatie ervan mee mogelijk te maken?

| Lees meer over dit onderwerp

Synthese van het Masterplan Woonzorg Brussel (2014)

Franstalige versie

 

 

| Lees meer over dit onderwerp

Memorandum Durf te Investeren in Welzijn Investeren in Brussels welzijn loont!
Memorandum 2014-2019 verkiezingen 25 mei 2014

In onze actieve welvaartstaat ligt de nadruk steeds meer op het individuele schuldmodel. Activeren, sanctioneren en de jacht op sociale fraude splitsen de samenleving op in mensen die erbij horen en zij die er niet bij horen. De welzijnssector komt op voor iedereen van wie het welzijn of de sociale rechten bedreigd zijn en wil sociale uitsluiting tegengaan. Wij kiezen voor een aanpak op maat: hulpverlening die vertrekt van de noden, begeleiding die rekening houdt met de mogelijkheden en het ritme van de hulpvrager. De basislevenskwaliteit komt eerst: inkomen, huisvesting en gezondheidszorg. Pas als die verzekerd zijn, kunnen mensen openstaan voor onderwijs, opleiding of werk, pas dan sluiten ze weer aan bij de maatschappij. Ter voorbereiding van het Welzijnscongres in 2004 wil de welzijnssector in Brussel hierover in dialoog gaan met alle beleidsverantwoordelijken.

| Lees meer over dit onderwerp

Het Masterplan Woonzorg Brussel 2014-2020 bestaat uit drie delen.

Het derde deel is een beschrijving van de 40 speerpunten en prioriteiten voor de toekomst. Uitgangspunt is een buurtgerichte benadering die zich vertaalt in het concept van een zorgzame wijk. Er wordt ook ingegaan op de verschillende werkvormen van het Woonzorgdecreet en op de kritische succesfactoren.

| Lees meer over dit onderwerp

Het Masterplan Woonzorg Brussel 2014-2020 bestaat uit drie delen.

Het eerste deel is een terugblik op realisaties in de periode 2008 - 2012. Zowel de visieontwikkeling als de concrete realisaties en projecten komen aan bod.

| Lees meer over dit onderwerp

Het Masterplan Woonzorg Brussel 2014-2020 bestaat uit drie delen.

Het tweede deel is een kwantitatieve en kwalitatieve omgevingsanalyse van Brussel. Er wordt dieper ingegaan op de vier levensdomeinen die bepalend zijn voor de zelfredzaamheid of kwetsbaarheid van ouderen: de fysieke gezondheid, de woonsituatie, het psychisch welzijn en de sociale participatie.

| Lees meer over dit onderwerp

2012

Zorgnoden en behoeften, de kijk van de Brusselaar (2012)

In het zoeken naar adequate antwoorden op de uitdagingen in de Brusselse ouderenzorg, is het essentieel om de ervaringen en behoeften van de verschillende belanghebbenden in beeld te brengen.
Dit onderzoek werd uitgevoerd in het kader van de Staten-Generaal Woonzorg Brussel, met een analyse van de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van de Brusselse woonzorg.

| Lees meer over dit onderwerp

Programmatiestudie Brussel (2012)

De opdracht van dit onderzoek luidde “het opzetten van een globale programmatie voor structuren voor het thuishouden en huisvesten van bejaarden” in Brussel. De meeste ouderen willen namelijk zo lang mogelijk thuis of in hun vertrouwde leefomgeving blijven wonen, ook als het minder goed gaat en er hulp nodig is van thuiszorgdiensten of verpleegkundige zorg aan huis. Zelfs wanneer ouderen in hoge mate zorgbehoevend zijn, economische moeilijkheden hebben, in een onaangepaste woning of in een achtergestelde buurt leven, blijft de voorkeur om thuis te blijven wonen in de meeste gevallen bestaan. Juist voor die ouderen komt het erop aan ‘goed ouder worden in de thuissituatie’ te bewaken en te garanderen. Vanuit financiële overwegingen is dit ook voor de overheid voordelig.

| Lees meer over dit onderwerp

Tussen droom en werkelijkheid: uitdagingen voor woonzorg in Brussel
Veslagboek Staten-Generaal Woonzorg Brussel (2012)
 

Wat zijn de woonzorgnoden van Nederlandstalige Brusselaars? Hoe kunnen de Vlaams erkende woonzorgactoren hierop een performant antwoord bieden tegen 2020? Welke zijn de kritische succesfactoren om dit doel te bereiken? Er kwamen thema's aan bod zoals drempels in de zorg, geïntegreerde woonzorg, de Brusselse context, autonomie van ouderen, het organisatiemodel van de zorg, enzovoort. De conclusies van de Staten-Generaal leidden tot concrete beleidsaanbevelingen en een geactualiseerd Masterplan Woonzorg voor Brussel. 

| Lees meer over dit onderwerp

Programmatiestudie Brussel (2012)

Franstalige versie

| Lees meer over dit onderwerp

Wonen zonder zorg(en), 10 woonvormen om over na te denken (2012)

De alternatieve woonvormen voor ouderen kunnen rekenen op een grote belangstelling. Het scala tussen individueel/zelfstandig wonen en het woonzorgcentra kan een antwoord bieden op vele facetten die gepaard gaan met het ouder worden. Elke van de 10 woonvorm heeft zijn voor- en nadelen voor wie ouder wordt. Het boek is een stimulans om daar tijdig over na te denken.

| Lees meer over dit onderwerp

Een huis? Een thuis! Over ouderen en wonen (2012)

Voor dit boek schreven Olivia Van Mechelen en Herwig Teugels een hoofdstuk over de woonzorgzone en zijn toepasbaarheid in Brussel. Dit boek verschaft een helder inzicht in de huisvestingsproblematiek van zestigplussers, en vormt onmisbare lectuur voor iedereen die begaan is met de woonsituatie, woonwensen en woonbehoeften van ouderen. Ook nuttig voor wie aan de slag wil gaan rond woonkwaliteit en woonzorg bij ouderen.

| Lees meer over dit onderwerp

2008

Masterplan Woonzorg Brussel (2008)

Strategisch plan voor de ontwikkeling van woonzorgprojecten in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad. Dit document beschrijft de eerste fase van dit plan, van 2007 tot 2009.

| Lees meer over dit onderwerp

Situatieanalyse personen met een handicap (2008)

Het aantal geregistreerde zorgvragen voor personen met een handicap ligt in Brussel beduidend lager dan in andere regio’s. Zij worden niet geregistreerd, zijn vaak in een ander gewest geregistreerd, ze verblijven niet in een voorziening voor personenen met een handicap, enzovoort. Bovendien is er in Brussel een historische achterstand op vlak van voorzieningen en initiatiefnemers waardoor veel personen met een handicap nergens terecht kunnen. Dit onderzoek probeert de lacune aan cijfergegevens in te vullen.

| Lees meer over dit onderwerp

Situatieanalyse personen met een handicap (2008)

Het aantal geregistreerde zorgvragen voor personen met een handicap ligt in Brussel beduidend lager dan in andere regio’s. Zij worden niet geregistreerd, zijn vaak in een ander gewest geregistreerd, ze verblijven niet in een voorziening voor personenen met een handicap, enzovoort. Bovendien is er in Brussel een historische achterstand op vlak van voorzieningen en initiatiefnemers waardoor veel personen met een handicap nergens terecht kunnen. Dit onderzoek probeert de lacune aan cijfergegevens in te vullen.

| Lees meer over dit onderwerp
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

'Laat je strikken' Stappenplan om vrijwilligers te werven 

Dit stappenplan zet je op weg om nieuwe vrijwilligers te strikken voor een engagement op maat.

| Lees meer over dit onderwerp

Pellentesque fringilla metus sit amet sapien vehicula congue. Vivamus vel egestas tortor. Quisque vestibulum nibh in nisl venenatis, quis venenatis mi faucibus. Donec volutpat, lacus at semper lobortis, justo dui tincidunt erat, eu consequat lectus arcu sed leo. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Phasellus eget nibh at nunc eleifend bibendum nec id tellus. Proin felis felis, luctus ut mauris in, convallis pharetra arcu. Aenean ut vestibulum diam.

|

Je weet niet wat je mist: Projectinzet, aanpak en aanbevelingen

| Lees meer over dit onderwerp

Cultuursensitieve zorg voor ouderen in thuiszorgdiensten

| Lees meer over dit onderwerp